W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 5500

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 i art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1773, 1236 i 1535) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej należnościami cywilnoprawnymi, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg.

§ 2. 

1. Należności cywilnoprawne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Należności cywilnoprawne mogą być umarzane na wniosek dłużnika:

1) w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,

2) w części - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

3. Umarzanie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 

1. Na wniosek dłużnika terminy spłaty całości albo części należności cywilnoprawnych mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności cywilnoprawnych może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

2. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności cywilnoprawnych:

1) okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,

2) okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 1 i 2 może być dłuższy,

4) od należności, których termin płatności odroczono lub którym spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu płatności określonego przez organ przyznający ulgę.

5) warunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności jest uregulowanie przez
dłużnika należności publicznoprawnych związanych z należnością cywilnoprawną, w tym
należny podatek VAT,

6) jeżeli dłużnik nie spłacił należności w odroczonym terminie należności stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnych terminów płatności,

7) jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu płatności którejkolwiek z rat albo dokonał wpłaty w kwocie niższej niż określona przez organ udzielający ulgi należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 4. 

1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

2. Niedochodzenie należności następuje po uprzednim wezwaniu dłużnika do zapłaty, w terminie 3 miesięcy od terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty.

§ 5. 

1. Wniosek o udzielenie ulg określonych w §2 ust. 2 i w § 3 winien zawierać:

1) w przypadku dłużnika niebędącego przedsiębiorcą: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

2) w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą: imię i nazwisko lub nazwę, adres siedziby, NIP i REGON, aktualny odpis z CEiDG lub KRS, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2,

3) sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi,

4) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności,

5) określenie liczby rat oraz terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na raty,

6) dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym w szczególności w przypadku osób fizycznych oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej, źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bilans i rachunek zysków i strat z ostatnich trzech lat lub książka przychodów i rozchodów.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 

1. Na wniosek dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, 
w tym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa mogą być 
udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, o których mowa w § 2 i § 3, które 
stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de 
minimis (tj.; rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz.Urz. UE L poz. 352 z dnia 24 grudnia 2013r.str.1 z późn.zm.) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 
poz. 352 z 24 grudnia 2013r., str.9, z późn.zm. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. L 190 z 28 czerwca 
2014r. , str. 45, z późn.zm., a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r., poz. 743 ze zm.)
 

2. Do wniosku o udzielenie pomocy podmiot powinien załączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010r. Nr 121, poz. 810).

3. Ulgi, o których mowa w § 6 mogą być udzielane, gdy łączna kwota pomocy de minimis udzielona podmiotowi w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza 200.000 EUR, natomiast w odniesieniu do podmiotu działającego w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 EUR.

§ 7. 

1. Wskazuje się podmioty uprawnione do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały:

1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do należności przypadających jednostkom Gminy lub Gminie Mirosławiec - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 1.000 zł u jednego dłużnika,

2) Burmistrz Mirosławca - jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1 i nie przekracza 5.000 zł u jednego dłużnika,

3) Burmistrz Mirosławca - w zakresie umorzenia, jeżeli wartość należności głównej przekracza 5.000 zł u jednego dłużnika po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności cywilnoprawnej następuje w formie umowy (ugody) lub - w przypadku stosowania ulgi z urzędu oraz gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione - w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

3. Podmioty wymienione w ust.1 organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej są uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 8. Burmistrz Mirosławca i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w terminie do 10 kwietnia każdego roku, przedstawiają Radzie Miejskiej w Mirosławcu informację o liczbie i łącznej kwocie umorzeń oraz o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mirosławiec, za rok poprzedni.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2023 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane