W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR XXI/118/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2000, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, pozytywnie oceniając jego wykonanie.

§ 2. Udziela się absolutoriumZarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2000 r.

Budżet na rok 2000zatwierdzony został na sesji Rady Gminy i Miasta w miesiącu grudniu 1999 r. uchwałą nr X/67/99 zmieniony uchwałą nr XIV/86/99 z 28 czerwca 2000 r., nr XVII/101/2000 z 14grudnia , nr XVIII/108/2000 z 28 grudnia 2000 r.

Planowane dochody wyniosły kwotę 7 049 216 zł, natomiast planowane wydatki 7 054 216 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku planowane dochody zwiększyły się o kwotę 878 659,40 oraz zmniejszyły o kwotę 480 118,40 i wyniosły ostatecznie 7 462 757 zł. natomiast planowane wydatki 7 747 757 zł.

Na zwiększenie budżetu w ciągu roku miały wpływ następujące zmiany:

- dotacja na zakup energii elektrycznej, konserwację punktów świetlnych - 77 000zł.

- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 120 679 zł.

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy i gwarantowany zasiłek okresowy - 15 282 zł.

- dotację na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów - 20 000 zł.

- dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - 0,40 zł.

- dotacja na Fundusz Kombatantów - 2 480 zł.

- dotacja na wypłaty świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej - 15 000 zł.

- dotacja z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na :

* pomoc społeczną - 25 000 zł.

* świetlice środowiskowe - 15 000 zł.

- dotacja na dofinansowanie zadania pn "Sieć wodociągowa w Piecniku" - 20 000 zł.

- dotacja na dofinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 10 464 zł.

- dotacja na zadania pomocy społecznej wynikające z konieczności przeciwdziałania skutkom suszy - 5 520 zł.

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla najuboższych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 2 700 zł.

- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9 505 zł.

- dotacja na dofinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli - 39 564 zł.

- dotacja na uzupełnienie kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej - 4 000 zł.

- dotacja na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych - 426 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej - 32 260 zł.

- część rekompensująca subwencji ogólnej - 2 173 zł.

- w wyniku porozumień zawartych z:

* Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie uzyskano subwencję na "Wykonanie hydroforni kontenerowej w miejscowości Jabłonowo i sieci wodociągowej Jabłonowo-Piecnik" w kwocie 55 233 zł oraz "Budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławcu" - 95 068 zł.

* Starostwem Powiatowym uzyskano dotację na prowadzenie schroniska w Hankach - 4 500 zł. oraz
dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą "Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej" - 5 000
zł.

Ponadto zmniejszona została część podstawowa subwencji ogólnej o kwotę 755 zł. oraz dokonano przesunięć między rozdziałami w zakresie dotacji na budowę punktów świetlnych w kwocie 15 000 zł.

Ponadto w wyniku dokonanych zmian w budżecie zmniejszono dochody własne o kwotę 464 363,40 zł w niektórych pozycjach, natomiast zwiększono w innych o kwotę 306 805 zł. Źródło sfinansowania niedoboru budżetowego po stronie przychodów stanowi:

* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 193 896 zł.

* kredyt bankowy 200 000 zł.

Natomiast po stronie rozchodów spłata pożyczki w kwocie 115 000 zł.

DOCHODY - plan w kwocie 7 462 757 zł. zrealizowano 1 99%, osiągnięto wpływy w wysokości 7 392 985 zł. Dochody własne na plan 3 677 882, wpłynęło 3 555 182 zł. co stanowi 97%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo:

Na plan 92 23 zł wpłynęło 92 148 zł. co stanowi 100%. Dochody rolnictwa to czynsze za dzierżawione grunty, dotacja na dofinansowanie zadania pn "Sieć wodociągowa w Piecniku" w kwocie 20 000 zł., która przekazana została w całości oraz dotacja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie z przeznaczeniem na wodociąg w Piecniku w kwocie 55 233 zł. Plan dochodu z tytułu czynszu za dzierżawione grunty wynosi 17 000 zł., wpływy 16 617 zł co stanowi 98%.

Gospodarka komunalna:

Na plan 172 068 zł. wpłynęło 139 983 zł tj 81%. Dział ten obejmuje dotacje celowe na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych, dla których gmina nie jest zarządcą na plan 77 000 zł. wpłynęło 44 704 zł oraz różne opłaty w kwocie 178 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Plan w tym dziale wynosi 692 142zł. wpływy 625 988 zł. co stanowi 90%. Dochody w tym dziale to: czynsze za najem lokali użytkowych, czynsze za lokale mieszkalne, dochody za sprzedane nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie terenu oraz odsetki.

Na terenie miasta i gminy jest 18 lokali użytkowych wydzierżawionych na podstawie umowy najmu. Plan dochodów z tytułu najmu z tytułu najmu lokali użytkowych wynosi 37 000 zł, wpływy 39 678 zł. co stanowi 107%.

Czynsz za lokale mieszkalne na plan 370 000 zł. wpłynęło 381 054 zł co stanowi 103%. Na terenie miasta i gminy znajduje się 355 lokali mieszkalnych. Wobec zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne., po uzyskaniu wyroku sądu sprawy kierowane są do komornika.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego plan wynosi 261 142 zł. wykonanie 181 855 zł. tj. 70%. Niskie wykonanie wynika ze spadku zainteresowania kupnem nieruchomości.

Plan dotyczący opłat wieczystego użytkowania terenu wynosi 14 000 zł. wykonanie 13 650 zł. co stanowi 98%

odsetki na plan 10 000 zł. wpłynęło 9 751 zł. tj. 98%.

Oświata i wychowanie:

Na plan 52 728 zł. wpłynęło 52 117 zł. co stanowi 99%. Dział ten obejmuje następujące dotacje celowe:

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych na plan1 200 zł. wpłynęła w kwocie 1 184 zł.

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum na plan 1 500 zł. wpłynęło 905 zł.

- dotacja na dofinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 10 464 zł.

- dotacja na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli - 39 564 zł.

Kultura i sztuka:

Dział ten obejmuje dotację z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczenie na świetlice środowiskowe, która na plan 15 000 zł. wpłynęła w całości oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą "Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej" - 5 000 zł.

Opieka społeczna:

Dział ten obejmuje dotacje celowe, których na plan 571 961 zł. wpłynęło 570 045 zł. co stanowi 100% oraz wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 961 zł. W dziale tym wpływy stanowią:

- dotacja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na pomoc społeczną - plan 25 000 zł., wpływy - 25 000 zł. tj. 100%.;

- dotacja celowa na zasiłki -plan 279 000 zł., wpłynęła w całości;

- dotacja na zadania pomocy społecznej wynikające z konieczności przeciwdziałania skutkom suszy 5 520 zł.;

- dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej - plan 85 000 zł, wpłynęła w całości;

- dotacja na dodatki mieszkaniowe - plan 120 679 zł. wpłynęła w całości;

- dotacja celowa na zasiłki rodzinne - plan 18 000 wpłynęło 16 250 zł.;

- dotacja na Państwowy Fundusz Kombatantów- plan 2 480 zł. wpłynęła w całości;

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - plan 15 282 zł, wpływy 15 155 zł.

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach - plan 20 000 zł. wpłynęła w całości.

Turystyka i wypoczynek:

Dział ten obejmuje dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska w Hankach w kwocie 4 500 zł.

Różna działalność:

W ramach tego działu zrealizowano dotację na sfinansowanie zleconego zadania aktualizacji wykazu gospodarstw i działek rolnych, która na plan 426 zł. wpłynęła w całości.

Dochody od osób prawnych i fizycznych:

Na planowaną kwotę 2 675 093 zł. wpłynęło 2 618 473 zł. co stanowi 98%.

Dochody od osób prawnych to:

podatek rolny - na plan60 000 zł. wpłynęło 59 168 zł. tj. 99% - obowiązkiem podatkowym objętych jest 7 gospodarstw rolnych;

podatek leśny - uzyskano wpływy w wysokości 100% plan 177 500 zł. wykonanie 176 810 zł.

podatek od nieruchomości - na plan 678 000 zł wpłynęło 755 465 zł. co stanowi 111% - obowiązkiem podatkowym objętych jest 58 jednostek prowadzących działalność gospodarczą inną niż rolnicza i leśna;

podatek od środków transportowych - na plan 3 700 zł. wpłynęło 3 741 zł co stanowi 101%

odsetki od osób prawnych - plan 47 000 zł. wykonanie 47 270 zł tj. 101%;

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 55 000 zł. wpłynęło 54 050 zł. co stanowi 98%.

Dochody od osób fizycznych to:

podatek rolny na plan 85 000 zł. wpłynęło 83 378 zł co stanowi 98% - podatkiem rolnym objętych jest 186 gospodarstw rolnych;

wpływy z karty podatkowej na plan 30 000 zł. osiągnięto wpływy w wysokości 30 826 zł. co stanowi 103% - tą formą opodatkowania objęte są usługi i drobna wytwórczość;

podatek leśny na plan 500 zł wpłynęło 461 zł. tj. 92%;

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to znaczne źródło dochodów budżetu gminy; plan wynosi 1 177 825 zł. wpływy 1 045 104 zł co stanowi 89%;

podatek od nieruchomości - na planowaną kwotę 218 168 zł. osiągnięto wpływy 221 647 zł. co stanowi 102% -
obowiązkiem podatkowych objętych jest 1160 osób fizycznych; podatkiem od nieruchomości objęte są budynki

mieszkalne, budynki gospodarce, garaże, działki gruntu oddane w wieczyste użytkowanie, dzierżawione lub sprzedane na własność; przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne; zaległości spływają w miarę realizacji tytułów wykonawczych;

podatek od spadków i darowizn - na planowana kwotę 9 600 zł wpłynęło 9 550 zł.;

opłaty lokalne - na plan 11 300 zł wpłynęło 11 224 zł. co stanowi 99%, dochody stanowią opłata targowa - 7 157 zł. opłata administracyjna - 344 zł. oraz opłata miejscowa - 3 723 zł.

podatek od posiadania psa - plan 10 500 zł wykonanie 10 125 zł co stanowi 96%. Podatkiem od posiadania psa objętych jest 892 osób fizycznych; prowadzona ewidencja wydanych numerków pozwala na dyscyplinowanie podatników w płaceniu tego podatku; zaległości spływają częściowo po wysłaniu upomnień i w miarę realizacji tytułów wykonawczych;

podatek od środków transportowych - na planowaną kwotę 16 000 zł. wpłynęło 15 260 zł tj. 95%;

odsetki - na plan 25 000 zł. wpłynęło 24 643 zł. co stanowi 99%;

opłata skarbowa realizowana przez Urząd Skarbowy w Wałczu; plan wynosi 70 000 zł. wpływy 69 490 zł. co stanowi 99%;

odsetki od opłaty skarbowej - wpłynęło 261 zł.

Administracja:

Na plan 167 866 zł. wpłynęło 167 853 zł. tj. 100%. Wpływy z tym dziale stanowią:

- dotacja na zadania zlecone - na plan 68 000 zł. wpłynęło 68000 zł. tj. 100%;

- wpływy z usług ksero - na plan 100zł. wpłynęło 103 zł tj. 102%;

- dochody różne - na plan 5 200 zł. wpłynęło 4 995 zł. tj. 96%;

- mandaty karne - na plan 1 800 zł. wpłynęło 1 990 zł. tj. 111%;

- opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan92 766 zł., wykonanie 92 766 zł. tj. 100%.

Bezpieczeństwo publiczne:

Plan w tym dziale wynosi 1 000 zł. wykonanie 1 000 zł. co stanowi 100%. Dochody w tym dziale stanowi dotacja na obronę cywilną.

Różne rozliczenia:

Plan w tym dziale wynosi 3 002 398 zł. wykonanie 3 090 119 zł. co stanowi 103%. Dochody w tym dziale to głównie:

- część oświatowa subwencji ogólnej, której na plan 2 450 839 zł. wpłynęło 2 541 888 zł. tj. 104%;

- część rekompensująca subwencji ogólnej - plan 337 482 zł. wpływy 337 482 zł tj. 100%;

- część podstawowa subwencji ogólnej - plan 214 077 zł, wykonanie 214 077 zł. co stanowi 100%.

Urzędy naczelnych organów władzy i administracji państwowej:

dział ten obejmuje dotację na prowadzenie rejestru wyborców, której na plan 10342 zł. wpłynęło 10 333 zł. co stanowi 99%.

WYDATKI - na plan 7 747 757 zł. wydatkowano 7 671 881 zł. co stanowi 99%.

Rolnictwo:

Na plan 185 100 zł. wydatkowano 184 827 zł. co stanowi 100%. W tym:

- prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości z terenu gminy, zakup kosiarki, remont i utrzymanie Klubów Rolnika, opracowanie studium planu, organizacja dożynek i turniejów wsi.

Ponadto w ramach tego działu realizowana była inwestycja pn. "Sieć wodociągowa Jabonowo-Piecnik" oraz wykonanie hydrofornii kontenerowej we wsi Jabłonowo, która na plan 101 900 zł. wydatkowano 101 810 zł.

Transport:

Planowane środki wynoszą 64 000zł. zrealizowano 63 903 zł. co stanowi 100%.W tym:

- prace inwestycyjne na plan 43 800 zł wydatkowano 43 747 zł.;

- wydatki bieżące to zimowe utrzymanie dróg oraz remonty bieżące dróg.

Gospodarka komunalna:

Na planowaną kwotę 829 122 zł wydatkowano 795 705 zł. co stanowi 96%. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

- oczyszczanie miasta na plan 31 500 zł. wydatkowano 31 446 zł.;

- zieleń w mieście na plan 25 100 zł. wydatkowano 25 028 zł.;

- oświetlenie oraz konserwacja na plan 177 050 zł. wydatkowano 143 973 zł.

- różna działalność w zakresie gospodarki komunalnej na plan 595 472 zł. wydatkowano 595 258 zł. W ramach tej pozycji środki wydatkowano na inwestycje, które na plan 512 500 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny 512 436 zł. Szczegółowa analiza wykonania przedstawiona będzie w dalszej sprawozdawczości w pozycji inwestycje.

Pozostałe wydatki to: utrzymanie cmentarza, ścinka drzew na cmentarzu, zakup wyposażenia do kaplicy, ozdób do wystroju miasta oraz działek we wsi Bronikowo i Łowicz Wałecki.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

Plan wydatków wynosił 452 940 zł. wydatkowano 452 685 zł co stanowi 100%. w tym:

- Ochotnicza Straż Pożarna - plan na 68 750 zł wydatkowano 68 625 zł co stanowi 100%.; środki wydatkowano na następujące cele:

* wynagrodzenie kierowców i komendanta za udział w pożarach,

* zakup paliwa,

* ubezpieczenia strażaków i pojazdów,

* energię elektryczną i gaz,

* szkolenia,

* przeglądy techniczne samochodów oraz naprawa,

* organizacja Dnia Strażaka,

* przyjęcie delegacji z Prenzlau

* koszty związane z wyjazdem do Niemiec.

- gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 384 190 zł. wydatkowano 384 080 zł. co stanowi 100%, z przeznaczeniem na:

* remonty budynków komunalnych,

* przegląd instalacji gazowych, kominowych i wentylacyjnych,

* przegląd sprawności technicznej budynków,

* energię elektryczną i cieplną,

* wywozy nieczystości płynnych i stałych,

* czynsz dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za dzierżawienie mieszkań na Osiedlu Wojskowym.

W ramach inwestycji budynków komunalnych środki na plan 16 950 zł wydatkowano 16 931 zł. Szczegółowa analiza przedstawiona będzie w dalszej sprawozdawczości w pozycji inwestycje.

Oświata i wychowanie:

Plan wydatków wynosił 3 310 248 zł. wydatkowano 3 277 810 zł. co stanowi 99%. W ramach działu oświata środki wydatkowano na:

- Szkołę Podstawową Mirosławiec na plan 1 656 754 zł. wydatkowano 1 649 410 zł.

- Szkołę Podstawową Piecnik na plan 533430 zł. wydatkowano 527 419 zł;

- Gimnazjum na plan 406 300 zł. wydatkowani 396 520 zł.

- świetlice szkolne na plan 36 300 zł. wydatkowano 34 410 zł.;

- dowożenie uczniów na plan 83 000 zł. wydatkowano 82 430 zł.

- administracja placówek oświatowych na plan 280 000 zł. wydatkowano 273 157 zł.

- przedszkole na plan 304 000 zł. przekazano na konto zakładu budżetowego 304 000 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów na plan 10 464 zł. wydatkowano w całości.

Główną pozycję w jednostkach budżetowych stanowią płace i pochodne. Ich udział w budżecie oświaty stanowi 83% ogółu wydatków.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa w Mirosławcu:

W ramach środków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

- podróże służbowe,

- materiały i wyposażenie,

- naprawy i konserwacje,

- energia, woda, gaz,

- usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, kominiarskie,

- naprawa sprzętu ,

- przebudowa pomieszczeń biurowych,

- konserwacja kotłów gazowych

- prenumerata czasopism,

- pomoce naukowe.

* Szkoła Podstawowa w Piecniku:

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

- podróże służbowe,

- materiały i wyposażenie,

- wywozy nieczystości,

- montaż systemu alarmowego,

- naprawa instalacji elektrycznej,

- naprawa kserokopiarki,

- usługi pocztowe, telefoniczne i kominiarskie,

- prenumerata czasopism,

- dokształcenie i doskonalenie zawodowe,

- wykonanie projektu sali gimnastycznej.

* Gimnazjum w Mirosławcu:

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

- podróże służbowe,

- zakup materiałów a w tym: czystościowe, biurowe, materiały służące do celów remontowych i konserwacji,

- zestaw komputerowy,

- energię elektryczną, wodę i gaz,

- remonty bieżące,

- montaż systemu alarmowego,

- usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie,

- wywozy nieczystości,

- naprawa sprzętu,

- prenumerata czasopism,

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Internet),

- nauczanie języka niemieckiego,

- zakup pomocy naukowych.

* Administracja Placówek Oświatowych:

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, czystościowych,

- materiały gospodarcze,

- zestaw komputerowy,

- zakup kalkulatorów,

- energię, wodę, gaz,

- usługi pocztowe i telefoniczne,

- naprawa taboretu gazowego kuchennego,

- prenumerata czasopism,

- szkolenia,

- usługi bhp i ppoż.

Kultura i sztuka:

Wydatki na plan 380 000 zł. zrealizowano w całości tj 100%., w tym:

- dotacja z budżetu gminy dla ośrodka Kultury i Sportu przekazano 360 000 zł.

- dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Ośrodka Kultury i Sportu przekazano 5 000 zł.

- subwencja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wydatkowana na remonty świetlic środowiskowych 15 000zł.

Ochrona zdrowia:

planowane środki wynoszą 135 623 zł. wydatkowano 135 613 zł. co stanowi 100%., w tym:

- wydatki związane z realizacją programu komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, które na plan 92
766 zł. wydatkowano 91 766 zł. z przeznaczeniem na: niezbędny sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego
"Mirstal", nagrody na IV Gminny Turniej Wiedzy Prewencyjnej, ofinansowanie działalności młodzieżowych
szkółek wędkarskich, zakup książek, broszur o tematyce profilaktycznej do wykorzystania w szkołach i

świetlicach, dofinansowanie Dnia Dziecka nad. j. Kosiakowo, wyjazd na mistrzostwa świata seniorów w kock-boxingu w USA, dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego w zawodach unihokeja, organizacja Dni Mirosławca, zakup magnetowidu dlaGimnazjum w Mirosławcu, sfinansowanie udziału dzieci w dożynkach powiatowych, diety dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- wydatki związane z utrzymaniem Przychodni Zdrowia na plan 42 857 zł. zrealizowano 42 847 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na energii, wodę, gaz, zrzut ścieków oraz wynagrodzenia dozorców.

Opieka społeczna:

Plan wydatków wynosił 963 324 zł. wydatkowano 954 673 zł co stanowi 99%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- usługi opiekuńcze na plan 15 962 zł wydatkowano 15 869 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 160 038 zł wydatkowano 153 359 zł.

- dodatki mieszkaniowe na plan 322 042 zł. wydatkowano 322 042 zł.

- zasiłki rodzinne na plan 18 000 zł wydatkowano 16 250 zł.

- fundusz kombatantów na plan 2 480 zł wydatki 2 480 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 15 282 zł wydatkowano 15 155 zł.

- dożywianie uczniów w szkołach na plan 70 000 zł wydatkowano 69 998 zł.

- zasiłki na plan 359 520 zł. wydatkowano 359 520 zł; w ramach tej kwoty udzielono:

* 70 zasiłków stałych dla 10 osób na kwotę 24 984 zł.

* 80 zasiłków stałych wyrównawczych dla 7 osób na kwotę 16 581 zł.

* 204 zasiłki okresowe dla 70 osób na kwotę 36 315 zł.

* 306 rent socjalnych dla 28 osobna kwotę 109 464 zł.

* 90 zasiłków rodzinnych dla 8 osób na kwotę 3 194 zł.

* 109 zasiłków pielęgnacyjnych dla 11 osób na kwotę 12 956 zł.

Ponadto udzielono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla 293 osób.

Kultura fizyczna:

Na planowaną kwotę 9 490 zł. wydatkowano 9 476 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu.

Turystyka i wypoczynek :

Na planową kwotę 33 470zł. wydatkowano 33 437 zł. co stanowi 100%., w tym:

- utrzymanie schroniska w Hankach na plan 4 500 zł. wydatkowano w całości,

- promocję gminy na plan 28 970 zł wydatkowano 28 937 zł.

Różna działalność:

Na planowaną kwotę 426 zł. wydatkowano 426 zł. co stanowi 100%. z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

Administracja:

Na planowaną kwotę 1 365 222 zł. wydatkowano 1 364 582 zł. co stanowi 100%.Wydatki w tym dziale dzielą się na następujące pozycje:

* Zadania zlecone

Na plan 68 000 zł wydatkowano 68 000 zł co stanowi 100%. Środki wydatkowano na płace i pochodne Kierownika USC oraz pracownika obrony cywilnej.

* Rada Gminy i Miasta

Na planowaną kwotę 90 860 zł. wydatkowano 90 810 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano na ryczałt Przewodniczącego, diety i koszty dojazdu radnych, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Zarządu oraz organizacja spotkania noworocznego.

* Zadania własne

Na planowaną kwotę 1 193 963 zł wydatkowano 1 193 377 zł co stanowi 100%.

Środki wydatkowano na płace i pochodne pracowników Urzędu oraz inwestycyjnych, energię cieplną i elektryczną, podróże służbowe, remonty bieżące samochodu, zakup materiałów biurowych, paliwa, prasy, naprawa i utrzymanie kserokopiarki, opłaty pocztowe, i telekomunikacyjne, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (ekwiwalent za odzież, szkolenia bhp), składki do WOKISS, Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego, Pomeranii oraz opłaty sądowe i komornicze.

W ramach pozycji inwestycje na plan 25 190 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny 25 190 zł. Szczegółowa analiza przedstawiona będzie w pozycji inwestycje..

* Sołectwa

Plan wydatków wynosi 12 399 zł. wydatkowano 12 395 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano na dojazdy sołtysów do Urzędu, wynagrodzenia sołtysów oraz rozmowy telefoniczne.

Bezpieczeństwo publiczne:

Plan wydatków wynosił 8 450 zł. wydatkowano 8 411 zł co stanowi 99%. Środki wydatkowano na zakup paliwa do motorówki w Drzewoszewie, montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach Policji oraz koszty związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:

Wydatki na plan 10 342zł. wydatkowano 10 333 zł co stanowi 100%, w tym:

- koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców na plan 837 zł. wydatkowano w całości,

- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej na plan 9 505zł. wydatkowano 9 496 zł.

INWESTYCJE - na planowaną kwotę ogółem 710 340 zł. wydatkowano 710 114 zl. co stanowi 100%. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Rolnictwo:

Na planowaną kwotę 101 900 zł. wydatkowano 101 810 zł. W ramach tego działu realizowano zadania pod nazwą "Wykonanie hydroforni kontenerowej oraz sieci wodociągowej Jabłonowo-Piecnik". W roku 2000 wybudowano sieć wodociągową z rur PCV o śred. 110 i długości 4168 mb, łącząc ujęcia wodne Jabłonową z istniejącą siecią we wsi Piecnik i Kolonia Piecnik, jak również wykonano hydrofornię kontenerową.

Gospodarka komunalna:

Na planowaną kwotę 512 500 zł. wydatkowano 512 436 zł. co stanowi 100%. w tym:

* Kanalizacja sanitarna w mieście:

Na planowaną kwotę 368 510 zł. wydatkowano 368 508 zł. co stanowi 100%. W ramach tego zadania wykonano:

- sieć kanalizacyjną przy ul. Sprzymierzonych o długości 1036 mb.

- sieć kanalizacyjna przy ul. Nowej o długości 330,5 mb.

- sieć kanalizacyjną przy ul. Zamkowej o długości 960 mb.

- sieć kanalizacyjną przy ul. Parkowej o długości 335 mb.

- sieć kanalizacyjna przy ul. Spokojna - Dworcowa o długości 400 mb.

- sieć kanalizacyjną przy ul.Młyńskiej o długości 48 mb.

oraz wykonano ogrodzenie stawu doczyszczającego przy oczyszczalni ścieków oraz bramy wjazdowej.

* Oczyszczalnia ścieków w Piecniku

Na plan 12 600 zł. wydatkowano 12 600 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na wykonanie prawidłowości rozruchu.

* Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska śmieci:

Na plan 57 010 zł wydatkowano 57 002 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalno-biurowego na terenie wysypiska ,

- opracowanie projektu technicznego odwiertów do monitorowania wysypiska w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne,

- ogrodzenie wysypiska,

- wykonanie dodatkowego wjazdu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku socjalnym.

* Gazyfikacja:

Na plan 22 640 zł. wydatkowano 22 636 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na wykonanie stacji uzdatniania wody oraz miernika ciepła.

* Flektryfikacja:

Na plan 4 400 zł. wydatkowani 4 400 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na ustawienie lampy ze słupem na ul. radosnej oraz naprawa oświetlenia w parku.

* Wodociąg w mieście:

na plan 18 450 zł. wydatkowano 18 445 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej do budynków przy ul. Parkowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Wolności.

* Chodniki i przystanki autobusowe:

Na plan 16 450 zł. wydatkowano 16 422 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji chodnika do Osiedla XXX-lecia LLP oraz prace geodezyjne. Ponadto wykonano 2 przystanki autobusowe tj. w Próchnowie i Jadwiżynie.

* Działki:

Na plan 3 770 zł. wydatkowano 3 761 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na zakup działek w Bronikowie i Łowiczu z przeznaczeniem na boiska sportowe.

* Budownictwo spółdzielcze:

Na plan 8 670 zł. wydatkowano 8 662 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji pod budownictwo mieszkaniowe.

Gospodarka mieszkaniowa:

Na planowaną kwotę 16 950 zł. wydatkowano 16 931 zł. co stanowi 100%. W ramach tego zadania wykonano:

- zakupiono i dostarczono blachę w ilości 145 m² na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 oraz końcowe zapłaty za wymianę pokrycia dachowego ul. Zamkowa 14 i 16.

Oświata:

na planowaną kwotę 10 000 zł. wydatkowano 10 000 zł. co stanowi 100% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbudowę gimnazjum.

Administracja samorządowa:

Na plan 25 190 zł. wydatkowano 25 190 zł. co stanowi 100%. Środki wydatkowano na modernizację istniejącej sieci komputerowej w Urzędzie wraz z wymianą serwera sieciowego. Zakupiono i zainstalowano nowe środowisko sieciowe WINDOWS NT 4.0.

Reasumując stwierdza się, iż budżet był realizowany zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy i Miasta przestrzegając zasad dyscypliny budżetowej oraz ustawę o zamówieniach publicznych. W wyniku dodatkowych wniosków Zarządu poza zatwierdzonym budżetem na rok 2000 dodatkowe środki w kwocie 170 301 zł. na kontynuowanie zadań inwestycyjnych. w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadania pn "Sieć wodociągowa w Piecniku" - 20 000 zł.

- subwencja na "Wykonanie hydroforni kontenerowej w m. Jabłonowo i sieci wodociągowej Jabłonowo - Piecnik" - 55 233 zł.

- subwencja na "Budowę kanalizacji sanitarnej w mieście" - 95 068 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Instytucje upowszechniania kultury:

* Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody na plan 402 797 zł. zrealizowano 424 910 zł. co stanowi 105%.w tym:

- dochody własne na plan 42 797 zł. wpłynęło 64 910 zł. co stanowi 152%

- dotacja na plan 360 000 zł. wpłynęła w całości.

Wydatki na plan 402 797 zł. zrealizowano 384 190 zł. co stanowi 95%., w tym:

- płace i pochodne na plan 211 726 zł wydatkowano 195 913 zł. co stanowi 93%;

- delegacje, diety sportowców, koszty przejazdu sędziów, delegacje trenerów, delegacja kół zainteresowań i inne koszty na plan 15 824 zł. wydatkowano 17 156 zł.;

- materiały, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, gospodarczych, zakupy sprzętu merytorycznego, nagrody, zakup materiałów dla celów działalności zespołów, sprzęt gospodarczy na plan 33 520 zł wydatkowano 40 361 zł.;

- energia cieplna i elektryczna orz woda na plan 83 820 zł. wydatkowano 50 948 zł.

- usługi a w tym: transport, naprawa sprzętu, organizacja imprez, usługi pocztowe i telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi pralnicze, opłaty za wpisowe, ubezpieczenie ZAIKS, umowy - zlecenia trenerów, szkolenia, organizacja imprez i obozu, prowizje bankowe,

- zakup książek do biblioteki na plan 4 060 zł. wydatkowano 3 947 zł.

* Przedszkole Samorządowe

Dochody na plan 469 550 zł. zrealizowano 436 640 zł co stanowi 93%. w tym:

- dochody własne na plan 165 550 zł. wpłynęło 130 340 zł.

- dotacja na plan 304 000 zł. wpłynęła w całości.

Dochody własne to: odpłatność za przedszkole, zwrot za wyżywienie personelu oraz wpłaty za zlewki.

Wydatki na plan 470 550 zł. zrealizowano 467 051 zł. realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne na plan 330 600 zł. wydatkowano 336 781 zł;

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na plan 7 000 zł. wydatkowano 7 743 zł.;

- środki żywności na plan 75 000 zł. wydatkowano 57 978 zł.;

- materiały, a w tym: środki czystościowe oraz materiały gospodarcze na plan 5 000 zł. wydatkowano 5 872 zł.

- energia, woda, gaz na plan 30 000 zł. wydatkowano 32 058 zł.;

- usługi, w tym: konserwacja dźwigu, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, wymiana czujnika temperatury wody, oczyszczenie kotła, prenumerata prasy, usługi BHP, koszty i prowizje bankowe, prace elektryczno - pomiarowe na plan 4 500 zł. wydatkowano 9 404 zł.;

- zakup pomocy naukowych na plan 1 950 zł. wydatkowano 1 590 zł.

Realizacja budżetu Gminy iMiasta w Mirosławcu za okres 01.01.2000 r. - 31.12.2000 r.

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%


DOCHODY
40

Rolnictwo

92 233

92 148

100

70

Gospodarka komunalna

172 068

139 983

81

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

692 142

625 988

90

79

Oświata i wychowanie

52 728

52 117

99

83

Kultura i sztuka

20 000

20 000

100

86

Opieka społeczna

571 961

570 045

100

88

Turystyka i wypoczynek

4 500

4 500

100

89

Różna działalność

426

426

100

90

Dochody od osób prawnych i fizycznych

2 675 093

2 618 473

98

91

Administracja

167 866

167 853

100

93

Bezpieczeństwo publiczne

1 000

1 000

100

97

Różne rozliczenia

3 002 398

3 090 119

103

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

10 342

10 333

100


RAZEM DOCHODY

7 462 757

7 392 985

99


WYDATKI
40

Rolnictwo

185 100

184 827

100

50

Transport

64 000

63 903

100

70

Gospodarka komunalna

829 122

795 705

96

74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

452 940

452 685

100

79

Oświata i wychowanie

3 310 248

3 277 810

99

83

Kultura i sztuka

380 000

380 613

100

85

Ochrona zdrowia

135 623

135 613

100

86

Opieka społeczna

963 324

954 673

99

87

Kultura fizyczna i sport

9 490

9 476

100

88

Turystyka i wypoczynek

33 470

33 437

100

89

Różna działalność

426

426

100

91

Administracja samorządowa

1 365 222

1 364 582

100

93

Bezpieczeństwo publiczne

8 450

8 411

100

99

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

10 342

10 333

100


RAZEM WYDATKI

7 747 757

7 671 881

99

Informacja z wykonania zadań rzeczowych za rok 2000

Rolnictwo:

W 2000 r. na terenie Gminy Mirosławiec wykonano następujące prace:

- remont instalacji elektrycznych - 1 szt.

- remont studni - 2 szt. (Jabłonowo, Łowicz Wałecki)

- remont i utrzymanie Klubów Rolnika - 3 szt. ( Piecnik, Jabłonowo, Łowicz Wałecki)

- wykonanie gablot informacyjnych na terenie gminy.

Gospodarka komunalna:

W zakresie wodociągowania - planowane wykonanie:

- budowa sieci wsi Piecnik - Kol. Piecnik

- uzbrojenie działek we wsi Piecnik po realizacji wcześniejszego zadania.

W wyniku wykonania szczegółowej dokumentacji techniczno-geologicznej oraz ustalenia zasobów wód w studni na Kol. Piecnik wykonanych przez geologa Pana Bogusława Graczyka stwierdzono bardzo duże rozbieżności aktualnych wyników wydajnościowych z danymi zawartymi w posiadanej dokumentacji. Wydajność studni jest mała w stosunku do zapotrzebowania, dlatego podjęto decyzję o budowie wodociągu z miejscowości Jabłonowo do miejscowości Piecnik, ujętego w programie wodociągowania gminy, który zasilany będzie już z istniejącego otworu studziennego zlokalizowanego w Jabłonowie. Studnia AWRSP i posiada wydajność 15 m³ /h przy Q eksploatacyjnym 1m. Głębokość studni 58 mb przy kolumnie filtracyjnej 23,4 mb. Powyższa studnia w pełni zabezpieczy potrzeby wsi Jabłonowo, Jabłonkowo oraz wieś Piecnik i Kol. Piecnik.

Wykonanie:

Przeprowadzono badania hydrologiczne celem ustalenia zasobów wydajności studni na Kol. Piecnik.

Przejęto notarialnie od AWRSP oddział w Wałczu studnie we wsi Jabłonowo celem zasilenia w wodę wsi Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Kol. Piecnik zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną przez Biuro Projektowe Ryszarda Żółtowskiego Złotów.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. "MAZ-BUD" Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwa Sanitarnego i Gazu Bolesław Mazur, Mirosławiec ul. Orla 1b.

W terminie do 30 grudnia 2000 r. wybudowano sieć wodociągową z rur PCV fi 110o dł. 4.168 mb łącząc ujęcie wodne Jabłonowo z istniejącą siecią we wsi Piecnik i Kol.Piecnik, jak również wykonano hydrofornię kontenerową. W roku 2001 pozostaje do wykonania zasilenie hydroforni w energię elektryczną oraz doprojektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 350 mb do miejscowości Jabłonkowo.

Drogi :

Częściowa naprawa nawierzchni ul. Zamkowej oraz ul. Orlej - dojazd do Metaltechu.

Poprawienie części nawierzchni dróg gminnych w Jabłonowie oraz drogi pomiędzy Jabłonkowem a Drzewoszewem poprzez nawiezienie ścinek asfaltu. Dalsza poprawa nawierzchni drogi Sadowo - Setnica poprzez nawiezienie gruzu i żwiru w celu podniesienia korony drogi na długości 570 mb oraz wyprofilowanie oraz zagęszczenie konstrukcji drogi na powierzchni 1928 m².

Dojazd do posesji ul. Kościuszki 8 od strony ul. Wolności. Dalsza realizacja drogi 40-lecia PRL.

Kanalizacja sanitarna na terenie miasta:

Ulica

Wykonawca

Średnica

jm

Ilość

Sprzymierzonych

Gazpol Koszalin 

200

mb

809

100

mb

205 (tłoczny)

Zamkowa

MAZ-BUD Mirosławiec

200

mb

426

160

mb

516,6

110

mb

17,4

Nowa

MAZ-BUD Mirosławiec

200

mb

239

160

mb

91,5

Parkowa (do bud. ZR)

ZULiM Człopa

200

mb

258

160

mb

77

Spokojna - Dworcowa

SRPD Mirosławiec

200

mb

400 (przed odbiorem)

Przyłącza sanitarne Młyńska 3

Zakład Inst.Sanit.Co i Gazu H.Skorek

160

mb

39110

mb

9

Sprzymierzonych 42

H.Skorek

160

mb

17110

mb

5


RAZEM

200

mb

2 132

160

mb

741,1

110

mb

236,4

OGÓŁEM


mb

3 109,50

Wykonano również ogrodzenie stawu doczyszczającego przy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu o dł. 180 mb. oraz bramy wjazdowej. Ogrodzenie wykonał Metaltech Mirosławiec

Wysypisko śmieci:

Opracowano projekt rozbudowy budynku socjalno-biurowego na terenie wysypiska przez p. Bartosika. Opracowano projekt techniczny odwiertów do monitorowa wysypiska w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. Wykonanie 3 otworów pizometrycznych przez Zakład Studniarski Adam Wieczorek Wałcz, o łącznej dł. 60 mb.

Ogrodzono wysypisko komunalne z siatki na słupkach stalowych o dł. 517 mb. wykonał ZULiM Człopa. Częściowo nasadzono zieleń stanowiącą strefę ochronną przez pracowników interwencyjnych (sadzonki dostarczył darmowo p. Adamski). SPRPD wykonała dodatkowego wjazdu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku biuro-socjalnym. Wg zaleceń Sanepidu Wałcz zostały wykonane:

- zbiornik na nieczystości płynne

- zamontowano przepływowy podgrzewacz wody

- uruchomiono studnię głębinową wody użytkowej.

Prace wykonał Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gazu H.Skorek.

Chodniki:

Przy współpracy pomiędzy Zakładem telefonicznym NETIA a Gminą Mirosławiec wykonano częściowej wymiany chodnika we si Łowicz Wałecki. Firma NETIA sfinansowała materiał oraz transport, a pracownicy interwencyjni zatrudnieni przez Gminę ułożyli chodnik z kostki brukowej o dł. 221 mb. Opracowanie dokumentacji chodnika do Osiedla XXX-lecia LLP łącznie z pracami geodezyjnymi.

Wykonanie 2 przystanków autobusowych w Próchnowie i Jadwiżynie.

Wymiana pokryć dachowych:

Zakupiono i dostarczono blachę trapezową powlekaną w ilości 145 m² na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 zamieszkałego przez P. Cołosia Edwarda. . Prace wymiany pokrycia wykona lokator we własnym zakresie.

Końcowe zapłaty za wymianę pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy. ul. Zamkowej 14 i16w Mirosławcu.

Sport:

W ramach prac sponsorowanych przez Zakład Usług Melioracyjnych i Leśnych Andrzej Gostołek Człopa na płycie treningowej został wykonany wychwytacz piłek o wysokości 4,5 m na słupach żelbetonowych z siatki ocynkowanej i długości 71 m o ogólnej powierzchni 319,5 m².

Informatyka:

Wykonano modernizację istniejącej sieci komputerowej Urzędu Gminy iMiasta Mirosławiec wraz z wymianą serwera sieciowego. Zakupiono i zainstalowano nowe środowisko sieciowe WINDOWS NT 4.0.

Oczyszczalnia Piecnik:

Zakończenie prac rozruchowych oczyszczalni ścieków w szkole w Piecniku.

Gazyfikacja:

Zamontowanie stacji uzdatniania wody w kotłowniach gazowych oraz montaż mierników ciepła.

Energetyka:

Ustawienie nowej lampy parkowej przy ul. Radosnej w Mirosławcu oraz naprawa zdewastowanych lamp w parku.

Wodociągi w mieście:

Wykonanie zasilenia w wodę budynków byłego zakładu rolnego przy ul. Parkowej (końcowe rozliczenie).

Zakup działek:

Zakup 2 działek w Bronikowie i Łowiczu Wałeckim z przeznaczeniem na boiska sportowe.

Budownictwo spółdzielcze:

Zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej pod budownictwo spółdzielcze przy ul. Polnej w Mirosławcu.

Oświata:

Opracowanie dokumentacji na budowę Gimnazjum w Mirosławcu.

Remonty:

1. Wymiana okien: (zakup UGiM, montaż lokator - 19 szt.)

- ul. Wolności 16/5 - 4 szt.

- ul. Kościuszki 15/1 - 2 szt.

- ul. Młyńska 3/1 - 1 szt.

- ul. Zamkowa 16/4 - 2 szt.

- ul. Wolności 5/2 - 3 szt.

- ul. Wolności 42/1 - 2 szt.

- ul. Wolności 42/3 - 1 szt.

- ul. Wałecka 6/2 - 1 szt.

- ul. Wolności 14/3 - 1 szt.

- ul. Wałecka 16/1 - 2 szt.

2. Wymiana drzwi: ( zakup UGiM, montaż lokator - 5 szt.)

- ul. Sprzymierzonych 23/2 - 1 szt.

- ul. Zamkowa 10A - 1 szt.

- ul. Wolności 42/3 - 1 szt.

