W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVIII/169/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 2094


UCHWAŁA NR XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 61.555,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 244.244,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 208.851,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w wysokości 46.100,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 33.906.144,64 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.762.640,64 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.662.212,40 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.762.640,64 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.756.067,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zalacznik4.pdfUzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/169/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 101.309,00 zł z tytułu:

- dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) w kwocie 42.092,00 zł, 

- umowy o powierzenie grantu nr 678/2020 z dnia 20.04.2020r. w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "powszechny dostęp do szybkiego internetu" na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 § 2057) w kwocie 59.217,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 39.754,00 zł w związku z:

- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 planowanych rocznych kwotach z tytułu;

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) zmniejszenie w kwocie 1.537,00 zł,

2) subwencji oświatowej dla Gminy (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w kwocie 38.217,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 61.555,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 61.555,00 zł z przeznaczeniem;

- dla jednostek oświatowych na zwiększenie planu wynagrodzeń;

1) Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie 1.787,00 zł, 

1) Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie 551,00 zł,

- na zakup sprzętu do zdalnego nauczania i na ubezpieczenie sprzętu z projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 §§ 4217, 4437) ogółem w kwocie 59.217,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 305.799,00 zł na:

- zadanie kontynuowane pn „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W 2020 r. zostanie zrealizowany I etap dotyczący wykonania instalacji elektrycznej, komputerowej, alarmowej, domofonowej, przebudowa zaplecza kuchennego, przebudowa pomieszczenia magazynowego na parterze na gabinet logopedyczny i archiwum (rozdział 80104 § 6050) zmniejszenie o kwotę 305.799,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 244.244,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2020 r. ogółem w kwocie 208.851,00 zł, z tego na;

- zadanie kontynuowane pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa” z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających, dodatkowych, zamiennych związanych z koniecznością wykonania większej ilości robót ziemnych, wymianą krawężników, wykonania zjazdu na dz.nr 658/5 (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn” - roboty i nadzór (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 51.500,00 zł, 

- zakup usług związanych z wyczyszczeniem rowu melioracyjnego na odcinku 50m, zlokalizowanego na działce nr 319/14 w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4300) w kwocie 9.702,00 zł, 

- zakup drukarki kolorowej na I piętro UM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6060) w kwocie 10.701,00 zł, 

- zarządzanie kryzysowe - na zakup dodatkowych środków ochronnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozdział 75421 § 4210) w kwocie 46.100,00 zł. Środki przemieszcza się z planowanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z następujących zadań;

1) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - brak ofert na realizację zadania - (rozdział 63095 § 2360) zmniejszenie na kwotę 5.000,00 zł,

2) upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec - zmniejszenie oferty - (rozdział 92195 § 2360) zmniejszenie na kwotę 10.100,00 zł,

3) organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92195 § 2360) zmniejszenie na kwotę 15.000,00 zł,

4) organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92605 § 2360) zmniejszenie na kwotę 6.000,00 zł,

5) organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92605 § 2360) zmniejszenie na kwotę 10.000,00 zł.

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu "Zdalna szkoła" - środki własne Gminy (rozdział 80101 § 4430) w kwocie 531,00 zł, 

- zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w kwocie 59.217,00 zł, 

- realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"- zabezpieczenie dodatkowych wydatków ze środków własnych Gminy (rozdział 85395 §§ 4430, 6060) ogółem w kwocie 1.100,00 zł, z tego na ubezpieczenie urządzeń komunalnych w kwocie 500,00 zł oraz na zakup kosiarki bijakowej,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 305.799,00 zł, z tytułu;

- wolnych środków o kwotę 305.799,00 zł do kwoty 1.730.593,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego