W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649)
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XVI/150/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) , Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/150/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/150/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/150/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zalacznik3.pdf


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący;

Tabela 1

L.p.

Wyszczególnienie

Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/131/2019 z dnia 30.12.2019

Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/150/2020 z dnia 27.02.2020

Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)

1

2

3

4

5

1

Dochody ogółem, z tego:

33.499.476,00

33.811.488,64

312.012,64

1.1

dochody bieżące, w tym:

32.045.848,00

32.357.860,64

312.012,64

 

środki na realizację programów UE

968.796,00

968.796,00

-

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

1.453.628,00

1.453.628,00

-

1.2.1

środki na realizację programów UE

1.311.406,00

1.311.406,00

-

1.2.2

ze sprzedaży majątku

100.000,00

100.000,00

-


2. Prognoza wydatków


Planowane wydatki w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący:


Tabela 2


L.p.


 

Wyszczególnienie

Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/131/2019 z dnia 30.12.2019

Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/150/2020 z dnia 27.02.2020

Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)

1

2

3

4

5


1

Wydatki ogółem, z tego:

34.846.146,00

36.037.804,40

1.191.658,40

1.1

Wydatki bieżące, w tym na:

31.688.280,08

32.130.912,18

442.632,10

1.1.1

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

10.270.453,00

10.270.453,00

-

1.1.2

Na realizację projektów UE

1.056.423,56

1.187.043,02

130.619,46

1.1.3

Wydatki bieżące objęte limitem

1.326.842,56

1.457.462,02

130.619,46

1.2

Wydatki majątkowe, w tym na:

3.157.865,92

3.906.892,22

749.026,30

1.2.1

Realizację projektów UE

2.524.060,64

2.747.827,94

223.767,30

1.2.2

Wydatki majątkowe objęte limitem

3.116.795,92

3.340.563,22

223.767,30


Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.


3. Wynik budżetu


Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę - 2.226.315,76 zł.


Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

 

2020

2021

2022

2023

Dochody

33.811.488,64

34.104.682,50

33.690.220,00

34.734.617,00

Wydatki

36.037.804,40

32.874.283,50

32.992.645,00

34.037.042,00

Wynik budżetu

- 2.226.315,76

1.230.399,00

697.575,00

697.575,00

 

2024

2025

2026

 

Dochody

35.776.655,00

36.849.955,00

37.955.454,00

 

Wydatki

35.079.080,00

36.152.380,00

37.257.879,00

 

Wynik budżetu

697.575,00

697.575,00

697.575,00

 
             

4. Przychody

Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota 2.773.890,76 zł, z tego;

- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 732.824,00 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 472.221,00 zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 354.386,76 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.214.459,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody w 2020 r. stanowią spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w łącznej w kwocie 547.575,00 zł.

6. Kwota długu

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2020 r.do spłaty pozostanie kwota 3.985.450,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 732.824,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2021 roku.

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

 

Nazwa

Ostatni rok spłaty

2020

2021

2022

2023

1

Pożyczki

2020

0,00

732.824,00

0,00

0,00

2

Kredyty

2026

547.575,00

497.575,00

697.575,00

697 575,00

Lp

Nazwa

Ostatni rok spłaty

2024

2025

2026

   

1

Pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

   

2

Kredyty

2026

697.575,00

697.575,00

697.575,00

   

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2020 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:


Tabela 5. Poręczenie

L.P.

Wyszczególnienie

Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki

1

2020 r.

266.603,41

2

2021 r.

130 890,69

 

Ogółem:

397.494,10


Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (268.959,34 - 2.355,93) 2.355,93 zł nastąpi w terminie późniejszym.


7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych


Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.


Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2020 wyniesie 2,74% (wskaźnik jednoroczny).
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Powiadom znajomego