W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXII/250/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 2926

 

UCHWAŁA NR XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 71.443,76 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 226.973,76 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 251.445,07 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/244/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania publicznego - wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022" w wysokości 10.000,00 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.969.991,83 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.013.305,39 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.364.251,44 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.013.305,39 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.394.259,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik6.pdf

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/250/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 71.443,76 zł, z tytułu ;

- umowy Porozumienia, zawartego z Nadleśnictwem Mirosławiec, o wspólnej realizacji zadania pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - obszar wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 2700) w wysokości 50.000,00 zł,

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące kwiecień, maj 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85195 § 0970) w wysokości 6.168,00 zł,

- dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.11.28.2021.PW z dnia 2 czerwca 2021r. (rozdział 85502 § 2010) w wysokości 4.123,71 zł,

- wpływu zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze”(rozdział 90005 § 2460) w wysokości 9.000,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości 2.152,05 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 71.443,76 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 228.022,76 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej relacji Piecnik-Toporzyk zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny gruntów 255, obręb 0025 Piecnik, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - obszar wiejski" na podstawie umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec (rozdział 60016 § 4270) w wysokości 50.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2020, których termin płatności upływa 28 czerwca 2021r. ogółem w kwocie 156.579,00 zł, na poniższe zadania;

1. projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej do Mirosławca Górnego (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 3.690,00 zł,

2. projekt stałej organizacji ruchu na ul. Radosnej, 10-go Lutego, na skrzyżowaniu ul. Radosnej i Jeziornej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1.722,00 zł,

3. projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z drogą do m. Sadowo (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1.722,00 zł,

4. budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja techniczna (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.049,00 zł,

5. przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja techniczna (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,
6. budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja techniczna (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 95.940,00 zł,

7. projekt stałej organizacji ruchu dot. wskazania dojazdu do posesji Łowicz Wałecki nr 55 (rozdział 60017 § 4300) w kwocie 861,00 zł,

8. projekt stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 8141/31 w Mirosławcu (rozdział 60017 § 4300) w kwocie 2.460,00 zł,

9. budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja techniczna (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

10. budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja techniczna (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

11. budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja techniczna (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące kwiecień, maj 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 75023 §§ 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości 6.168,00 zł,

- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi na podstawie przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem' (rozdział 85502 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości 4.123,71 zł,

- wydatki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska (rozdziały 90004 § 4300) w wysokości 2.152,05 zł,

- pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu "Czyste powietrze„ (rozdział 90005 §§ 4010, 4110, 4120, 4300) ogółem w wysokości 9.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 1.049,00 zł z tytułu;

- środków przeznaczonych na zadanie pn. zakup samochodu osobowego typu ”mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych a nie wykorzystanych w całości na ubezpieczenie i wykonanie logotypów (rozdział 85395 §§ 4300, 4430) ogółem w wysokości 1.049,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 226.973,76 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 czerwca 2021 r. ogółem w kwocie 251.445,07 zł, z tego na;

- zwiększenie środków na opłatę za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,

- aktualizację dokumentacji technicznej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł,

- pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania publicznego - wkład własny do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022" (rozdział 85195 § 2710) w kwocie 10.000,00 zł,

- realizację projektu pn. "Rozbudowa planu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. Dostosowanie planu do potrzeb - przemieszczenia środków na właściwe paragrafy. Kwota dofinansowania przysługująca na realizację operacji 48.863,00 zł, wkład własny 52.582,07 zł (rozdział 90095 §§ 6057, 6059) Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 101.445,07 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.


Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie 155.530,00 zł, do kwoty 4.838.276,54 zł, w tym;

- w § 957 zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 155.530,00 zł do kwoty 3.132.524,06 zł - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego