W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XV/88/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 września 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu
status uchwały unieważniona

UCHWAŁA NR XV/88/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z e zmian.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (dz.U. z 1998 r. nr 64 poz. 414):

§ 1. Nadaje się Miejsko-Gminnemu Ośrodki Pomocy Społecznej w Mirosławcu Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mirosławcu z dnia 19 kwietnia 1990 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XV/88/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 5 września 2000 r.

STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Rozdział 1.

Postanowieni ogólne

§ 1. 

1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu zwanego dalej "Ośrodkiem" określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.

2. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową i działa na podstawie: 1) uchwały nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu; 2) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zmian.); 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.); 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014); 5) niniejszego statutu.

3. Obszarem działania Ośrodka jest miasto i gmina Mirosławiec.

4. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mirosławiec.

Rozdział 2.

Cel, zadania, sposób realizacji i zakres działania

§ 2. 

1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawani, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających tego zadań a także inspirowanie działalności innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej.

2. Zadaniami Ośrodka jest w szczególności: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych; 2) przyznawanie pomocy rzeczowej; 3) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie; 4) przyznawanie, wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie; 5) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym; 6) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania; 7) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; 8) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 9) praca socjalna; 10) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 11) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy; 12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń; 13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych; 14) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy; 15) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; 16) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej; 17) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego; 18) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 19) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

3. Cele i zadania Ośrodka realizowane są przez: 1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Rozdział 3.

Struktura organizacyjna

§ 3. Ośrodek tworzą: 1. Kierownik, 2. Sekcja pracy socjalnej, 3. Sekcja usług opiekuńczych, 4. Sekcja finansowo-księgowa, 5. Sekcja administracyjna.

§ 4. 

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który jest kierownikiem zakładu w rozumieniu kodeksu pracy. 2. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka określa ich szczegółowy zakres czynności wynikających ze stosunku pracy oraz organizuje pracę Ośrodka. 4. Kierownik i pracownicy socjalni Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej. 5. Kierownik jest upoważniony do dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka oraz zatrudniania nowych pracowników po uzyskaniu akceptacji Zarządu Gminy i Miasta.

§ 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Gminy i MIasta Mirosławiec.

§ 6. Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Samorząd Gminy Mirosławiec i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Rozdział 4.

Finanse i majątek

§ 7. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody z godnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z następujących źródeł: 1) dotacji rządowej przyznawanej przez wojewodę z budżetu państwa, 2) dotacji gminnej przyznawanej przez Radę Gminy i Miasta z budżetu gminy, 3) dotacji pochodzących z innych źródeł.

§ 9. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dbając o rzetelny obraz sytuacji finansowej.

§ 10. Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe Ośrodka sporządzane są do przepisów w sprawozdawczości budżetowej.

§ 11. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powiadom znajomego