W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVIII/109/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2001

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2001
status uchwały unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/109/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2001

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na 2001 r. zgodnie z brzmieniem załączników od nr 1 do nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym stałych komisji Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2000 r.

PLAN SESJI Rady Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2001

Termin

Tematyka

Uwagi

Luty

Uchwalenie budżetu na rok 2001.

Zarząd

Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000.

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.

Zarząd

Zatwierdzenie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Kwiecień

Ocena wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy i Miasta.

Komisja Rewizyjna, RIO

Informacja na temat przeciwdziałania patologii narkomanii, alkoholizmu na terenie miasta i gminy oraz działań podejmowanych przez Policję, Straż Miejską, Służbę Zdrowia.

Zarząd, Policja, Straż Miejska, Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwala w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.

Zarząd

Czerwiec

Ocena utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

Zarząd

 Stan przygotowań OKiS do sezonu letniego.

Dyrektor OKiS, Zarząd

Informacja na temat realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w mieście.

Zarząd

Wrzesień

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2001 r.

Skarbnik

Sprawozdanie stałych komisji ze swojej działalności za I półrocze 2001 r.

Komisje stałe

Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zarząd

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirosławiec.

Zarząd, Projektanci

Listopad

Analiza problemu bezrobocia oraz jego zapobiegania.

Zarząd, RUP Wałcz

Informacja na temat projektu budżetu na 2002 r.

Zarząd

Ustalenie podatków i opłat na rok 2002.

Zarząd


Informacja na temat przygotowań do obchodów 700-lecia powstania Mirosławca.

Zarząd

Grudzień

Uchwalenie budżetu na rok 2002.

Zarząd

Sprawozdanie komisji z działalności rocznej.

Komisje

Zatwierdzenie planów pracy komisji na 2002 r.

Komisje

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2000 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2001

Termin

Tematyka

Uwagi

Styczeń

Porządek publiczny i ochrona ppoż:


informacja policji

Policja

informacja Straży Miejskiej

Straż Miejska

informacja OSP

OSP

Omówienie budżetu na rok 2001

Skarbnik

Luty

Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2000 r.

UGiM

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.

UGiM

Marzec

Substancja mieszkaniowa - informacja o zasobach komunalnych.

UGiM

Kalkulacja czynszu w mieszkaniach komunalnych.

Stawki czynszu za mieszkania komunalne.

Remont i inwestycje komunalne wykonane w 2000 r., plan na rok 2001.

Dodatki mieszkaniowe, informacja za 2000 r.

Kwiecień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2000.

UGiM

Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Maj

Realizacja uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie i mieście Mirosławiec.

UGiM

Przygotowanie do sezonu turystycznego.

Czerwiec

Przygotowanie do skupu zbóż na terenie powiatu wałeckiego.

ODR

Wrzesień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2001 r..

Skarbnik

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych:


placówek oświatowych i APO

Dyrektorzy

Ośrodka Kultury i Sportu

ZECWiK sp. Z o.o.

Październik

Wykonanie remontów budynków komunalnych za 9 m-cy.

UGiM

 Listopad

Uchwały w sprawie podatków i opłat.

UGiM


Projekt budżetu na rok 2002.

Skarbnik

Grudzień

Stawki za wodę i ścieki na 2002 r.

Dyrektor ZECWiK

Podsumowanie pracy komisji

Przewodniczący komisji

Sprawozdanie z pracy komisji.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/109/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2000 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2001

Termin

Tematyka

Uwagi

Styczeń

Analiza szczegółowego rozdysponowania środków w 2000 r. przeznaczonych na sport.

Dyrektor OKiS

Dyskusja na temat wysokości środków przeznaczonych na 2001r.

Luty

Kalendarz imprez kulturalnych.

Dyrektor OKiS

Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych za 2000 r.

KRPA - Pani Hanna Iżyk

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r.

Budżet.


Problem narkomanii.

Policja

Marzec

Plany i remonty placówek oświatowych.

Dyrektorzy szkół

Zapoznanie się z informacją na temat edukacji informatycznej młodzieży w tym ze szkół ponadpodstawowych.

Zapoznanie się ze strategią oświaty.

Kwiecień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2000.

Skarbnik

Turystyka - przygotowanie do sezonu turystycznego w zasady zagospodarowania jeziora Kosiakowo.

Dyrektor OKiS, UGiM

Maj

Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2000/2001.

Dyrektorzy

Czerwiec

Sport gminny w tym szkolny.

Dyrektor OKiS

Wykorzystanie środków na rok bieżący.

Prezes klubu Mirstal

Zapoznanie się z informacją na temat osiągnięć uczniów w sporcie, konkursach przedmiotowych i innych.

Dyrektorzy szkół

Wrzesień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 20001 r.

Skarbnik

Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego 20001/2002.

Dyrektorzy placówek oświaty i kultury

Październik

Wytyczne do budżetu na rok 2002.


 Listopad

Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2002.

UGiM

Grudzień

Uchwały w sprawie podatków i opłat.


Podsumowanie i sprawozdanie pracy komisji.

Przewodniczący komisji


Plany pracy komisji na rok 2002.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/109/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2000 r.

Planpracy -kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2001 r.

Termin

Tematyka

Uwagi

Styczeń

Kontrola problemowa dokumentów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.


Luty

Wypracowanie wniosków po analizie projektu budżetu gminy na rok 200.


Marzec

Ocena wykonania budżetu wraz z wypracowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta w 2000 r.


Kwiecień

Kontrola problemowa realizacji inwestycji na trenie miasta i gminy zrealizowanych w 2000 r.


Maj

Kontrola problemowa realizacji podjętych uchwał przez Zarząd i Radę Gminy i Miasta


Realizacja skarg mieszkańców oraz wniosków i interpelacji radnych na rok 2000.


Czerwiec

Kontrola problemowa oceny stanu przygotowania Gminy i Miasta do sezonu turystycznego.


Podsumowanie pracy komisji za I półrocze 2001 r.


Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2001 r. 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego