W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XX/178/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść


Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 3509

UCHWAŁA NR XX/178/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta MirosławiecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:   

„§ 11.  1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub/i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec:

1) z zabudowy jednorodzinnej :

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz na dwa tygodnie;

c) bioodpady: raz na dwa tygodnie;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – dwa razy w roku.

2) z zabudowy wielolokalowej:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na tydzień w miesiącach kwiecień – październik, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - raz w tygodniu;

c) bioodpady - raz na tydzień w miesiącach kwiecień – październik, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – jeden raz w miesiącu.

3) z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu;

b) selektywnie zebrane odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła - z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników – co najmniej raz w miesiącu;

c) bioodpady - co najmniej raz na dwa tygodnie.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

5. Kosze uliczne należy opróżniać jeden raz w tygodniu, przy czym od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w tygodniu.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości niezamieszkałych należy przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

7. Usuwanie odpadów budowlanych rozbiórkowych z nieruchomości niezamieszkałych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

   


Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane