W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIII/128/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mirosławcu
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIII/128/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mirosławcu

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 ze zmian.) w związku z art. 3 ust. 5 tejże ustawy i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta Mirosławiec uchwala:

REGULAMIN KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Mirosławcu

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne:

§ 1. Regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją, powołanej przez Radę Gminy i MIasta Mirosławiec uchwałą nr XXIII/127/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.

§ 2. Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert dotyczących udziału w konkursie.

Rozdział 2.

Postanowienia organizacyjne:

§ 3. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

§ 4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona, w trybie przez siebie określonym, protokolanta oraz określa terminarz swej pracy wskazujący termin zakończenia postępowania konkursowego i ogłoszenia wyniku konkursu.

§ 5. 

1. Uchwały Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

2.  2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4.

3.  3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

Rozdział 3.

Tryb i zasady pracy Komisji:

§ 6. 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo.

2.  2. W pierwszym etapie członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają, czy kandydaci spełniają formalne kryteria, określone przepisami ustawowymi.

3.  3. Kandydaci nieodpowiadający kryterium o jakich mowa w ust. 2 są powiadamiani pisemnie o niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 7. 

1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej kandydatów, wynikającej z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Komisję.

2.  2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowania Gimnazjum.

3.  3. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie Gimnazjum.

§ 8. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego o jakim mowa w § 8 Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum.

§ 9. 

1. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.

2.  2. Członkowie Komisji oddają głosy na kartach do głosowania, przygotowanych przez Przewodniczącego.

3.  3. Głosowanie w celu wyłonienia kandydata n dyrektora jest tajne.

4.  4. Konkurs jest rozstrzygnięty gdy jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów.

5.  5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, Komisja przeprowadza drugą turę głosowania do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

6.  6. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni zwycięzcy, konkurs uznaje się nierozstrzygnięty.

§ 10. Z czynności Komisji sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Komisji.

§ 11. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Komisji.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe:

§ 12. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego, bez względu na wynik tego postępowania.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego