W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVII/224/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”

Treść

Uchwała Nr XXVII/224/2021


UCHWAŁA NR XXVII/224/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik do uchwały Nr XXVII/224/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 stycznia 2021 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

ROZDZIAŁ I WIADOMOŚCI OGÓLNE.

Działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mirosławiec realizuje Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Mirosławcu prowadząca swoja działalność na podstawie zezwolenia udzielonego na czas nieokreślony przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec decyzją z dnia 2 stycznia 2003r.

Spółka świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001roku (tj. Dz.U. z 2020r. poz.2028.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mirosławiec (Uchwała Nr 11/29/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018r. )

Majątek spółki stanowią urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przekazane przez Gminę Mirosławiec oraz urządzenia własne.

§ 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Gmina Mirosławiec zwodociągowana jest w ponad 90%. Poza miastem Mirosławiec spółka zaopatruje w wodę 9 sołectw, tj. Bronikowo, Hanki wraz z Kol. Hanki, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik , Łowicz Wałecki, Orle, Próchnowo oraz Mirosławiec Górny co stanowi około 95% ludności Gminy.

Pozostali mieszkańcy Gminy w wodę zaopatrują się z własnych ujęć.

Obecnie długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami obsługiwanymi przez spółkę wynosi ponad 48 km. Zaopatrywanych z niej jest około 5.200 mieszkańców poprzez w przybliżeniu 700 sztuk przyłączy wodociągowych.

Znacznej modernizacji uległa stacja wodociągów w miejscowości Mirosławiec, gdzie w roku 2018 przeprowadzono prace polegające na:

1. Technologia uzdatniania wody:

a) montaż aeratora stalowego centralnego Ø1200;

b) montaż 2 odżelaziaczy Ø 1600;

c) montaż 2 odmanganiaczy Ø 1600;

d) montaż armatury z uwzględnieniem automatyzacji (przepustnice sterowane pneumatycznie z czujnikiem stanu otwarcia i zamknięcia);

e) montaż aparatury pomiarowej i zabezpieczającej ;

f) montaż instalacji sprężonego powietrza;

g) montaż pompy popłucznej;

h) montaż zestawu dezynfekcji wody;

i) wymiana armatury odcinającej przy zbiornikach wody;

j) montaż odstojników wód popłucznych;

k) montaż falownika zestawu pompowego II° złożonego z czterech pomp

2. Prace budowlane:

a) hala filtrów;

b) pomieszczenie chlorowni;
c) prace zewnętrzne.

3. Budowa sieci wodociągowej miasta Mirosławiec jest bardzo rozłożona w czasie i sięga od okresu przedwojennego – stara część miasta, poprzez przełom lat 70/80, na co przypada budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wolności, docelowo do ul. Orlej, dawna baza POM, poprzez początek lat dziewięćdziesiątych, na który przypada budowa tzw. nowej sieci, która powstała wraz z rozwojem miasta, tj. od ul. Ogrodowej, części ul. Sprzymierzonych, ul. Jaśminowej, ul. Spacerowej do ul. Wolności.

Inwestycjami w zakresie budowy sieci wodociągowych w Mirosławcu są inwestycje z lat 2006-2007 polegające na zwodociągowaniu rejonu ul. Leśnej, Jaskółczej, Żurawiej, Jastrzębiej, Skowronkowej oraz inwestycje z roku 2014 w postaci budowy sieci wodno -kanalizacyjnej w rejonie ulic Akacjowej, Polnej i Lipowej oraz wymiany odcinka sieci wraz z uzbrojeniem części ul. Sprzymierzonych na odcinku około 350mb.

Ostatnia modernizacja sieci wodociągowej przeprowadzona w 2020 roku polegała na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze ul. Młyńskiej i ul. Kościuszki.

Jeśli chodzi o sieci wodociągowe wiejskie okres ich budowy przypada na lata 1975-77, wyjątek stanowi sieć w miejscowości Jabłonowo, która wybudowana została w roku 2003.

Ponadto dokonano wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Toporzyk w roku 2008, Orle w roku 2011 oraz przyłączono miejscowość Jabłonkowo do sieci wodociągowej w Jabłonowo –Piecnik, wybudowanej w roku 2001.

Ostatnią inwestycją zrealizowana na wodociągach wiejskich było wybudowanie sieci wodociągowej Bronikowo - Próchnowo z wymianą sieci w miejscowości Próchnowo w roku 2018. Inwestycję przeprowadziła Gmina i Miasto Mirosławiec.

4. Zadaniem planowanym na lata 2021 i 2022 jest montaż zestawów uzdatniających wodę w zakresie usuwania nadmiernego poziomu żelaza i manganu w miejscowościach Łowicz Wałecki i Bronikowo. Przeprowadzenie zadania wynika z wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). W roku 2023 w związku z planowaną rewitalizacją rejonu ul. Dworcowej i Spokojnej planuje się modernizację sieci wodociągowej przebiegającej w tym rejonie.

§ 2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Okres budowy oczyszczalni ścieków, jak i pierwszego etapu budowy sieci kanalizacyjnej przypada na początek lat 90-tych ubiegłego wieku, gdzie przepustowość oczyszczalni założono na poziomie 405m3/d. Pierwszą modernizację oczyszczalni ścieków przeprowadzono w roku 1997 podnosząc jej przepustowość do poziomu 510m3/d., sukcesywnie rozbudowując sieć kanalizacji sanitarnej. Ostatnia modernizacja i rozbudowa oczyszczalni została zakończona w lutym 2013 r. W jej wyniku przystosowano oczyszczalnię do przepustowości 1500m3/d oraz umożliwiono przyłączenie kolektorem tłocznym ścieków z Mirosławca Górnego oraz 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

1. W ramach realizacji projektu uzyskano następujący układ technologiczny:

a) punkt zlewny ścieków dowożonych;

b) część mechaniczna – kraty z piaskownikiem;

c) część biologiczna – dwa bliźniacze reaktory biologicznego usuwania związków węgla, azotu, fosforu;

d) część osadowa; komory wydzielonej tlenowej stabilizacji osadu i zagęszczania osadu oraz mechaniczne odwadnianie osadu na prasie taśmowej ze zautomatyzowaną higienizacją osadu.

2. Sposób zagospodarowania osadu: rolnicze wykorzystanie.

3. Jeśli chodzi o inwestycje dotyczące obszarów wiejskich Gminy Mirosławiec należy wymienić skanalizowanie miejscowości Próchnowo i Orle w roku 2018. Inwestycje te przeprowadziła Gmina i Miasto Mirosławiec.

4. Natomiast zadaniem przewidzianym do realizacji na lata 2021/2022 jest „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami do budynków i budowa dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz
przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec. Ponadto na rok 2023w
związku z planowaną rewitalizacją rejonu ul. Dworcowej i Spokojnej planuje się modernizację sieci
kanalizacyjnej przebiegającej w tym rejonie.

Rozdział 2. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach.

§ 3. . Urządzenia wodociągowe.

  l.p.
Nazwa zadania
2021 rok
1
Montaż zestawu uzdatniania wody w Łowiczu Wałeckim.(usunięcie nadmiaru żelaza i manganu). Środki własne około 20 000,00 zł.


2022 rok
1.
Montaż zestawu uzdatniania wody w Bronikowie (usunięcie nadmiaru żelaza i manganu). Środki własne około 20 000,00 zł.
2023 rok
1.
Modernizacja sieci wodociągowej w Mirosławcu ul. Dworcowa oraz rejon ul. Spokojnej. Środki własne około 50 000,00 zł.
§ 4. Urządzenia kanalizacyjne.

   l.p.
Nazwa zadania
2021 rok
1.
Zakup samochodu specjalistycznego. Środki własne około 160 000,00 zł.
Lata 2021/2022
1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowa dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki, gm. Mirosławiec. Koszt 1 547 804,00 zł, z czego dofinansowanie 984 867,68 zł., pozostałe środki: kredyt bankowy.
2023 rok
1.
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławcu ul. Dworcowa oraz rejon ul. Spokojnej. Środki własne około 60 000,00 zł.
Rozdział 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków.

§ 5. Spółka prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższym względzie jest montaż na koszt spółki wodomierzy u odbiorców rozliczanych dotychczas w oparciu o ryczałt. Wszystkie nowo powstające przyłącza wodociągowe obowiązkowo „uzbrajane” są w wodomierze.

1. W zakresie racjonalizacji wprowadzania ścieków, działania spółki zmierzają do:

a) wykrycia istniejących podłączeń instalacji deszczowych ze względu na gwałtowne zmiany ilości przepływów skutkujące zaburzeniem procesów technologicznych,

b) ograniczenia zrzutu odpadów stałych do sieci kanalizacyjnej ze względu na powstające niedrożności sieci kanalizacyjnej powodujące występowanie szkód szczególnie w budynkach podpiwniczonych,

c) kontroli nad wielkością ładunku w ścieku dowożonym i z zakładów przemysłowych przekładającym się na zwiększenie kosztów rodzajowych w postaci kosztów energii związanych z potrzebą zwiększonego napowietrzania ścieku oraz materiałów tj. środków chemicznych służących zachowaniu procesu technologicznego jak i optymalizacji gospodarki osadowej.

Rozdział 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

§ 6. W zakresie urządzeń wodociągowych:

   
   l.p.
Lata
Nakłady w PLN
1.
2021
 20 000,00 zł.
2.
2022
 20 000,00 zł.
3.
2023
50 000,00 zł.
§ 7. W zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

   l.p.
Lata
Nakłady w PLN
1.
2021
 160 000,00 zł.
2.
2021/2022
1 547 804,20 zł.
3.
2023
60 000,00 zł.
Rozdział 5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planowane inwestycje w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych przewidziane są do sfinansowania ze środków własnych, urządzeń kanalizacyjnych przewidziane są do sfinansowania w pozycji pierwszej i trzeciej ze środków własnych, natomiast w pozycji drugiej w ramach PROW na lata 2014-2020, pomoc w wys.63,63% zadania. Pozostałe 36,37% kosztu zadania zostanie pokryte kredytem bankowym.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane