W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty miejscowej

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 4765


UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, poz. 1423; z 2019 r., poz. 1520) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej, 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej, 
4)  zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
 5)  wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej  oraz określa szczegółowy  zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2.  Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego  z 2008 r. Nr 87, poz. 1839).
§ 3.  Opłata miejscowa wynosi 2,41 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.  Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.   Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec. 
3.   Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym : 
1) osobom fizycznym: 
a) Wandzie i Tadeuszowi  Niedźwiedź 
b) Wioletcie i Dariuszowi Woźniak 
c) Alicji i Marianowi Woźniak 
d) Renacie Wilk 
e) Genowefie i Ryszardowi  Ciepielewskim 
f) Irenie Protić 
g) Stanisławowi Kozaczuk
h) Maciejowi Kugiel
i) Wiesławowi Wójcik
j) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel 
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej: 
a) Spółce Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile;
b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych  S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim; 
c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile; 
§ 6.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych 
i terminowo odprowadzonych opłat. 
§ 7.  Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 
§ 8.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do  uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę  opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie opłaty miejscowej. 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech


Powiadom znajomego