W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XII/127/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2019.poz. 6187

UCHWAŁA
NR XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 25.062,17 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 2.026.663,61 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 548.735,52 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały XI/120/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r. stanowiący załącznik nr4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań oświatowych o kwotę 3.000,00 zł.

§ 7. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 40.000,00 zł.

§ 8. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Orle” w kwocie 17.000,00 zł.

§ 9. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Bronikowo” w kwocie 33.000,00 zł.

§ 10. Zwiększa się kwotę na dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest ogółem o 9.000,00

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 31.045.654,33 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.959.410,62 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.968.769,48 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.959.410,62 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 923.115,15 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/127/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 21.703,06 zł z tytułu;

- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone szyby na przystanku w Łowiczu Wałeckim (rozdział 60004 § 0950) w kwocie 1.200,00 zł,

- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. (rozdział 75618 § 0480) w kwocie 638,63 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0830, 0960, 0970) ogółem w kwocie 3.084,00 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0950) w kwocie 1.610,00 zł,

- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0670, 0950, 0960) ogółem w kwocie 14.828,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 342,43 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 46.765,23 zł z tytułu;

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie kwoty dotacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 32/2019/E/66 z dnia 06.08.2019r. (rozdział 60016 § 6350) w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 15.221,12 zł i w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 15.221,12 zł,

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowanego w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie kwoty dotacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 14/DGiP/FDS/2019 z dnia 09.07.2019r. (rozdział 60016 § 6350) w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 28.564,11 zł,

- zmniejszonych wpływów opłat za godziny poza podstawą programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0660) zmniejszenie o kwotę 2.980,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 25.062,17 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 18.723,06 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę uszkodzonych szyb na przystanku w Łowiczu Wałeckim (rozdział 60004 § 4300) w kwocie 1.200,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4210) ogółem w kwocie 3.084,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010, 4300) w kwocie 1.610,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4210, 4220, 4240) ogółem w kwocie 11.848,00 zł,

- realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 80154 § 4300) w kwocie 638,63 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) (rozdział 90003 § 4210) w kwocie 342,43 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 2.045.386,67 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z;

- aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska". Po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski płatności będą dokonywane w 2020r. (rozdział 60016 § 6050) Zmniejszenie wydatków w 2019r. o kwotę 255.569,12 zł,

- aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowanego w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" - działania porządkowe po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zmniejszenie wydatków (60016 § 6050) o kwotę 46.263,37 zł,

- aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej" - działania porządkowe po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zwiększenie wydatków w 2020r. Zmniejszenie wydatków w 2019r. (60016 §§ 6050, 6058, 6059) ogółem o kwotę 1.490.265,69 zł,

- zmianą terminów przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru na grudzień 2019 r. i planowanym terminem rozstrzygnięcia w 2020 roku na zadanie pn."Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" Zmniejszenie wydatków o środki na wkład własny (63095 § 6050) w wysokości 253.288,49 zł. Pozostała kwota 279.951,14 zł została przemieszczona na inne zadania roku 2019.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 2.026.663,61 zł, zgodnie z treścią załącznika nr2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 listopada 2019r. ogółem w kwocie 548.735,52 zł, z tego na;

- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków„ (działania porządkowe - zamiana na środki ochrony środowiska) (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 23.616,00 zł,

- bieżący remont odcinka drogi (dz. nr 561/1, obręb Mirosławiec 34) do posesji nr 55 Łowicz Wałecki, odcinka drogi od j. Kosiakowo w stronę Sadowa, odcinka drogi (dz. nr 114/8, obręb Łowicz Wałecki) od posesji nr 50 do przepustu drogowego - (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 150.000,00 zł,

- sporządzenie numeracji porządkowej dróg gminnych, usługi ksero wyciągów z dokumentacji projektowych (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 2.500,00 zł,

- naprawę progów zwalniających na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60017 § 4270) w kwocie 1.845,00 zł,

- opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej przy zadaniu pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" (63095 §§ 6057, 6059) ogółem w wysokości 2.316,83 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim - działania porządkowe między działami (zmniejszenie z rozdziału 90095, zwiększenie w rozdziałach 90002 i 75023 §§ 4010, 4110, 4120) w wysokości 35.600,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup paliwa i materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4210) w kwocie 15.000,00 zł,

- zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 64.500,00 zł,

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 35.930,00 zł,

1) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) o kwotę 37.000,00 zł,

- pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (rozdział 80104 § 2310) w wysokości 3.000,00 zł,

- zmiany w budżecie projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Mieście i Gminie Mirosławiec" w jednostkach realizujących tj. w Urzędzie Miejskim i w MGOPS spowodowane zmniejszeniem kosztów finansowych - 359,46 zł na rzecz kosztów niefinansowych (wkład rzeczowy) (rozdział 85219 i 85395 §§ ) ogółem w kwocie 18.148,15 zł,

- naprawę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 15.600,00 zł,

- zabezpieczenie środków na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 12.814,00 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest (środki ochrony środowiska) (rozdział 90026 § 6230) w kwocie 9.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na organizację programu edukacyjnego dla mieszkańców gminy Mirosławiec pn. „Czy wiesz czym oddychasz” (środki ochrony środowiska) (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wynajem dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 15.000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 40.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Orle” (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 17.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Bronikowo” (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 33.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i gazu do budynku świetlicy w Mirosławcu Górnym (rozdział 92109 § 4260) w kwocie 1.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - działania porządkowe po podpisaniu umowy na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 92109 przemieszczenia z § 6058, 6059 na 6050) w kwocie 10.865,54 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu;

- pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaplanowanych w 2019r. w łącznej kwocie 957.249,00 zł na zadania pn.;

1) "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej" - 855.625,00zł.

2) „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - 101.624,00 zł,

- wolnych środków o kwotę 1.044.352,44 zł do kwoty 1.570.690,15 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego