Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XII/124/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 277

UCHWAŁA
NR XII/124/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) odpady niebezpieczne.”;

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odpady, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem wymienionych w pkt 8-11, należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 3 Regulaminu.”;

3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 3 pkt. 1-6 mogą zostać zastąpione workami przy spełnieniu wymagań określonych w rozdziale 3 Regulaminu.”;

4) w § 5 w ust. 1 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zabudowie wielorodzinnej poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;”;

5) w § 5 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) odpadów niebezpiecznych – poprzez przekazanie nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”;

6) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla budynków mieszkalnych – 0,04 m3 (40 litrów) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 litrów) na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 0,12 m3 (120 litrów);”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 

1. Określa się następujące zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców od 1 do 4 osób):

a) pojemnik o pojemności 0,11 m3 (110 litrów) na odpady niesegregowane,

b) dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,

c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,

d) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady,

e) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na papier i tekturę.

2) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców powyżej 4 osób):

a) pojemnik o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na odpady niesegregowane,

b) dwa worki o łącznej pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,

c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na szkło,

d) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady,

e) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na papier i tekturę.

3) dla zabudowy wielorodzinnej, w której liczba lokali przewyższa 7:

a) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 2,2 m3 (2200 litrów) na odpady niesegregowane,

b) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 2,2 m3 (2200 litrów) na tworzywa sztuczne,

c) dwa pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 0,480 m3 (480 litrów) na szkło,

d) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na papier i tekturę,

e) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na bioodpady.

4) dla zabudowy wielorodzinnej, w której liczba lokali nie przewyższa 7:

a) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady niesegregowane,

b) pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na tworzywa sztuczne,

c) pojemniki o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na szkło,

d) pojemnik o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na papier i tekturę,

e) pojemnik o pojemności co najmniej 0,240 m3 (240 litrów) na bioodpady.”;

8) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej o liczbie lokali nieprzewyższającej 7, dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadającym pojemnikom, o których mowa w ust.1.”;

9) w § 10 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) odpady niebezpieczne.”;

10) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) raz na tydzień z budynków wielolokalowych,

2) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.”;

11) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zebrane selektywnie odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) jeden raz w tygodniu z budynków wielolokalowych,

2) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.”;

12) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, dostarczane są przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK lub odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) jeden raz w miesiącu z budynków wielolokalowych,

2) dwa razy w roku z budynków jednorodzinnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 2 marca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij