W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XIX/113/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) i art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 115 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji celów publicznych związanych z zadaniami samorządu gminnego zwanych dalej "dotacjami".

2.  Dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec mogą być udzielone dla realizacji celów publicznych, będących zadaniami samorządu gminnego określonych ustawami z zakresu:

a)  oświaty i wychowania,

b)  kultury i sztuki,

c)  turystyki i wypoczynku,

d)  kultury fizycznej i sportu,

e)  pomocy społecznej,

f)  promocji zdrowia,

g)  przeciwdziałania alkoholizmowi.

3.  Dotacje mogą zostać udzielone dla:

a)  realizacji zadania wykonywanego i zainicjowanego przez przedmiot określony w ust. 1 zwany dalej "podmiotem",

b)  wykonania zadania zainicjowanego przez Gminę i miasto Mirosławiec.

§ 2. 

1. Podstawą udzielenia dotacji określonej w § 1 ust.3 lit. "a" uchwały jest wniosek złożony przez podmiot do Zarządu Gminy i Miasta zawierający projekt realizacji zadań oraz opinię właściwej komisji rady gminy i miasta. Wzór wniosku określi Zarząd.

2.  Złożone projekty przygotowuje i przedstawia w celu podjęcia uchwały przez Zarząd Gminy i Miasta, właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy i Miasta.

3.  Projekt, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a)  określenie celu publicznego wykonawcy i wszystkich uczestników realizującego zadania,

b)  szczegółowy plan i harmonogram oraz termin realizacji zadania,

c)  wysokość dotacji oczekiwanej oraz pozostałe źródła jego finansowania,

§ 3. 

1. Udzielenie dotacji na wniosek podmiotów, jak i udzielenie dotacji na realizację zadania zainicjowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec może nastąpić po zapewnieniu środków finansowych w uchwale budżetowej.

2.  Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec informuje podmioty poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowy przyjęty, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.

3.  Zadania zainicjowane przez Gminę iMiastoMirosławiec zostaną powierzone do realizacji tym podmiotom, których wyboru dokona Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec, zgodnie z art. 92 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.)

§ 4. Zarząd GMiny i Miasta uchwala priorytetowe dotacje na każdy rok budżetowy dla dziedzin
wyszczególnionych w § 1 ust. 2 w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Powyższy
przepis nie dotyczy roku 2001.

§ 5. Podstawą udzielenia dotacji określonej w paragrafie 1 ust. 3 lit. "a" uchwały jest wniosek złożony przez podmiot do Zarządu Gminy i Miasta Mirosławiec, zawierający projekt realizacji zadania oraz opinię właściwej komisji Rady. W odniesieniu do zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wnioski opiniuje również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Mirosławiec. Wzór wniosku określi Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. 

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

2.  Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  Termin składania wniosków dotyczących roku budżetowego 2001 określa się na 31 marca 2001 r.

4.  W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zakresem oddziaływania, rangą i efektywnością realizacji, wniosek złożony w innym terminie może zostać uwzględniony przez Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 7. 

1. Dotacji udziela Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec.

2.  Dotacji udziela się wyłącznie na koszt realizacji zadania.

3.  W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować koszty obsługi ściśle związane z realizacją zadania. Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec określi wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając charakter zadania.

4.  Podmioty, które dostały dotację na realizację zadania zobowiązane są do zamieszczenia informacji o tym w materiałach promocyjnych.

§ 8. 

1. Po zatwierdzeniu rozdziału środków przeznaczonych na dotacje przez Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec właściwy, merytoryczny pracownik Urzędu:

a)  przygotowuje umowy w sprawie finansowania lub dofinansowania zadania na realizację którego Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec przyznał środki finansowe i przedstawia je do podpisu podmiotowi.

b) zawiadamia podmioty, którym nie przyznano dotacji o braku możliwości finansowania lub dofinansowania zadania.

2. Przekazanie podmiotowi dotacji oraz określenia trybu płatności a także sposobu ich rozliczania i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz sposobu kontroli wydatkowania kwot dotacji następuje na warunkach i w terminach określonych w umowie, która winna zawierać także szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania.

§ 9. Podmioty, które otrzymały dotację, po realizacji zadania zobowiązane są w terminie określonym w umowie, do złożenia:

a)  sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania z oceną skuteczności jego realizacji i osiągniętych efektów,

b)  sprawozdania finansowego z zestawieniem wszelkich dowodów księgowych i finansowych,

c) informacji innych, istotnych zdaniem podmiotu.

§ 10. 

1. Kontrolę merytoryczną zleconego zadania w trakcie wykonywania zadania oraz ocenę sprawozdania merytorycznego i innych informacji złożonych przez przedmiot po realizacji zadania dokonuje właściwy w zakresie tematyki zadania pracownik Urzędu Gminy i Miasta.

2. Kontrolę finansową zleconego zadania wykonuje referat finansowy Urzędu Gminy i Miasta.

§ 11. Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec przedkłada Radzie Gminy i Miasta informacje dotyczące udzielonych dotacji oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego