W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVI/220/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Treść

UCHWAŁA NR XXVI/220/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik do uchwały Nr XXVI/220/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.


Plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

Lp. Data odbycia sesji Temat sesji Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów Opinia komisji Rady Miejskiej
1.

Styczeń

1)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.

2)      Sprawozdanie komisji Gospodarki i Budżetu z działalności komisji w 2020 roku.

3)      Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności Komisji w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu


Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej

 
2. Luty 1)      Informacja nt. realizacji w 2020 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

2) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2020 r.
ZECWiK w Mirosławcu

 

 

 

Burmistrz Mirosławca
Komisja Gospodarki i Budżetu

 

 

Komisja Polityki Społecznej
3. Marzec 1)      Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

2) Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.
Burmistrz Mirosławca Komisja Polityki Społecznej

 

Komisja Gospodarki i Budżetu
4. Kwiecień 1)      Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2020 roku.

2)      Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

3)      Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

4)      Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

5) Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Mirosławiec

 

 

Komisja Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 
Komisja Gospodarki i Budżetu

 

5. Maj 1)      Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

2) Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Burmistrz Mirosławca

Komisja Polityki SpołecznejKomisja Gospodarki i Budżetu

6. Czerwiec 1)      Raport o stanie Gminy za 2020 rok.

2)      Rozpatrzenie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

3)      Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok.

4)      Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok.

5) Sprawozdanie z realizacji Uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Burmistrz Mirosławca


Dyrektor Ośrodka Kultury

Dyrektor Biblioteki Publicznej

 


Burmistrz Mirosławca

Komisja Rewizyjna


Komisja Polityki Społecznej

7. Sierpień 1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r. Dyrektor PUP w Wałczu Komisja Polityki Społecznej
8. Wrzesień 1) Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 roku. Burmistrz Mirosławca Komisja Gospodarki i Budżetu
9. Październik 1)      Raport z monitoringu w 2020 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

2) Podjęcie uchwał podatkowych na 2022 rok.

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

 


Burmistrz Mirosławca

Komisja Polityki Społecznej

 

 
Komisje stałe

10. Listopad 1)      Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

2)      Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Analiza oświadczeń majątkowych.

Burmistrz Mirosławca

 

 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Polityki Społecznej
11. Grudzień 1)      Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok.

2)      Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

3)      Uchwalenie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2022 rok.

4) Uchwalenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
Burmistrz Mirosławca

Przewodniczący Rady

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący Komisji
Komisje stałe Rady Miejskiej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane