Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 3904

UCHWAŁA
NR XXXII/273/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w następujący sposób:

1) zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze każdego typu szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec;

2) zniżka przysługuje w okresie pełnienia funkcji;

3) rozmiar zniżki godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w danej placówce.

§ 2. 

1. Określa się rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec:

1) dyrektor szkoły każdego typu, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 18, liczącej:

a) do 7 oddziałów - wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynosi 10, ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki wynosi 8;

b) od 8 do 16 oddziałów - wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynosi 13, ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki wynosi 5;

c) 17 oddziałów i więcej - wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynosi 15, ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki wynosi 3;

2) wicedyrektor szkoły, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 18 - wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynosi 11, ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki wynosi 7;

3) dyrektor przedszkola, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 25 - wymiar obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wynosi 21, ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu obniżki wynosi 4;

2. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, zatrudnionym na stanowiskach, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest większy niż 18 godzin, udziela się odpowiednio większą obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, niż liczba godzin określone w § 2 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2, w takiej wysokości, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce wynosi liczbę godzin określonych odpowiednio w § 2 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2.

3. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze
w przedszkolu, prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec, zatrudnionym na stanowiskach, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych jest mniejszy niż 25 godzin, udziela się odpowiednio mniejszą obniżkę

1) Zm. z 2014 r. poz. 1198, z 2016 r. poz. 668 i 1010 oraz z 2017 poz 60.

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niż liczba godzin określone w § 2 ust 1 pkt. 3, w takiej wysokości, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin po obniżce wynosi liczbę godzin określonych odpowiednio w § 2 ust 1 pkt. 3.

§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Nowy wymiar godzin ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij