W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 4766


UCHWAŁA NR XXIV/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 85.896,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 931.852,73 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 401.200,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/192/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., stanowiący załącznik nr 4.
§ 5.  Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w związku z niezrealizowanym planem, o kwotę 36.000,00 zł.
§ 6.  Zwiększa się dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 3.500,00 zł.
§ 7.  Zwiększa się dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia" o kwotę 4.500,00 zł.
§ 8.  Zmniejsza się dotacje celowe udzielane z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego, w związku z rezygnacją z części zadania pn. „upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej" o kwotę 4.500,00 zł.
§ 9.  Przyznaję się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na sfinansowanie wydania książki: „Mirosławiec - historia, ciekawostki, legendy" w kwocie 12.000,00 zł.
§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 34.987.433,13 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.251.360,80 zł,
b) wydatkami w kwocie 38.386.541,47 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.251.360,80 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.399.108,34 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/200/2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 października 2020 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  88.902,00 zł, z tytułu;
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0940, 0960, 0970) ogółem w wysokości 11.394,00 zł,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0940,) ogółem w wysokości 591,00 zł,
- wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie zakupu środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80195 §§  2057, 2059) ogółem w wysokości 76.917,00 zł.  
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 174.798,00 zł, z tytułu;
-   utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) w wysokości 10.238,00 zł,
- zmiany harmonogramu transz dofinansowania dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) zmniejszenie w 2020r. o kwotę ogółem 154.300,00 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 154.300,00 zł,
-  rozwiązania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (rozdział 90026 § 2460) w wysokości 10.260,00 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 85.896,00 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zmniejszenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  405.402,00 zł z przeznaczeniem na;
- zwiększenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 313.985,00 zł, w tym;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  (rozdział 80101 § 4010, 4260) w kwocie 136.671,00 zł, 
 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 § 4010, 4260) w kwocie 60.328,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu  (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 116.986,00 zł,
- projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakup środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80195 §§  4217, 4219) ogółem w wysokości 76.917,00 zł.  
- wniesienie kapitału pieniężnego dla ZECWiK Spółki z o.o. (rozdział 90095 § 6030) w kwocie 14.500,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.337.254,73 zł z tytułu;
-  projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu". Zgodnie z umową, w ramach RPO Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, całkowita wartość projektu wieloletniego wynosi 5.684.631,45zł z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 zł. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. (rozdział 60095 §§ 4300, 6050) ogółem w kwocie 979.058,00 zł, i planuje się w latach;
2021 - wydatki majątkowe 863.070,74 zł, wydatki bieżące 16.992,73 zł,
2022 - wydatki majątkowe 2.468.960,38 zł, wydatki bieżące 40.097,55 zł,
2023 - wydatki majątkowe 2.213.953,00 zł, wydatki bieżące 43.181,05 zł,
- w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o utracone dochody (rozdział 80104 §§ 4010, 4220) w wysokości 10.238,00 zł,
- zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D z dofinansowaniem ze środków PFRON. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. (rozdział 85395 § 6060) w kwocie 150.000,00 zł, i planuje się do wydatkowania w 2021r. ogółem 160.000,00 zł,
- zmiany harmonogramu wydatków dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (rozdział 85395 §§ 200, 401, 411, 412, 417, 421, 430, 441) zmniejszenie w 2020r. o kwotę ogółem 187.698,73 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 187.698,73 zł,
-  zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (rozdział 90026 § 4300) w wysokości 10.260,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  931.852,73 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2020 r. ogółem w kwocie 401.200,00 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - (rozdział 63095 § 6050) w wysokości 16.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni w pomieszczeniu MGOPS w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4210) w wysokości 2.700,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wydatki w UM w Mirosławcu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług serwisu oprogramowań (rozdział 75023 §§ 4210, 4230) ogółem w kwocie 60.500,00 zł,
- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem większej liczby dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (rozdział 80104 § 2310) w kwocie 3.500,00 zł,
- zadanie pn. „Prace budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światłą" na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej, w zakresie zaprojektowania schodów zewnętrznych - (rozdział 80104 § 6050) w wysokości 16.000,00 zł,
-  dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia" w wysokości 4.500,00 zł,
- zadanie dotyczące oczyszczania terenu miast i wsi pn. "zakup ciągnika i przyczepy do grupy komunalnej" - środki ochrony środowiska - (przemieszczenia między rozdziałami; zmniejszenia w rozdziałach 90003 i 90095 w §§ 4210, 4430 i 6060, zwiększenia w rozdziale 90004 § 6060 wynikają z zakończenia procedur zamówień publicznych i wyboru ofert) ogółem w kwocie 286.000,00 zł,  
- dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na sfinansowanie wydania książki: „Mirosławiec - historia, ciekawostki, legendy" (rozdział 92116 § 2800)  w kwocie 12.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przychody i rozchody
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 845.956,73 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 845.956,73 zł do kwoty 1.295.751,23 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego