W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XX/117/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XX/117/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 24 kwietnia 2001 r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi co następuje:

§ 1. 

1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina wyraża wolę przystąpienia do stowarzyszenia gmin pod. nazwą: " Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania" jako formę współdziałania wspólnot samorządowych oraz przyjmuje jego statut.

2.  statut stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyznacza do reprezentowania Gminy Mirosławiec w stowarzyszeniu Burmistrza mgr inż. Edwarda Ząbka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 24 kwietnia 2001 r.

S T A T U T STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

Niniejszy statut określa organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia.

§ 1. 

I. Nazwa, siedziba oraz teren działania stowarzyszenia.

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zwane w dalszej części statutu "stowarzyszeniem".

2. Siedziba stowarzyszenia i jego władz: Miasto Szczecin.

3. Teren działania stowarzyszenia: terytorium rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie może działać również za granicą.

§ 2. 

II. Status prawny stowarzyszenia i podstawy jego działania w obrocie prawnym.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin o celach niezarobkowych.

2. Do stowarzyszenia jako formy współpracy społeczności lokalnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 96.13.74, ost. zmian. Dz.U. 98.162.1126)

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Samodzielność stowarzyszenia podlega ochronie sądowej.

§ 3. 

III. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

1. Celem stowarzyszenia jest :

1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia;

2) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów,

3) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

4) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,

5) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia,

6) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez stowarzyszenie umowach i porozumieniach,

7) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1)  organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji,

2)  prowadzenie działalności wydawniczej,

3)  upublicznianie przedsięwzięć stowarzyszenia w prasie, radiu i telewizji.

§ 4. 

IV. Nabycie członkostwa stowarzyszenia.

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)  zwyczajnych,

b)  wspierających

c)  honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może być każda gmina , miasto, miasto i gmina.

3. Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba prawna, pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź inny podmiot lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Wola przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego powinna być wyrażona w drodze uchwały podjętej przez właściwy statutowy organ. W przypadku innych osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej decyzję o przystąpieniu podejmują odpowiednio właściwe władze tych podmiotów lub w przypadku osób fizycznych jest to ich autonomiczna wola.

5. Członkowie założyciele stowarzyszenia - gminy tworzące Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania", które w drodze uchwały Rady Gminy wyraża wolę założenia stowarzyszenia - uzyskują członkostwo automatycznie z chwilą uzyskania przez stowarzyszenie podmiotowości prawnej.

6. Członkowie zwyczajni uczestniczą w stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie - na okres równy kadencji Rad - Delegata (Delegatów). Liczba przedstawicieli danej jednostki samorządu terytorialnego zależy od liczby mieszkańców i tak:

1)  1 delegat z gminy o liczbie mieszkańców do 10 000;

2)  2 delegatów z gmin o liczbie mieszkańców do 50 000;

3) 3 delegatów z gmin o liczbie mieszkańców do 100 000 oraz po jednym delegacie na dalsze rozpoczęte 100 000mieszkańców (powyżej 100 000).

7. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wytypowania po jednym przedstawicielu.

§ 5. 

V. Utrata członkostwa stowarzyszenia nastąpić może na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka.

2. Usunięcia członka w drodze uchwały Zebrania Delegatów, na skutek uporczywego naruszania statutu, w szczególności zalegania przez co najmniej 3 miesiące w regulowaniu świadczeń finansowych na rzecz stowarzyszenia i nie reagowania na pisemne upomnienia.

3. Zgonu, ubezwłasnowolnienia osoby fizycznej, rozwiązania jednostki organizacyjnej lub utraty podmiotowości prawnej.

4. Utrata członkostwa, w przypadkach opisanych w ust. 1i 3 niniejszego paragrafu następuje automatycznie bez potrzeby podejmowania uchwały.

5. Wykreślenie z listy członków ma charakter deklaratoryjny i następuje niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o zaistnieniu wskazanych w ust. 3 podstaw.

§ 6. 

VI. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia.

1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać, być wybierani do władz stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu; członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo głosowania;

2) zbierania głosów we wszystkich sprawach stowarzyszenia, wysuwania postulatów, formułowania wniosków;

3) brania udziału w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystania ze wszystkich urządzeń stowarzyszenia.

2. Członkowie stowarzyszenia maja obowiązek:

1)  aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych;

2) przestrzegania przepisów statutu, w szczególności terminowego wypełniania obowiązków finansowych względem stowarzyszenia;

3) przestrzegania uchwał organów stowarzyszenia, oraz innych aktów (umów, porozumień) zawartych przez stowarzyszenie.

§ 7. 

VII. Władze stowarzyszenia.

1. Zebranie delegatów:

1) najwyższą władzą, organem stanowiącym jest Zebrani Delegatów - w skład którego wchodzą delegaci wytypowani przez poszczególnych członków stowarzyszenia;

2) Zebranie Delegatów odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, a zwołuje je zarząd lub odbywa się ono na pisemny wniosek złożony zarządowi przez co najmniej 1/3 delegatów;

3) każdemu delegatowi przysługuje jeden głos;

4) formą podejmowania decyzji przez Zebranie są uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, chyba, że przepis szczególny statutu przewiduje odmienne uregulowanie;

5) z przebiegu posiedzenia Zebrania Delegatów sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia;

6) szczegółowy tryb zwoływania i zatwierdzania zebrań ustala regulamin.

2. Zarząd:

1) organem wykonawczym jest Zarząd, w skład którego wchodzi 5-7 osób wybranych przez Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, spośród swoich członków, na kadencję zgodną z kadencją Rad jednostek samorządu terytorialnego;

2) spośród członków Zarządu wybiera się w odrębnym, tajnym głosowaniu Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika;

3) uzupełnianie składu Zarządu następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania wyboru całego składu;

4) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu;

5) Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany; protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu; zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu;

6) Zarząd pełni swoje funkcje do dnia wyboru nowego Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna:

1) Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna - w jej skład wchodzą 3 osoby wybierane przez Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, spośród osób wytypowanych ze swego składu, na kadencję zgodną z kadencją Rad jednostek samorządu terytorialnego;

2) komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego;

3) komisja obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany pod nadzorem Przewodniczącego, który podpisuje protokół;

4) członkostwa w komisji niemożna łączyć z członkostwem w Zarządzie.

§ 8. 

VIII. Kompetencje władz stowarzyszenia.

1. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Delegatów należy w szczególności:

1)  podejmowanie uchwał określających politykę stowarzyszenia,

2) dokonywanie wyboru Przewodniczącego Zebrania Delegatów i jego Zastępcy, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz stowarzyszenia w czasie trwania kadencji ,

3) decydowanie w przedmiocie przyjęcia i wykluczenia członka ze stowarzyszenia,

4) uchwalanie wysokości i zasad wnoszenia świadczeń finansowych, względnie innego rodzaju wkładów przez członków stowarzyszenia,

5) uchwalenie rocznego budżetu stowarzyszenia,

6) ustalenie zasad gospodarowania mieniem stowarzyszenia oraz dokonywania przedsięwzięć finansowych w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,

7) udzielanie absolutorium Zarządowi,

8) uchwalenie zmian statutu stowarzyszenia - wymagana większość głosów przy obecności co najmniej 3/4 delegatów,

9) powoływanie członków organów i ciał działających na podstawie umów i porozumień,

10) decydowanie o likwidacji stowarzyszenia i podziale jego mienia - wymagana bezwzględna większość 2/3 głosów przy obecności 3/4 delegatów,

11) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań stowarzyszenia.

2. Do zadań Zarządu należy zwłaszcza:

1)  wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

2) przygotowywanie przebiegu Zebrania Delegatów w szczególności przygotowanie projektów uchwał,

3) przygotowywanie projektu budżetu na rok następny,

4) przygotowywanie na Zebrania Delegatów sprawozdań i bilansu rocznego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań stowarzyszenia,

5) przygotowywanie i uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych stowarzyszenia,

6) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

7) zaciąganie zobowiązań w imieniu stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Zebranie Delegatów,

8) oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie tj. Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy zwłaszcza:

1) kontrola działalności Zarządu w szczególności w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

2) opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Zebranie Delegatów,

3) składanie sprawozdań z wykonania budżetu,

4) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 9. 

IX. Biuro stowarzyszenia.

1. Biuro tworzy się w celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów stowarzyszenia.

2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.

3. Pracą biura kieruje dyrektor biura.

§ 10. 

X. Majątek stowarzyszenia.

1. Majątek stowarzyszenia mogą stanowi: składki członkowskie, inne spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie przejmuje ponadto z chwilą uzyskania osobowości prawnej- prawa i obowiązki majątkowe Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania".

§ 11. 

XI. Przepisy końcowe.

1. Szczegółowy tryb funkcjonowania organów statutowych stowarzyszenia określają regulaminy przygotowane przez Zarząd i zatwierdzone przez Zebrania Delegatów.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego