Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 2973

UCHWAŁA
NR XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 211, i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 45.467,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 274.724,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 29.380,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2017 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnego autorefraktometrudo Poradni Okulistycznej w wysokości 20.000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie kosztów inwestycji w administrowanej części budynku na zadanie pn. „Przebudowa dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu" o kwotę 24.647,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.372.935,75 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.864.410,20 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.279.149,87 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.864.410,20 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.906.214,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 45.467,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie 6.700,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 15.300,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 §§ 0690, 0750, 0830, 0950, 0960, 0970) ogółem w kwocie 16.467,00 zł,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez MGOPS (rozdział 85501 §§ 0920, 0970) w kwocie ogółem 7.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 274.724,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 165.410,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1.  budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 40.800,00 zł,

2.  przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,

3.  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec

(rozdział 71004 § 4300) w kwocie 22.000,00 zł,

4.  budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,

5.   wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG (dokumentacja i roboty)  (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 50.000,00 zł,

- roboty i nadzór inwestorski na zadanie kontynuowane pn."Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego)  (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 28.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 16.467,00 zł,

- wykonanie wewnętrznego wiatrołapu w budynku Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) zadanie realizowane przez SPS w Mirosławcu, w kwocie 7.200,00 zł,

- dotację dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu na zakup przenośnego autorefraktometru do Poradni Okulistycznej (rozdział 85111 § 6220) w kwocie 20.000,00 zł,

- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85501 §§ 2910, 4580) łącznie w kwocie 7.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. "Przebudowa dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6220) o kwotę 24.647,00 zł,

- realizację kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania -
Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch

Friedland)„- dokumentacja (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 6.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie 29.380,00 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 28.100,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec

(rozdział 71004 § 4300) w kwocie 26.800,00 zł,

2.  sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania Automatu do sprzedaży usług pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 1.300,00 zł,

- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 92120 § 4300) w kwocie 1.280,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 229.257,00 zł do kwoty 712.167,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij