W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XI/72/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Mirosławcu
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XI/72/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 24 lutego 2000 r.

w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Mirosławcu

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zmian.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn. zmian) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gimnazjum w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum w Mirosławcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr XI/72/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 24 lutego 2000 r.

STATUT GIMNAZJUM W MIROSŁAWCU

NAZWA SZKOŁY

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum w Mirosławcu.

2. Siedziba szkoły: Mirosławiec, ul. Wolności 21.

§ 2. 

1. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęci okrągłej jest nazwa : Gimnazjum w Mirosławcu. Na stemplu: Gimnazjum w Mirosławcu ( kod i miejscowość, nr telefonu).

3. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o "szkole" należy przez to rozumieć Gimnazjum w Mirosławcu.

§ 3. 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM

§ 4. 

1. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 5. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zmian.), podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum (Dz.U. z 1999 Nr 14 poz. 129) i szkolnego programu wychowawczego.

1. Szkoła realizuje swoje zadania:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a)  obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

b)  wykorzystanie, stosownie do potrzeb i możliwości, godzin do dyspozycji dyrektora,

c)  zajęcia wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce,

d)  działanie biblioteki szkolnej służącej rozwijaniu zainteresowań uczniów.

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)  organizowanie spotkań z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz biur pracy,

b) udostępnienie informatorów zawierających adresy szkół ponadgimnazjalnych oraz zasady naboru do nich,

c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

a)  zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

b)  systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)  organizowanie zajęć świetlicowych,

b)  umożliwienie spożywania posiłków,

c)  system zapomóg i stypendium.

d)  likwidację barier architektonicznych,

e)  prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

f)  prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

g)  prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zajęcia, o których mowa wyżej prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Wałczu oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Szkoła opracowała własny system oceniania ucznia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami w sprawach nauczania i profilaktyki:

1) rodzice są informowani na zebraniach okresowych o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

2) rodzice na bieżąco uzyskują rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

3) spotkania wychowawcy z rodzicami odbywają się co najmniej raz w ciągu semestru; celem tych spotkań jest wymiana informacji określonych w pkt 1) i 2).

4. Program wykonawczy opracowany został przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

ORGANY GIMNAZJUM

§ 6. 

1. Organami Gimnazjum są:

1)  Dyrektor Gimnazjum,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Rada Rodziców,

4)  Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje Dyrektora Gimnazjum:

1)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum;

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny na działalnością nauczycieli i wychowawców;

3)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5) powierza stanowisko Wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum;

8) dysponuje środkami finansowymi;

9) opracowuje arkusz organizacyjny;

10) dba o powierzone mienie;

11) wydaje polecenia służbowe - opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

12) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

13) mianuje nauczycieli;

14) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela";

15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego (określa dokładnie termin, powołuje komisje);

16) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz;

17) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;

18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;

19) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;

20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

22) wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty;

23) realizuje zadania wynikające z przepisów BHP.

3. Rada Pedagogiczna:

1)  zatwierdza plany pracy gimnazjum,

2)  zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)  zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,

4)  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

5)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

6)  współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami uczniów),

7)  opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projekt planu finansowego gimnazjum;

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e) przyznawanie nagród i kar uczniom;

8) przygotowuje zmiany do statutu gimnazjum,

9) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,

10) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

11) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

a)  przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

c)  po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

d)  w miarę bieżących potrzeb.

12) zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:

a)  z inicjatywy Przewodniczącego Rady,

b)  na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę,

c)  na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

13) w wyjątkowych przypadkach wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,

14) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

15) jej członkowie są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady.

4. Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Mirosławcu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności , a jej posiedzenia są protokołowane.

5. Kompetencje Rady Rodziców:

1) działa w gimnazjum stanowiąc reprezentacje rodziców uczniów, a zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum;

2) może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum;

3) pozyskuje środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wsparcia statutowej działalności szkoły;

4) działa na rzecz stałej poprawy warunków pracy szkoły;

5) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum;

6) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu'

7) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;

8) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum;

9) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala m.in.:

a)  kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;

b)  organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;

c)  tryb podejmowania uchwał;

d)  zasady wydatkowania funduszy.

Regulamin opracowuje i zatwierdza Rada Rodziców.

6. Samorząd Uczniowski:

1)  tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum,

2)  reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

a)  oceniania, klasyfikowania i promowania;

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO);

3) może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizowania życia szkolnego;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu za jego zgodą;

4) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. Stanowi on załącznik do statutu

ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

§ 7. 

1. Dyrektor:

1) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym;

2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto;

4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

5) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

7) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum w swej działalności kieruje się zasada partnerstwa i obiektywizmu;

8) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zlecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków;

9) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum tj. Radą Rodziców;

10) jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, w wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

2. W sprawach spornych sygnalizowanych przez uczniów ustala się co następuje:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego;

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z nauczyciele - opiekunem, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora lub wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 8. 

1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

3. Zakres kompetencji wicedyrektora i innych osób pełniących funkcje kierownicze określa dyrektor.

§ 9. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 10. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowa ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkolę.

§ 11. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci jednorocznym kursie jednego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz uczęszczają na zajęcia dodatkowe przewidziane planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, oraz na zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.3.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach , o których mowa w ust.3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 14. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

1. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów nie powinna być mniejsza niż 10 uczniów.

2. Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie powinna być mniejsza niż 8 uczniów.

§ 15. 

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, można organizować oddział przysposabiający do pracy zawodowej lub kierować ich do Ochotniczego Hufca Pracy.

2. Oddział organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do oddziału, o którym mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia.

4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 16. 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do zadań bibliotekarza należy:

1)  opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

2)  prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

3)  określenie godzin wypożyczenia książek przy zachowaniu zasady dostępności dla ucznia,

4)  organizowanie konkursów czytelniczych,

5)  przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

6)  współpraca z nauczycielami gimnazjum,

7)  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

8)  zakup i oprawa książek.

§ 17. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlice szkolną. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

NAUCZYCIELE I INNIPRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 18. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

5. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły , którego zakres czynności opracowuje dyrektor szkoły.

§ 19. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;

3) przestrzegania zapisów statutowych;

4) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

5) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania;

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości - egzekwowanie przestrzegania regulaminów;

7) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych - używanie tylko sprawnego sprzętu;

8) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów;

9) pełnienie dyżurów, zgodnie z opracowanym harmonogramem;

10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

11) dbanie o poprawność językową uczniów;

12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

13) podnoszenia i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

15) wzbogacenie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;

16) aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu Rady Pedagogicznej;

17) stosowanie nowatorskich meto pracy i programów nauczania;

18) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenia różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;

19) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu oraz poznanie potrzeb uczniów.

§ 20. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Do zadań zespołu m.in. należą:

1)  wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2)  opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie

rozwoju uczniów,

3)  opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 21. 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest , by wychowawca opiekował się tym samym oddziałem przez cały okres nauczania w gimnazjum.

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum chyba że, Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§ 22. 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności:

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2)  przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)  rozwiązywanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,

4)  ustalenie końcowej oceny zachowania.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:

1)  zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) opracować wspólnie z rodzicami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4) współpracować z rodzicami , włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wałczu,

6)  śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

7)  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

8)  udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu się ucznia,

11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym lub rocznym stopniu niedostatecznym ( na miesiąc przed zakończeniem semestru),

12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego stopniach okresowych lub rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,

13) uczestniczyć w zebraniach - wywiadówkach.

3. Wychowawca prowadzi określoną dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wałczu.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 23. 

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

2. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

3. Do klasy programowo wyższej gimnazjum dyrektor przyjmuje ucznia na podstawie ust.1 oraz:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania w przypadku przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkoła na podstawie art. 16 ust.8 ustawy.

4. Na wniosek rodziców oraz po zaciągnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną form realizacji obowiązku szkolnego.

§ 24. 

1. Uczeń ma prawo do:

1)  informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2)  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;

3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których owa w § 6 ust.6 pkt 2.;

4) tygodniowego rozkładu lekcji, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

5) poszanowania swej godności;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

8) korzystania z pomocy doraźnej;

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

10) noszenia emblematu szkoły;

11) nietykalności osobistej;

12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

14) korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;

15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1)  systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;

2)  dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

3)  zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły;

4)  wystrzegać się szkodliwych nałogów;

5)  Naprawiać wyrządzone szkody materialne;

6)  przestrzegania zasad kultury współżycia;

7)  dbania o honor i tradycję gimnazjum;

8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniomSamorządu Uczniowskiego;

9) zachowania w sprawach spornych tryby określonego w § 7 ust.2 o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu;

10) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowalne formy.

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)  rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2)  wzorową postawę,

3)  wybitne osiągnięcia,

4)  rzetelność i odwagę.

4. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1)  pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

2)  pochwała wychowawcy na wywiadówce wobec rodziców,

3) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub opiekuna organizacji uczniowskiej,

4) dyplom uznania za średnią ocen minimum 4,75, zachowanie dobre lub wzorowe,

5) nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego:

a)  za średnią ocen minimum 4,75 oraz zachowanie co najmniej dobre lub

b)  za co najmniej dobre wyniki na świadectwie szkolnym i minimum dobre zachowanie,

6) list gratulacyjny dla rodziców absolwenta gimnazjum - średnia ocen minimum 4,75, zachowanie dobre lub wzorowe,

7) wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły lub przez Radę Rodziców gimnazjum.

7. Ustala się następujące rodzaje środków wychowawczych ( kar):

1)  ustne upomnienie ucznia wobec klasy,

2)  upomnienie ucznia wobec klasy z adnotacją u indeksie,

3)  upomnienie dyrektora,

4)  zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

5)  pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6) przeniesienie ucznia do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

8. Od każdej wymierzonej kary w uat.7 pkt 4 - 6 uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły w terminie 3 dni.

9. Do rozpatrzenia odwołania kary dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)  dyrektor szkoły - przewodniczący,

2)  wychowawca ucznia,

3)  opiekun samorządu uczniowskiego,

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

5)  przedstawiciel samorządu klasowego.

10. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami społeczności szkolnej komisja odwoławcza ustala rodzaj kary tj:

1)  podtrzymanie dotychczasowej kary,

2)  zmienia rodzaj kary,

3)  znosi karę.

11. Czas na wydanie decyzji o zmianie lub postanowieniu kary wynosi 7 dni.

12. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:

1)  umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,

2)  dopuszcza się kradzieży,

3)  wchodzi w kolizję z prawem,

4)  demoralizuje innych uczniów,

5)  permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

13. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do gimnazjum. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia dyrektor występuje do kuratorium oświaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak tez wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 26. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 27. 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 28. 

1. Organem kompetentnym do rozpatrywania wniosków i uchwalenia zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna.

2. Wnioski o dokonanie zmian w statucie szkoły mogą zgłaszać:

1)  członkowie Rady Pedagogicznej,

2)  Rada Rodziców,

3)  Samorząd Uczniowski.

3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego