Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60 i 730)

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 1178

UCHWAŁA
NR XVI/147/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60 i 730), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. 

1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r. wynosi 300,00 zł miesięcznie.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką żłobkową, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, korzystające z opieki w żłobku w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.

§ 3. 

1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Burmistrza Mirosławca wniosku o przyznanie dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja udzielona będzie na rok 2020 począwszy od miesiąca, w którym podmiot prowadzący żłobek złoży prawidłowo wypełniony wniosek.

§ 4. 

1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci objętych opieką żłobkową, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobkową w danym miesiącu ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek w terminie do 10 każdego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja przekazywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z tym że część za grudzień zostanie przekazana do 15 grudnia.

§ 5. 

1. Podmiot prowadzący żłobek otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku którego dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, który zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej kwoty dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/147/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wniosek podmiotu prowadzącego żłobek o przyznanie dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.

1. Nazwa (imię nazwisko) podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

3. NIP podmiotu prowadzącego: ……………………………………………………………...

4. REGON podmiotu prowadzącego: …………………………………………………………

5. Nazwa żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

6. Siedziba żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

7. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………...

8. Nr konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

9. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danych miesiącach:


2020 r.

Planowana liczba dzieci objęta opieką żłobkową

Styczeń

-

Luty

-

Marzec

-

Kwiecień

 

Maj

 

Czerwiec

 

Lipiec

 

Sierpień

 

Wrzesień

 

Październik

 

Listopad

 

Grudzień

 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………..                  ……………………….....………

(miejscowość i data)                             (pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/147/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką żłobkową

1. Nazwa i adres żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Liczba dzieci w miesiącu ……………………………2020 r. ………………………………

Liczba dzieci podana jest wg stanu na pierwszy dzień miesiąca.

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………..                                              ……………………….....………

(miejscowość i data)                                                (pieczęć i podpis składającego informację)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/147/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2020 r.

Roczne rozliczenie przyznanej dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.

1. Nazwa i adres żłobka:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. NIP …………………………………………REGON…………………………………………

4. Rozliczenie dotacji:

Rok rozliczeniowy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ilość dzieci

w

poszczególnych miesiącach

rozliczeniowych

                       

Kwota dotacji

otrzymana

w miesiącach

rozliczeniowych

                       

Kwota dotacji

wykorzystana

w miesiącach

rozliczeniowych

                       

Kwota

                       

niewykorzystanej dotacji w miesiącach

rozliczeniowych

                       

5. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

Wynagrodzenia pracowników

 

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)

 

3.

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.

Zakup pomocy dydaktycznych

 

5.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu itp.

 

6.

Pozostałe wydatki (wskazać jakie):

-………………………………………………………………

-………………………………………………………………

 
 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

 
 

Kwota otrzymanej dotacji

 

4

Kwota dotacji niewykorzystanej/ podlegającej zwrotowi

 
 

Razem

 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………..                                     ……………………….....………

(miejscowość i data)                                      (pieczęć i podpis składającego rozliczenie)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij