W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXI/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 3750


UCHWAŁA NR XXI/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 1.851,48 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 980.909,15 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 255.542,78 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 34.384.624,58 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,
b) wydatkami w kwocie 38.548.844,65 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.159.503,19 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.164.220,07 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/183/2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 6 sierpnia 2020 r.


Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  156.551,15 zł z tytułu:
- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku w Hankach (rozdział 60004 § 0950) w kwocie 1.851,15 zł, 
- aktualizacji planu dochodów w paragrafie klasyfikacji budżetowej w realizowanym projekcie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (przemieszczenie środków między paragrafami - rozdział 85395 zwiększenie w § 2007 i 2009) ogółem w kwocie 45.700,00 zł,
- zmiany harmonogramu planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 zwiększenie w § majątkowych 6257 i 6259) ogółem w kwocie 109.000,00 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  154.699,67 zł w związku z:
- aktualizacji planu dochodów w paragrafie klasyfikacji budżetowej w realizowanym projekcie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (przemieszczenie środków między paragrafami - rozdział 85395 zmniejszenie w § 2057 i 2059) ogółem w kwocie 45.700,00 zł,
- zmiany harmonogramu planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 zmniejszenie w § bieżących 2057 i 2059) ogółem w kwocie 108.999,67 zł.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.851,48 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  980.909,15 zł z przeznaczeniem na;
- zakup usługi wymiany uszkodzonych szyb na przystanku w Hankach z otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia  (rozdział 60004 § 4300) w kwocie 1.851,15 zł, 
- projekt pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – konkurs RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 (działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich). W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz  dostępnością środków decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.06.2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 553 093,58 zł. Przewidywany termin realizacji:  30.12.2020 r. – 30.11.2023 r. (Planowany termin przygotowania procedury  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych - 01.09.2020 r. – 30.12.2020 r.). Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 684 631,45 zł. Wkład własny z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec:  2 131 537,87 zł. Planuje się wydatki w 2020r.  na zadania inwestycyjne (rozdział 60095 § 6050)  w kwocie ogółem 960.124,00 zł i na działania informacyjne (promocja) i na zarządzanie projektem (rozdział 60095 § 4300)  w kwocie ogółem 18.934,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  980.909,15zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 24 lipca 2020 r. ogółem w kwocie 255.542,78 zł, z tego na;
- koszty obsługi bankowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej" finansowanego pożyczką  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 650,00 zł, 

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" - wykonanie robót dodatkowych (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 184.000,00 zł,
- zadanie pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" realizowane przez;
1) Urząd Miejski w Mirosławcu - przemieszczenia w paragrafach majątkowych i bieżących - w związku z zaakceptowaniem zmian w projekcie przez WUP Szczecin (rozdział 85395 z §§ 6067, 6069 na §§ 6057, 6059) ogółem w kwocie 20.592,78 zł oraz (rozdział 85395 zwiększenie w §§ 4217, 4219) ogółem w kwocie 50.000,00 zł,
2) MGOPS w Mirosławcu - zamiana wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny po zamknięciu kart wydatków związanych z udostępnieniem sal (rozdział 85395 § 4219) w kwocie 300,00 zł, oraz (rozdział 85395 zmniejszenie w §§ 4307, 4309) ogółem w kwocie 50.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 979.057,67 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 37.651,68 zł do kwoty 2.060.862,96 zł, 
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych w § 957 o kwotę 1.016.709,35 zł, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Powiadom znajomego