- ul. Zamkowa 10B -1 szt.

- ul. Wolności 9 - 1 szt.

- ul. Nowa 33 - wejście do budynku - 1 szt.

3. Piece kaflowe / przestawienie:

- ul. Orla 3/9 - 1 szt.

4. Remont i malowanie klatek schodowych:

- Sprzymierzonych 34

- ul. Spokojna 4,

5. Przemurowanie kominów:

- ul. Wolności 51 - 1 szt.

6. Docieplenie, elewacje:

- ul. Wolności 12 - wyk. 1999 r. rach. 2000 r.

7. Ocieplenie wewnętrzne ścian:

- ul. Wolności 9 - 25 m²

- ul. Sprzymierzonych 57 - 32 m²

8. Przyłącza kanalizacyjne:

- ul. Kościuszki 10,

- ul. Zamkowa 41,

- Spokojna 7.

9. Remonty dachów:

- ul. Akacjowa 1 - 1040 m² - wymiana pokrycia papowego

- ul. Akacjowa 3 - 160 m² - częściowy remont- wymiana pokrycia papowego.

10. Inne:

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - montaż urządzeń łazienkowych - ul. Zamkowa 41.

- Zakup materiałów na wykonanie WC - ul. Sprzymierzonych 42.

- Remont stropu i podłogi - ul. Wałecka 6/2.

- Remont schodów - ul. Wolności 5 i Wałecka 14.

- Remont łazienki - ul. Sprzymierzonych 37.

Przeglądy:

1. Przegląd instalacji gazowych.

2. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Przegląd stanu sprawności technicznej budynków komunalnych.

Zieleń miejska:

1. Zakup trawy na trawniki - 10 kg.

2. Zakup nawozu do trawników - 40 kg.

3. Wykonanie trawnika przy bloku komunalnym przy ul. Wolności 22.

4. Zakup sadzonek kwiatowych - niecierpek, lobelia, petunia, pelargonia, aksamitka - 6 700 zł.

5. Zakup opryskiwacza do utrzymania zieleni.

Oczyszczanie miasta:

1. Remont koszy ulicznych.

2. Zakup pojemników SM-110 (cmentarz komunalny w Mirosławcu) - 30 szt.

3. Wykonanie opaski betonowej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 22 - 14 szt.

Inne:

1. Zakup książek opłat z tytułu najmu lokalu - 200 szt.

2. Montaż wodomierzy w mieszkaniach komunalnych - 6szt.

3. Dezynsekcja budynku komunalnego przy ul. Akacjowej oraz piwnicy w budynku przy ul. Wolności 22.

4. Zakup flag biało-czerwonych - 50 szt.

5. Zakup kompletów choinkowych (dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia) - 40 szt.

Straż Pożarna:

1. Place kierowników i komendanta - 15 561,91 zł.

2. Podatek PIT - 1 701,43 zł.

3. Wypłaty na pożary - 11 267,34 zł.

4. Zakup paliwa - 5 300,20 zł.

5. Ubezpieczenia ( w tym zdrowotne, strażaków NW, samochodowe OC) - 5 621,67.

6. Energia - 2 285,25 zł, w tym:

-  gaz - 1 020,11 zł.

-  energia elektryczna - 1 265,14 zł.

7. Usługi, w tym: obsługa pieca co, przegląd techniczny samochodów, naprawa samochodu - 2 122,78 zł.

8. Inwestycje - 17 054,50 zł.

9. Zakupy sprzętu i części - 1 008,22 zł.

10. Delegacje - 92,40zł.

11. Dzień Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze, delegacja z Prenzlau, Turniej OTWP, wyjazd do Niemiec - 4 842,30 zł.

12. napoje - szkolenia - 1 768,30 zł.

RAZEM - 68 626,30 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego:

1. Lokale mieszkalne na terenie miasta:

- ul. Parkowa 3/16

- ul. Wolności 22/13

- ul. Kościuszki 1/1

- ul. Spokojna 2/11

- ul. Sprzymierzonych 23/4

- ul. Parkowa 3/33

- ul. Zamkowa 16/3

- ul. Wolności 31A/1

- ul. Parkowa 3/26

- ul. Wolności 31A/5

- ul. Nowa 40/11

- ul. Nowa 40/8

- ul. Sprzymierzonych 23/2

- ul. Młyńska 3/1

2. Lokale mieszkalne na terenie gminy:

- Hanki 10

- Piecnik 12/1

- Piecnik 12/2

- Jabłonowo 14/2

- Hanki 24

- Hanki 60.

3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe:

- nr 241/1 pow. 965 m²

- 69 pow. 839 m²

- nr 70 pow. 883 m²

- nr 92/1 pow. 312 m²

- nr 93/1 pow. 443 m²

- ul. 94/1 pow. 325 m²

- 33/2 pow. 0,18 ha (Toporzyk)

- nr 71 pow. 917 m²

- nr 32/10 pow. 1118 m²

- nr 32/11 pow. 1748 m²

- nr 108/1 pow. 1462 m² (Piecnik)

- nr 32/12 pow. 1568 m²

4. Działki rolne:

- nr 34/1 pow. 0,29 ha (Toporzyk)

- nr 38/2 pow. 0,50 ha (Piecnik)

- nr 263 pow. 1,71 ha (obręb nr 34 Mirosławiec)

- nr 84/11 pow.671 m² (Łowicz Wałecki)

- nr 58/15 pow. 0,11 ha ( Łowicz Wałecki)

- nr 58/18 pow. 0,03 ha (Łowicz Wałecki)

- nr 62/5 pow. 0,18 ha (Łowicz Wałecki)

- nr 265/12 pow. 1,01 ha (obręb nr 34 Mirosławiec)

- nr 345/1 pow. 0,47 ha (Drzewoszewo)

- nr 102/1 pow. 863 m² (Piecnik)

5. Sprzedaż działek pod garażami:

- nr 217/17 pow. 20 m²

- nr 217/16 pow. 19 m²

- nr 217/34 pow. 19 m²

- nr 217/33 pow. 19 m²

- nr 217/13 pow. 21 m².

Powiadom znajomego