W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 141

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 140.525,33 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 7.974,67 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 61.217,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/286/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 14 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.835.718,51 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.829.635,73 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.096.388,46 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.829.635,73 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 260.669,95 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.732,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202.937,47 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik8.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 153.253,68 zł, z tytułu ;

- odszkodowania za zniszczone szyby na przystanku w Jabłonkowie (rozdział 60004 § 0950) w wysokości 2.043,00 zł,

- dodatkowych środków z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 310,68 zł,

- wpływu środków z dofinansowania w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcia na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu i dla Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 2180) ogółem w wysokości 148.800,00 zł,

 - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację zdania: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2„ - refundacja na podstawie złożonego wniosku za miesiąc listopad 2021r. (rozdział 85195 § 2180) w wysokości 100,00 zł,

- dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na 2021" (rozdział 85504 § 2690) w wysokości 2.000,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 12.728,35 zł, z tytułu ;

- niezrealizowanych dochodów ujętych w planie finansowym Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wyniku nieobecności dzieci z powodu choroby i pandemii Covid-19 (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w wysokości 8.442,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków, w związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 2007, 2009, 2057, 2059) ogółem w wysokości 4.286,35 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 140.525,33 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 4.753,68 zł z przeznaczeniem na;

- wymianę uszkodzonej szyby na przystanku w Piecniku w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 60004 § 4300) w wysokości 2.043,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu tytułem planowanych dodatkowych wydatków w ramach zadania pn. "Laboratoria przyszłości" (rozdział 80101 § 4240) w wysokości 200,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku tytułem planowanych dodatkowych wydatków w ramach zadania pn. "Laboratoria przyszłości" (rozdział 80101 § 4240) w wysokości 100,00 zł,

- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300) w wysokości 310,68 zł,

- zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby do punktów szczepień, za miesiąc listopad 2021r. - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195 § 4210) w wysokości 100,00 zł,

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia w ramach "Programu asystent rodziny na 2021" ze środków Funduszu Pracy (rozdział 85504 § 4010) w wysokości 2.000,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 12.728,35 zł, z tytułu ;

- braku realizacji dochodów z opłat za przedszkole zmniejsza się plan finansowy wydatków w Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) o kwotę 8.442,00 zł,

- zakończenia projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 200, 401, 411, 412, 417, 430, 441, 443) ogółem w wysokości 4.286,35 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 7.974,67 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 grudnia 2021 r. ogółem w kwocie 61.217,00 zł, z przeznaczeniem na;

- realizację I etapu zadania pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wraz z otoczeniem w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach", tj. na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku (rozdział 75023 § 6050) w wysokości 26.977,00 zł,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 80101, 85401 §§ 4010, 4110) ogółem w wysokości 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Piecniku (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 80101, 85401 §§ 3020, 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości 11.000,00 zł,

- zabezpieczenie ciągłości realizowanych zadań w MGOPS (przemieszczenia porządkowe) (rozdziały 85502, 85508 §§ 4010, 4110, 4120, 4330) ogółem w wysokości 13.240,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie 148.500,00 zł, do kwoty 1.704.686,88 zł, w tym;

 - w § 950 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 148.500,00 zł do kwoty 164.002,83 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego