W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XX/179/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 3095


UCHWAŁA NR XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 449.094,64 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 376.889,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/169/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 34.256.204,74 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.092.700,74 zł,

b) wydatkami w kwocie 37.441.367,14 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.092.700,74 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.185.162,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/179/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 69.101,66 zł z tytułu:

- dofinansowania w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020" na projekt „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" (rozdział 01095 § 6300) w kwocie 10.000,00 zł, 

- umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn" oraz zadania "Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec-Sadowo zlokalizowanej na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 §§ 2700, 6290) w łącznej kwocie 50.000,00 zł, 

- aktualizacji planu w związku z realizacją projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 zwiększenie w § 2059) w kwocie 9.101,66 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 49.101,66 zł w związku z:

- aktualizacji planu w związku z realizacją projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 zmniejszenie w § 2057) w kwocie 9.101,66 zł,

- z przewidywanym niezrealizowaniem dochodów z tytułu wpływu ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 § 0690) w kwocie 40.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 489.094,64 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2019, których termin płatności wydatkowania upływa w dniu 25 czerwca 2020r. ogółem w kwocie 310.502,64 zł na poniższe zadania;

1. budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja (środki ochrony środowiska) (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 94.464,00 zł,

2. budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 95.940,00 zł,

3. przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 18.450,00 zł,

4. budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.049,00 zł,

5. przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,

6. zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 63095 §§ 6057, 6059) ogółem w kwocie 83,64 zł,

7. termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.685,00 zł,
8. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 6.200,00 zł,

9. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - dokumentacja (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 5.166,00 zł,

10. dostosowanie budynku Urzędu miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - dokumentacja (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 7.257,00 zł,

11. budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

12. wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 17.835,00 zł,

13. Dzienny Dom "Senior+„- dokumentacja, opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 85295 § 6050) w kwocie 1.295,00 zł,

14. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec (rozdział 85395 § 6050) w kwocie 1.943,00 zł,

15. budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

16. budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn" oraz zadanie "Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec-Sadowo zlokalizowanej na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" na podstawie umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec (rozdział 60016 §§ 4270, 6050) w łącznej kwocie 50.000,00 zł, 

- uzupełnienie środków na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW na podstawie sprawozdania OŚ-4g (rozdział 90019 § 2960) w kwocie 61.173,00 zł,

- wniesienie udziałów do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (rozdział 90095 § 6030) w kwocie 50.000,00 zł,

- nowe zadanie - "Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" - dokumentacja, wykonanie utwardzenia pod altanę, zakup altany wraz z transportem i montażem (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 17.419,00 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 40.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska (rozdziały 90003, 90004 § 4210) zmniejszenie ogółem o kwotę 40.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 449.094,64 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 czerwca 2020 r. ogółem w kwocie 376.889,75 zł, z tego na;

- zwiększenie środków na opłatę za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy przez ZECWiK (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 196.000,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (przemieszczenia między rozdziałem 75023 a rozdziałem 90095 § 4010) w kwocie 65.000,00 zł, 

- zwiększenie planu wydatków MGOPS na zabezpieczenie ciągłości realizacji zadania obligatoryjnego gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 4300) w kwocie 70.000,00 zł, 
- realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"- dostosowanie planu do potrzeb - przemieszczenia środków między jednostkami realizującymi projekt;

1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 302, 401, 411, 412, 421) zwiększenie ogółem w kwocie 23.979,75 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 5.979,75 zł, 

2. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 421, 428, 430) zwiększenie ogółem w kwocie 70,00 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 18.070,00 zł, 

- nowe zadanie pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Akacjowej 1 w Mirosławcu" (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 19.500,00 zł, 

- nowe zadanie - "Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" - dokumentacja, wykonanie utwardzenia pod altanę, zakup altany wraz z transportem i montażem (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 1.990,00 zł,

- zabezpieczenie środków na opłaty w świetlicach i obiektach sportowych (rozdziały 92109, 92601 § 4300) ogółem w kwocie 350,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 429.094,64 zł, z tytułu;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w § 905 o kwotę 61.173,00 zł do kwoty 533.394,00 zł, 

- wolnych środków w § 950 o kwotę 367.921,64 zł do kwoty 2.098.514,64 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

   


Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego