W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 142

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy MirosławiecNa podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1, art. 11b ust. 3, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mirosławiec.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mirosławcu.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:   

„11. Budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Mirosławiec.”;

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Na pierwszej sesji nowej kadencji Rada dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego Rady. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji.”;

3) w § 14 ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:   

„7) informację w sprawie złożonych przez Radnych na piśmie interpelacji i zapytań.”;

4) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Do protokołu załącza się: listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, imienne wykazy głosowań radnych, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wystąpienia, interpelacje i zapytania Radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.”;

5) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady, przy czym sposób głosowania w głosowaniu tajnym każdorazowo ustala Rada.”;

6) w § 62 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Udostępnianie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o dostępie do informacji publicznej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:   

„4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić jedynie z przyczyn wynikających z przepisów prawa.”;
7) w § 63 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. Dokumenty, o których mowa w § 62 ust. 2 pkt 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu stosownie do zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się na wniosek do wglądu na stanowisku ds. Biura Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się na wniosek do wglądu w poszczególnych referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy w dniach i godzinach pracy Urzędu”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:   

„4. Realizacja uprawnień określonych w ust. 2 i ust. 3 może odbywać się wyłącznie w budynku Urzędu w obecności pracownika Urzędu.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:   

„6. Burmistrz prowadzi ewidencję wniosków o udostępnienie informacji publicznej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego