Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVIII/168/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 2378


UCHWAŁA NR XVIII/168/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6m i art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, zm. poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Burmistrzowi Mirosławca – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty.

3. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte:

1) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

2) oświadczenie zawierające informacje o osobach, które są zameldowane na danej nieruchomości, a zamieszkują w innym miejscu.

§ 2. 

1. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w formie dokumentu elektronicznego.

2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec – www.bip.miroslawiec.pl.

3. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. , poz. 346 z późń. zm.).

§ 3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na druku ustalonym przepisami dotychczas obowiązującymi mają zastosowanie aż do czasu zaistnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji, zmiany deklaracji, korekty deklaracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu ich składania deklaracji za pomocą środków elektronicznych.

§ 6. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CzechZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/168/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij