W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 140

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

NR XXXVIII/287/2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 28.846.953,56 zł, w tym;

- dochody bieżące 27.134.628,71 zł,

- dochody majątkowe 1.712.324,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 34.236.368,66 zł, w tym;

- wydatki bieżące 27.445.935,07 zł,

- wydatki majątkowe 6.790.433,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.389.415,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.874.555,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.431.153,10 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane;

- przychody budżetu w wysokości 6.086.990,10 zł,

- rozchody budżetu w wysokości 697.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 290.834,93 zł,

- celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

-  celową w wysokości 206.471,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych,

-  celową w wysokości 100.558,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek organizacyjnych.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 26.712,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 346.282,00 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, do kwoty 435.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 i § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych;

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.145.290,00 zł,

- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 143.000,00 zł,

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 32.400,00 zł. 

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 571.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.934.971,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.934.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 124.322,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.597,00 zł i  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.574.555,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 2.574.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik9.pdf

 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik10.pdf

 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik11.pdf

 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik12.pdf

 

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik13.pdf

 

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik14.pdf

 
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik15.pdf

 

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik16.pdf

 

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zalacznik17.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego