W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
status uchwały obowiązująca


Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 1738


UCHWAŁA NR XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 835.551,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 104.850,29 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/149/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kocie 25.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.618,00 zł, do kwoty 746.442,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek, o których mowa w § 4, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 7. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, w wysokości 3.000,00 zł.

§ 8. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego dotyczącego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, w wysokości 25.000,00 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 33.821.443,64 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.883.310,40 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.739.494,64 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.061.866,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/157/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2020 r.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego;

- z obecnej nazwy zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola ”Słoneczko„ w Mirosławcu",

- na zadanie o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła".

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 835.551,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn - dokumentacja techniczna (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.551,00 zł, 

- zadanie kontynuowane o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" - roboty budowlane, wyposażenie, nadzór inwestorski. Kwota oszacowana na podstawie posiadanych kosztorysów. Zadanie będzie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 748.000,00 zł, 

- zadanie kontynuowane pn. "Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu" - roboty budowlane, nadzór inwestorski (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 53.000,00 zł, 

- zadanie kontynuowane pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej„ - na zakup pierwszego wyposażenia (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 marca 2020 r. ogółem w kwocie 104.850,29 zł, z tego na;

- dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez zorganizowanie szkolenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu (rozdział 85154 § 2710) w kwocie 3.000,00 zł,

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku z uporządkowaniem działań przy zadaniu na organizację staży, przemieszczenia środków finansowych między jednostkami realizującymi projekt, z tego;

1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 421) zwiększenie ogółem o kwotę 58.566,29 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 566,29 zł,

2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 428, 430, 443) zwiększenie ogółem o kwotę 33.284,00 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 91.284,00 zł,

- zadanie związane z Budżetem Obywatelskim pn. "Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na 
Stadionie Miejskim oraz siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu". Działania porządkowe 
w klasyfikacji budżetowej między działami. Omyłkowo kwotę dotyczącą zakupu mobilnego systemu 
nagłośnieniowego, statywów do mikrofonów i na kolumny ujęto w CAL (rozdział 80195 § 4210 - 
zmniejszenia) zamiast w budżecie dla budynku socjalnego na Stadionie Miejskim (rozdział 92601 § 4210 
- zwiększenia) w wysokości 2.000,00 zł,
 

- zabezpieczenie środków na zakup usług wywozu nieczystości oraz wykonania rocznych przeglądów instalacyjnych na stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92601 § 4300) w kwocie 8.000,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 835.551,00 zł, z tytułu;

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 o kwotę 13.618,00 zł, do kwoty 746.442,00 zł,

- wolnych środków o kwotę 821.933,00 zł do kwoty 2.036.392,00 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kocie 15.000,00 zł, z tego na;

- dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego dotyczącego częściowego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19 (rozdział 85195 § 6300) w wysokości 25.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego