W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 4552

 

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 30.596,87 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 29.027,80 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 189.028,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 r. Ustala się planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan dochodów oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 9.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.607.440,11 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.958.030,66 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.016.610,06 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.958.030,66 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 409.169,95 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 57.732,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 351.437,47 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik8.pdf

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zalacznik9.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/278/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 43.322,54 zł, z tytułu ;

- II transzy dotacji przyznanej, na podstawie pisma nr USSZC-WE.3030.05.05.2021 z dnia 14.10.2021r. z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie, na zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (rozdział 75056 § 2010) w wysokości 12.000,00 zł,

- wpływu dodatkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w wysokości 7.925,70 zł,

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przemieszczenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75618 do rozdziału 75619 § 0270) w wysokości 12.725,67 zł,

- otrzymanej darowizny na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0960) w wysokości 840,00 zł,

- wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" na projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (rozdział 80195 §§ 2057, 2059) ogółem na 2021r. w kwocie 2.683,57 zł, 

- realizacji programu pn. „Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie (rozdział 90005 § 2460) w wysokości 7.000,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w wysokości 147,60 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 12.725,67 zł, z tytułu ;

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - przemieszczenie ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75618 do rozdziału 75619 § 0270) w wysokości 12.725,67 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 30.596,87 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 78.706,87 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie zlecone w zakresie realizacji prac spisowych przez Gminne Biuro Spisowe w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (rozdział 75056 § 3020) w wysokości 12.000,00 zł,

- zakup energii w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4260) w wysokości 683,81 zł,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie - wparcie psychologiczno-pedagogiczne" współfinansowanego przez UE w ramach EFS RPO WZ 2014-2020, dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 (rozdział 80195 §§ 401, 411, 412) ogółem w wysokości 2.839,76 zł, w tym wkład własny w wysokości 156,19 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r. (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości 7.925,70 zł,
- zakup roślin oraz materiałów - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości 147,60 zł,

- zadanie pn. „Czyste powietrze" (rozdział 90005 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300) ogółem w wysokości 7.000,00 zł,

- realizację operacji pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu". Po wyłonieniu wykonawcy zmniejszył się koszt zadania do kwoty 99.876,00 zł i tym samym, zgodnie z umową zmniejszyła się kwota dotacji - na podstawie aneksu nr 2 do umowy (rozdział 90095 § 6058zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej ) w wysokości 48.110,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 49.679,07 zł z przeznaczeniem na;

- realizację projektu pn. "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" (rozdział 90095 §§ 6057, 6059) ogółem w wysokości 49.679,07 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 29.027,80 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 października 2021 r. ogółem w kwocie 189.028,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zakup usług remontowych dróg gminnych w Mirosławcu i Piecniku (rozdział 60016 § 4270) w wysokości 10.053,00 zł,

- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wałcz na realizację zadania pn. "Remont kładki drewnianej na rzece Piławka" (rozdział 63095 § 2710) w wysokości 18.450,00 zł,

- zakup usług związanych z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości (rozdział 70005 § 4300) w wysokości 250,00 zł,

- zadanie z zakresu geodezji i kartografii - podział i aktualizacja klasyfikacji gruntów (rozdział 71012 §§ 4300, 4520) ogółem w wysokości 3.150,00 zł,

- sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny budynku Remizy OSP w Mirosławcu przy ul.Sprzymierzonych w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412 § 4390) w wysokości 15.000,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup usług związanych ze sporządzeniem audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródeł światła„ (rozdział 80104 § 4300) w wysokości 2.850,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r. (rozdziały 85153, 85154 §§ 4170, 4210, 4300) ogółem w wysokości 4.010,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków MGOPS w Mirosławcu na zadanie obowiązkowe gminy, o którym mowa w art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział 85508 § 4330) w wysokości 48.000,00 zł,

- zakup roślin oraz materiałów - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości 73.465,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu naziemnego„ (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 12.300,00 zł,

- zakup usług związanych z dodatkowymi kosztami obsługi budynku socjalnego na Stadionie Miejskim (rozdział 92601 § 4300) w wysokości 1.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody w kwocie 1.569,07 zł, do kwoty 1.853.186,88 zł, w tym;

- w § 905 zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 73.465,00 zł do kwoty 15.903,47 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z ochrony środowiska w roku 2020 i przeniesione do realizacji na rok 2021,

- w § 950 zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.411.055,64 zł do kwoty 312.502,83 zł,

- w § 957 zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.482.951,57 zł do kwoty 1.482.951,57 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego