W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 7


UCHWAŁA NR XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 32.609.010,00 zł, w tym;

- dochody bieżące 30.232.520,40 zł,

- dochody majątkowe 2.376.489,60 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 32.787.022,79 zł, w tym;

- wydatki bieżące 30.198.488,05 zł,

- wydatki majątkowe 2.588.534,74 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 178.012,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- wolnych środków w kwocie 178.012,79 zł.

§ 4. Ustala się planowane;

- przychody budżetu w wysokości 1.622.029,79 zł,

- rozchody budżetu w wysokości 1.444.017,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 320.000,00 zł,

- celową w wysokości 97.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 27.264,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 130.890,69 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych;

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.062.255,00 zł,

- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 140.000,00 zł,

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 28.800,00 zł. 

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 374.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł i  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się przychody/dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.574.555,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.395.767,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik16.pdf
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXVI/210/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik17.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane