W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2031

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2031

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2031Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2022-2031, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1.  Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do zaciągania zobowiązań:

1)  związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2)  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.  Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec.

3.  Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5.  Traci moc Uchwała nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026 z późn. zmianami.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego