W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIV/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 4762

UCHWAŁA NR XXIV/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170; Dz. U z 2018 r., poz. 2244) uchwala się co następuje:
§ 1. 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec : 
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni, 
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech 

Powiadom znajomego