W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XI/73/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec
status uchwały unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XI/73/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 24 lutego 2000 r.

w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 496, nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775, nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014, nr 162 poz. 1126) Rada Gminy i Miasta Mirosławiec uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany porządkujące zapisy w Statucie Gminy i Miasta Mirosławiec uchwalonego uchwałą nr XIII/73/96 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie statutu Gminy Mirosławic (Dziennik Urzędowy Województwa Pilskiego nr 7 poz. 30 z dnia 2 kwietnia 1997 r.)

1) w §2 ust.1 wyraz "pilskim" zastępuje się wyrazem "zachodniopomorskim";

2) w §2 skreślić wyrazy " w skali 1: 100 000".

3) w §5 w pkt 3 po wyrazach "czystości" dodaje się wyraz " i porządku", wyraz "utylizacji" zastępuje się wyrazem "unieszkodliwiania", po wyrazach " i cieplna" dodaje się wyraz "oraz gaz",

4) w §5 pkt 3,7,9,12 i 13 w różnych przypadkach wyraz "komunalny" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyraz "gminny",

5) w §5 pkt 8 po wyrazie "podstawowych" dodaje się wyraz "gimnazjum",

6) w §13 dodaje się pkt 17 w brzmieniu " powoływanie Kierownika USC i Zastępcy Kierownika USC",

7) § 27 ust.2 otrzymuje brzmienie: " Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje Rada Gminy i Miasta lub Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale",

8) w §27 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "Czynności w zakresie prawa pracy członków Zarządu dokonuje Przewodniczący Zarządu",

9) w §32 ust. 3 wyrażenie "Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile" zastępuje się wyrażeniem "właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej",

10) w § 54 dopisać ust.5 w brzmieniu: "Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Zarządu wobec pozostałych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych",

11) w § 60 wyraz "pilskiego" zastępuje się wyrazem "zachodniopomorskiego".

§ 2. W załączniku nr 4 do Statutu Gminy Mirosławiec zatwierdzonego 16 lutego 1996r -"Regulamin Rady Gminy i Miasta " wprowadza się następujące zmiany

1)  w § 10 ust. 3 liczbę "13" zastępuje się liczbą "12",

2)  skreśla się w § 11 ust. 2 i 3,

3)  w § 16 liczbę "14" zastępuje się liczbą "13",

4)  w § 18 skreśla się ust.2,

5)  w § 36 ust. 2 dodaje się początek zdania w brzmieniu: "rada może stanowić, że",

6)  w § 43 dopisuje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

4.  " Projekt uchwały przed rozpatrzeniem przez komisję Rady i przedłożeniem Radzie wymaga opinii prawnej",

5. "W przypadku złożenia projektu przez radnego, projekt uchwały powinien być przedłożony wraz z opinią prawną do Zarządu na 21 dni przed sesją Rady",

7) w § 44 dopisuje się ust. 3 w brzmieniu: " Uchwały podlegają procedurze uchwałodawczej:

1) projekt uchwały w całości przedstawia projektodawca, następnie przedstawiane są stanowiska i wnioski wypracowane przez komisję i w dalszej kolejności głos w dyskusji zabierają radni wg. kolejności zgłoszeń,

2) po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję,

3) na wniosek Radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu jego wystąpienie zgłoszone na piśmie, nie wygłoszone z powodu zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu,

4) projekt uchwały odesłany przez Radę do komisji, Przewodniczący Rady umieszcza w projekcie porządku obrad na najbliższą sesję ale nie wcześniej niż po 30 dniach od decyzji Rady w tej sprawie,

5) po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad udziela głosu projektodawcy w celu wniesienia ewentualnych autopoprawek,

6) autopoprawek przyjętych przez projektodawcę na wniosek radnych lub komisji rady, nie głosuje się,

7) po przegłosowaniu poprawek Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami,

8) jeżeli do projektu uchwały nie wniesiono poprawek, projekt uchwały przed głosowaniem nie wymaga ponownego odczytania".

8) w § 50 po wyrazie "przedstawia" dodaje się "właściwej" i skreśla się wyraz " w Pile",

9) w § 66 skreśla się ust. 3,

10) w § 72 wyrażenie "samorządzie terytorialnym" zastępuje się "samorządzie gminnym",

11) w § 76 wyrażenie " 74 ust.2" zastępuje się wyrażeniem "75 ust.2".

§ 3. W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Mirosławiec zatwierdzonego 16 lutego1996 r. - "Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i MIasta" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 27 wyrażenie "30 stycznia" zastępuje się "31 grudnia",

2) w § 28 wyrażenia "30 stycznia" zastępuje się "31 grudnia",

§ 4. W załączniku nr 6 do Statutu Gminy Mirosławiec zatwierdzonego 16 lutego 1996 r. - "Regulamin Zarządu" wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4 wyraz "terytorialnym" zastępuje się "gminnym",

2) w § 15 dodaje się zdanie " W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu mogą być powiadomieni w krótszym terminie".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego