Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XII/129/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2019.poz. 6673

UCHWAŁA
NR XII/129/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy i Miasta Mirosławiec na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 – 3.

2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 – 3 będących infrastrukturą „ostatniej mili”.

3. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) pomiędzy węzłem komunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2. 

1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości w wysokości 7,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jedni w wysokości 9,00 zł,

3) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, pasów zieleni, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów w wysokości 5,00 zł,

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.

2. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,20 zł.

§ 3. 

1. Ustala się stawki opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wskazanych w  § 1 ust. 1 pkt  2, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1) w jezdni w wysokości 80 zł,

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 40 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim w wysokości180 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 25% stawki określonej w pkt 1 i pkt 2.

3. Ustala się stawkę opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wskazanych w  § 1 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 20,00 zł.

§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów wskazanych w  § 1 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości za:

1) zajęcie przez rzut poziomy obiektu budowlanego w wysokości 1,00 zł,

2) reklamy w wysokości 4 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego:

1) ogródki gastronomiczne w wysokości 2,00 zł,

2) stoiska handlowe, usługowe w wysokości w wysokości 1,50 zł,

3) pojemniki na zbiórki odzieży, kontenery, pojemniki na odpady, gruz w wysokości 2,50 zł,

4) rusztowania związane z prowadzeniem robót budowlanych w wysokości 0,50 zł,

5) inne rodzaje zajęcia niewymienione w pkt 1 - 4 w wysokości 1,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Uchwała nr XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 7. 

1. Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij