W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236)
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 3529

 

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 478.226,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 320.544,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 155.364,32 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 12 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.448.217,83 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.013.305,39 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.684.795,44 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.013.305,39 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.236.577,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.705.752,48 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.530.825,13 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik7.pdf

 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/254/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 478.226,00 zł, z tytułu ;

- niezrealizowanych niewygasających wydatków ustanowionych na 2021r. (rozdział 75814 § 2990) w wysokości 164.082,00 zł,

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiąc czerwiec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85195 § 0970) w wysokości 3.144,00 zł,

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 38/MiaGmMirosł/PromSzczep/Covid-19/2021 i pisma ZPS-2.967.59.2021.PW z dnia 10 czerwca 2021r., o jednorazowym dofinansowaniu organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (rozdział 85195 § 0970) w wysokości 10.000,00 zł,

- dochodów MGOPS wynikających z wydanych decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia (rozdział 85504 §§ 0920, 0940) ogółem w wysokości 1.000,00 zł,

- wpływu środków z kar administracyjnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002 § 0580) ogółem w wysokości 300.000,00 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 478.226,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 320.544,00 zł z przeznaczeniem na;

- sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z przebudową istniejącego oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 6.400,00 zł,

- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiąc czerwiec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 75023 §§ 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości 3.144,00 zł,

- organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (rozdział 85195 § 4300) w wysokości 10.000,00 zł,

- zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdział 85504 §§ 2910, 4560) ogółem w wysokości 1.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wydatki związane z gospodarką odpadami (rozdział 90002 § 4300) w wysokości 300.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 320.544,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 20 lipca 2021 r. ogółem w kwocie 155.364,32 zł, z tego na;

- wymianę sieci kanalizacji deszczowej w m. Łowicz Wałeckim (przemieszczenie środków z rozdziału 90001 na rozdział 01010 § 4270 - środki ochrony środowiska) w kwocie 130.000,00 zł,

- zadania, które otrzymały dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Granty Sołeckie 2021", tj. na zakup i montaż urządzeń zabawowych tj. na;

zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk" (rozdział 90095 § 6050) - 13.170,00 zł, 

zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki" (rozdział 90095 § 6050) - 11.640,00 zł,

wykonanie tablic informacyjnych w ramach działań promocyjnych (rozdział 90095 § 4300)-554,32 zł. Przemieszcza się środki ogółem w wysokości 25.364,32 zł na ww zadania z wydatków bieżących przeznaczonych dla sołectw w 2021r.

Przemieszcza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 155.364,32 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 3. 

Zmiana nazw zadań

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwy zadań;

1) nazwy zadań przed zmianą;

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo",

- „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo",

nazwa zadania po zmianie;

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo" - wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł zaplanowano na 2022r.

2) nazwy zadań przed zmianą;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej",

- „Przebudowa ul. Zamkowej w Mirosławcu (ostatni odcinek)",

nazwa zadania po zmianie;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)"- wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł zaplanowano na 2022r.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie 157.682,00 zł, do kwoty 4.680.594,54 zł, w tym;

- w § 957 zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 157.682,00 zł do kwoty 2.974.842,06 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Powiadom znajomego