Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 3629

UCHWAŁA
NR XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 211, i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 311.207,72 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 90.209,35 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 343.575,78 zł, w tym zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 90.209,35 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 2.007.165,76 zł. Zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 35.000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.711.169,88 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.981.645,96 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.962.600,50 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.981.645,96 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.251.430,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/276/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 316.052,76 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.7.2017.PW z dnia 31 lipca 2017 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011 § 2010) w kwocie 8.713,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 10.000,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2017 r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie ogółem 50.117,39 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2017 r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie ogółem 143.511,15 zł,

- zwiększenia dotacji na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.113.6.2017.MR z dnia 02 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdziały 80101, 80110, 80150 § 2010) (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w łącznej kwocie 81.496,35 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. - 74,22 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 6.214,87 zł,

- otrzymanej dotacji na zadanie pn. "Modernizacja płyty boiska Stadionu Miejskiego w Mirosławcu" na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2017 r. (rozdział 92695 § 6300) w kwocie ogółem 16.000,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 4.845,04 zł z tytułu:

- dotacji celowych (aktualizacja zaliczek na 2017 rok) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Kontraktu Samorządowego pt. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego (rozdział 80101 §§ 205, 625) ogółem o kwotę 4.845,04 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 311.207,72 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 96.424,22 zł z przeznaczeniem na:

- refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej przy zadaniach zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 §§ 4010, 4110) ogółem o kwotę 8.713,00 zł,

- dofinansowanie wydatków dla szkół w ramach działania wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ogółem w kwocie 81.496,35 zł ;

a)  dla Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110, 80150 §§ 4210, 4240) kwota 68.706,98 zł,

b)  dla Zespołu Szkół w Piecniku (rozdziały 80101, 80110, §§ 4210, 4240) kwota 12.789,37 zł,

- dofinansowane usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi (rozdział 90003 § 4300) środki ochrony środowiska o kwotę 3.214,87 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) środki ochrony środowiska ogółem o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 440.000,00 zł, przeznaczone na zadanie pn. "Termomodernizacja
budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem

instalacji fotowoltaicznej„ (rozdział 92601 § 6050) w związku z nieuzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach RPO WZ 2014-2020,

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 343.575,78 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2017 r. w kwocie 2.007.165,76 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na wykonanie kserokopii wyciągu z dokumentacji projektowej (rozdział 01010 § 4300) w wysokości 600,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie" - zakup tablic promocyjnych informujących o otrzymanym dofinansowaniu i nadzór inwestorski (rozdział 01010 § 6050) w wysokości 14.100,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle" - zakup tablic promocyjnych informujących o otrzymanym dofinansowaniu, roboty i nadzór inwestorski (rozdział 01010 § 6050) w wysokości 68.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg (rozdział 60016 § 4270) ogółem o kwotę 70.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usługi transportu destruktu asfaltowego (rozdział 60016 § 4300) ogółem o kwotę 10.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)„ - zabezpieczenie kwoty na tablice informacyjne i na obsługę pożyczki oraz dostosowanie planu po przetargu (rozdział 60016 § 605) ogółem o kwotę 380.900,55 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego (przy bloku nr 2 i 3) - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 30.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 100.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa odcinka drogi we wsi Jabłonkowo" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa drogi i chodników ul. Dworcowej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa drogi i parkingu ul. Spokojnej w Mirosławcu (odcinek przy targowisku od ul. Wolności do ul. Parkowej)" - dokumentacja projektowa (rozdział 60016 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- nabycie działki na rzecz Gminy - uregulowanie stanu prawnego działki nr 40/3 (drogi) (rozdział 70005 § 6060) w wysokości 6.045,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika w ramach projektu "Plan rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2020" (rozdział 71004 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w wysokości 2.393,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo" - roboty (rozdział 71035 § 6050) w wysokości 10.000,00 zł,

- zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium" - zmiana nazwy zadania (rozdział 71035 § 6050) uzupełnienie kwoty w wysokości 1.332,00 zł,

- zadanie „Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie planu do realizowanych wydatków w 2017 r. (rozdział 80101 §§ 421, 605) o kwotę 319.066,62 zł,

- zadanie Cyfrowy  Mirosł@wiec  - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach
podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - dostosowanie planu do realizowanych wydatków

w 2017 r. z podziałem na realizujące jednostki budżetowe (rozdział 80101 §§ bieżące i majątkowe) o kwotę 565.502,10 zł,

- zabezpieczenie środków na czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4300) ogółem o kwotę 4.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Mirosławcu (odcinek przy targowisku od ul. Wolności do ul. Parkowej)" - dokumentacja projektowa (rozdział 90001 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energii na oświetlenia drogowe (rozdział 90015 § 4260) ogółem o kwotę 39.997,75 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) ogółem o kwotę 35.000,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek)" - zabezpieczenie kwoty na zadanie na obsługę pożyczki oraz dostosowanie planu po przetargu (rozdział 60016 § 605) o kwotę 89.678,74 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Dworcowej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 90015 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Mirosławcu (odcinek przy targowisku od ul. Wolności do ul. Parkowej)" - dokumentacja projektowa (rozdział 90015 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych chodników (rozdział 90095 § 4270) ogółem o kwotę 6.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Budowa przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Dworcowej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 10.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Spokojnej w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 90095 § 6050) w wysokości 10.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie zadań statutowych (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 35.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonkowo wraz z zagospodarowaniem terenu" - dokumentacja projektowa (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 35.000,00 zł,

- zadanie pn. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku" - sporządzenie mapy do celów projektowych (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 440,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 5 na potrzeby świetlicy we wsi Toporzyk" - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 8.610,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Przebudowa boiska sportowego we wsi Jabłonkowo" - dokumentacja projektowa (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 10.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Budowa boiska sportowego wraz z wiatą i ogrodzeniem w Mirosławcu Górnym" - dokumentacja projektowa (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 15.000,00 zł,

- nowe zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" - dokumentacja projektowa (rozdział 92109 § 6050) w wysokości 6.500,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" - dokumentacja projektowa (rozdział 92601 § 6050) w wysokości 28.000,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez" - dokumentacja projektowa (rozdział 92601 § 6050) w wysokości 6.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 654.783,50 zł do kwoty 57.383,50 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij