W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XIX/111/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
status uchwały unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XIX/111/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.ne 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zmian.)oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późn. zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001 zwany dalej "programem" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta rocznego sprawozdania z wykonania programu za rok 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/70/00 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2001

Rozwiązywanie problemów alkoholowych na obszarze gminy stało się w pełni zadaniem własnym gminy od momentu wprowadzenia przepisów znowelizowanej ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. od dnia 29 grudnia 1996 r. Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga opracowania i uruchomienia systemu działań wielozakresowych. Ustawa określa źródła finansowania tych przedsięwzięć - są nimi coroczne wnoszone bezpośrednio do budżetu gminy opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednym z istotnych problemów alkoholowych w naszym kraju a także na terenie naszej gminy jest spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież; obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Obserwujemy coraz częściej nieprawidłowe, agresywne zachowania młodych ludzi; z reguły są to zachowania związane ze spożyciem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Im niższy wiek pierwszego kontaktu z alkoholem lub innymi środkami - tym większe ryzyko i szybsze tempo rozwoju uzależnienia, a także zwiększone ryzyko nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym i osobowości młodego człowieka. Najważniejszym zadaniem programu jest skupienie się na oddziaływaniach wobec dzieci i młodzieży , tj. zarówno wprowadzanie problemów edukacyjno - profilaktycznych w ich różnych formach, jak też profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, w szerokim znaczeniu - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, uczenie prawidłowych, różnych sposobów spędzania wolnego czasu, modelowanie właściwych zachowań i postaw społecznych. Ten kierunek działania został przyjęty już w latach poprzednich. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa znowelizowana ustawa i wyznacza 5 zakresów zadań tj: - zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; - udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; - ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami; - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Niniejsze propozycje programowe są oparte na tych właśnie zadaniach; większość z nich ma charakter długofalowy; w toku ich realizacji mogą być modyfikowane i udoskonalane.

Zadania do realizacji:

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (art.4 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy) poprzez:

1. Punktu konsultacyjnego ( przy PZP) w Wałczu dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie. Zadania punktu: - udzielanie wsparcia psychospołecznego i porad terapeutycznych, socjalnych, prawnych, - utrzymywanie kontaktów z osobami zagrożonymi - ofiarami przemocy, terapia wspierająca, - "pilotowanie" problemów wymagających dalszego skierowania do właściwych instytucji (Policja, Prokuratura, MGOPS, Centrum Pomocy Rodzinie i innych), - prowadzenie sesji rodzinnych, - kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do świetlicy socjoterapeutycznej, innych zajęć pozalekcyjnych, - kierowanie do poradni specjalistycznej (PZP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) osób wymagających szczególnej opieki, - współpraca z kuratorami sądowym, pedagogami szkolnymi, Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS w zakresie koordynacji udzielania właściwej opieki i pomocy osobom i rodzinom, - prowadzenie grup wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie.

2. Wprowadza się możliwość okresowej refundacji kosztów podróży osobom uzależnionym od alkoholu w celu uczestnictwa w grupie terapeutycznej lub mitingu AA.

3. Działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:- zatrudnienie dodatkowych osób (pedagog, instruktor) do prowadzenia zajęć z dziećmi, - korzystanie z konsultacji psychologicznych w konkretnych uzasadnionych przypadkach, - doposażenie świetlic.

II.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży (art.4 ust.1 pkt 3 ustawy) poprzez: 1. Przeszkolenie nauczycieli szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 2. Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. W załączeniu opis programu "NOE" - załącznik nr 1.

III. Wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych ( art.4 ust.1 pkt 5 ustawy) poprzez: 1. Współpracę i wspieranie działalności Kościoła w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień. 2. Współpraca i wspieranie działalności szkół w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień. 3. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie działalności rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 4. Współpraca i wspieranie działalności terapeutycznej PZP i Poradni Uzależnień w Wałczu.

IV.  Szkolenia dla pracowników różnych służb i zawodów kontaktujących się w swojej pracy z osobami uzależnionymi z rodzinami. W załączeniu opis przykładowego programu szkoleniowego "Interwencja i pomoc psychologiczna w rodzinie z problemem alkoholowym" - załącznik nr 2.

V.  Kontrola realizacji ustalonych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 1. Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń określa załącznik nr 3. 2. Czynności kontrolne podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych określa załącznik nr 4. 3. Szczegółowe zasady usytuowania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych - załącznik nr 5.

VI.  Działalność Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania: - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzenie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przeprowadzenie interwencji środowiskowych kierowane do badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do Sądu, - współpraca z Pełnomocnikiem ds. realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, - składanie do Zarządu Gminy i Miasta wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub zakłócaniu porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy (art.4 ust.1 pkt 4 ustawy ), - zalecenie prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu w zakresie wyżej wymienionym przez Straż Miejską, Policję w Mirosławcu oraz obligatoryjnie na wniosek obywatela, - opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych, - opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Załącznik Nr 1 do Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program "NOE" w profilaktyce uzależnień

Oferta promocyjna:

Profilaktyka uzależnień na terenie szkoły zwłaszcza dla uczniów szkół średnich oraz starszych klas szkoły podstawowej najlepiej zacząć od realizacji programu "NOE". Również działania na terenie gminy, miasta czy dzielnicy warto rozpoczynać od programu "NOE", ponieważ program ten uruchamia wiele różnych działań, nikogo nie pozostawiając obojętnym.

Może być adresowany jednocześnie do 150 osób, trwa- godzin, a jego autentyczne przesłanie porusza wszystkich głęboko, bowiem zespół ludzi , którzy go realizują, zna problem alkoholowy z własnego doświadczenia oraz posiada rozległe doświadczenia zawodowe.

Ten program jest tak samo atrakcyjny w swojej formie przekazu jak i rzetelny w przekazywanej treści poświęconej przeciwstawieniu się obiegowym mitom i uprzedzeniom na temat choroby alkoholowej i jej leczenia. Wiele miejsca i uwagi zajmuje rodzina z tym problemem poprzez wypowiedzi młodych ludzi, którzy tych problemów doświadczyli. \rzetelna edukacja przeplata się w tym programie z autentycznymi świadectwami, a temu wszystkiemu towarzyszą angażujące wszystkich uczestników scenki i inscenizacje. Obrazowa prezentacja problemu nikogo nie pozostawia obojętnym i przynosi zaskakująco szybkie i pozytywne zmiany postaw wobec trzeźwości i abstynencji. Otrzymacie również Państwo wyniki bardzo interesującej ankiety przeprowadzonej w trakcie programu.

Program jest adresowany przede wszystkim do młodzieży, ale jednoczesny udział osób dorosłych, zwłaszcza nauczycieli, jest bardzo pożądany. Z pewnością ten wspólny udział będzie początkiem porozumienia i współpracy dorosłych w tej podstawowej sprawie "jak pomóc dzieciom nie pić". Chętnie widzimy ma tym programie również inne grupy osób, którym leży na sercu profilaktyka uzależnień.

Udział w tym programie budzi w uczestnikach świadomość zagrożeń płynących z używania przez dzieci i młodzież środków chemicznych, ale przede wszystkim pokazuje jak sobie z tymi problemami skutecznie radzić.

Oferta promocyjna naszego Stowarzyszenia, oznacza, że nas zespół "NOE" zrealizuje ten program na Państwa zamówienie w cenie do uzgodnienia plus minimalne koszty przejazdu oraz zapewnienie lub opłacenie wyżywienia i noclegu plus koszt lub skserowanie we własnym zakresie 200 stron materiałów dla uczestników. Oczywiście chętnie realizujemy kilka programów za jednym pobytem, co pozwala organizatorom zaoszczędzić na kosztach przejazdu.

Organizacja i przebieg spotkania:

1. W programie realizowanym przez nasz zespół może uczestniczyć ok 150 uczniów oraz nauczyciele i inne zaproszone osoby dorosłe. Aby pomieścić tak dużą liczbę osób potrzebna jest odpowiednia sala, może to być sala gimnastyczna . Wszyscy uczestnicy powinni mieć zapewnione miejsca do siedzenia (jeśli to możliwe prosimy, aby nie robić w tym względzie różnicy między młodzieżą a dorosłymi).

2. W trakcie trwania programu potrzebujemy skserować ok200 stron materiałów, które zostaną rozdane uczestnikom pod koniec programu. Jeśli szkoła nie ma takich możliwości możemy rozdać nasz, co nieznacznie podnosi koszt programu.

3. Sala do programu "NOE" powinna być wyposażona w następujący sprzęt:

- nagłośnienie: wzmacniacz plus kolumny głośnikowe,

- mikrofon na długim przewodzie ok 15-20m. lub bezprzewodowy,

- magnetofon podłączony do wzmacniacza,

- sprzęt video ( telewizor plus odtwarzacz video),

- duża szkolna tablica ( kreda, gąbka).

4. Uczniów o programie można powiadomić rano w dniu realizacji, jednocześnie zapowiadając, że tego dnia nie będzie więcej lekcji dla uczestników programu. Ze względu na poruszające emocjonalne treści programu "NOE"dotrzymanie tej umowy uważamy za bardzo ważne.

5. Uczniowie po przerwie powinni wziąć ze sobą coś do pisania.

6. Prosimy również nauczycieli biorących udział w programie o pozostawienie członkom zespołu dbałości o przebieg spotkania. Nie zdarzyło się w naszej pracy, aby spontaniczna atmosfera spotkania mogła mieć jakiekolwiek negatywne skutki.

7. Po mityngu nasz zespół chętnie spotyka się z uczestnikami programu bądź indywidualnie, bądź grupowo z osobno z grupa dorosłych i osobno z młodzieżą. W tym ostatnim przypadku potrzebne byłyby dwie mniejsze sale na te spotkania np. pomieszczenia klasowe.

Te spotkania mogą być bardzo znaczące dla dalszych działań profilaktycznych na terenie szkoły oraz miejscowości. Wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia z tych spotkań są jednoznacznie pozytywne. Szkoda byłoby po prostu stracić taką okazję do poruszania tej problematyki w atmosferze powstałej podczas mityngu i w gronie ludzi najbardziej zainteresowanych. Nasz zespół gwarantuje konstruktywny przebieg takich spotkań.

I PO

Załącznik Nr 1 do Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MOC PSYCHOLOGICZNA W RODZINIE Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

Zajęcia warsztatowe:

Pracownicy różnych służb i zawodów, kontaktujący się w swojej pracy zawodowej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, często stają bezradni, kiedy próbują przyjść tej rodzinie z pomocą. Dlaczego tak trudno pomagać rodzinie z problemem alkoholowym? Dlaczego tak dużo interwencji nie przynosi skutku?. Dlaczego nie podejmujemy interwencji chociaż dzieciom w tej rodzinie dzieje się krzywda?

Nie chcemy się wtrącać w cudze sprawy, oczekujemy, że rodzina sama sobie poradzi z tym problemem, że on sam pójdzie się leczyć, a ona zaopiekuje się sobą i swoimi dziećmi, powinni tylko posłuchać naszych rad i wypełniać nasze wskazówki.

Niestety najczęściej tak się nie dzieje. Rodzina z tak poważnym problemem, jakim jest choroba alkoholowa, sama sobie poradzić nie może, bo to po prostu przekracza jej możliwości. Istnieje też dużo powodów i motywów psychologicznych powstrzymujących członków rodziny od zwrócenia się o pomoc.

Te zajęcia warsztatowe uczą skutecznych metod interwencji i podstawowych zasad i umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej rodzinie z problemem alkoholowym.

Uczestnicy poprzez różne aktywne metody poznają psychologiczną stronę funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, poznają naturę i specyfikę tego typu problemów, poznają zasady i mają okazję przećwiczyć strategię skutecznej interwencji.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z członkami rodzin z problemem alkoholowym i starają się im pomagać.

Będą to więc nauczyciele i pedagodzy szkolni, wychowawcy z różnego rodzaju placówkach, kuratorzy i pracownicy sądów, pracownicy pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarze i pielęgniarki, policja, straż miejska, prokuratorzy itp.

Zajęcia odbywają się w małych 14-16 osobowych grupach i trwają 40 godzin. Wskazane jest aby w jednej grupie warsztatowej mogli się spotkać ludzie różnych zawodów, ale pracujący na jednym ternie, warsztat ten jest bowiem okazją do bliższego poznania się nawiązania skutecznej współpracy, poprzez porozumiewanie się wspólnym językiem na temat problemów alkoholowych wolnych od mitów i uproszczeń.

Załącznik Nr 3 do Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zasady wydawania i cofaniazezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

I. Zasady wydawania zezwoleń:

1. Wnioski na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych składane są w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Wniosek powinien zawierać:

a)  imię i nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmę,

b)  adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,

c)  określenie rodzajów napojów alkoholowych,

d)  godziny sprzedaży napojów alkoholowych,

e)  podpis osoby uprawnionej (osób) do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a)  wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis właściwego rejestru,

b)  tytuł prawny do lokalu,

c)  zgodę właściciela lub zarządcy lokalu na sprzedaż napojów alkoholowych,

d)  pozytywną opinię sanitarną - w przypadku zakładu gastronomicznego.

4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik ds. handlu Urzędu Gminy i Miasta przeprowadza wizję we wskazanym miejscu sprzedaży pod kątem zgodności usytuowań punktu i warunków sprzedaży napojów alkoholowych i sporządza protokół z wizji.

5. Zebrany materiał opiniowany jest przez Zarząd Gminy i Miasta.

6. Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów wydawane jest zezwolenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec.

7. Zezwolenie wydaje się na jednolitych, kolorowych drukach ustalonych przez Burmistrza:

a)  druk zielony - zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,

b)  druk żółty - zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

c)  druk biały - zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu.

8. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres 2 lat, zaś zezwolenia na sprzedaż tychże napojów do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na okres 4 lat.

9. W zezwoleniu wpisuje się:

a)  godziny sprzedaży napojów alkoholowych,

b)  wysokość pierwszej opłaty za zezwolenie,

c) przypomnienie o ustawowym zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18-tego roku życia, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod zastaw i sankcji cofnięcia zezwolenia w przypadku naruszania w/w/ zakazu,

d) w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, także obowiązek sprzedaży alkoholu w nieprzeźroczystym opakowaniu (papierowym lub foliowym), bez reklamy alkoholu,

10. Zezwolenie powinno zostać umieszczone w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych, w widocznym punkcie.

II. Zasady cofania zezwoleń:

1. Zezwolenie cofa się jeżeli, zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust.6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów:

a)  protokołem Policji,

b)  protokołem kontroli przez Straż Miejską w Mirosławcu,

c)  protokołem (orzeczeniem) właściwego organu kontroli państwowej np. PIH, UKS itp.

d)  zeznaniami co najmniej dwóch świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym,

2. W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia należy uwzględnić:

a)  wyniki przeprowadzonej kontroli,

b) udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust.6 pkt 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załącznik Nr 4 do Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontrola podmiotów gospodarczych prowadząca sprzedaż napojów alkoholowych

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem spożycia.

2. Kontrolę przeprowadzają Straż Miejska i Policja w zakresie:

- zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w uchwałach gminy,

- przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

- przestrzeganie ustawowego zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

- przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

3. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych których zakres określono w punkcie 2 , przeprowadzane są co najmniej przez dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia publicznego.

4. osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,

b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

5. Czynności kontrolnych w przypadkach o których mowa w pkt 3 dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

6. Podmiot kontrolowany jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do prowadzenia kontroli.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenia, a kopie pozostawia w placówce kontrolowanej.

8. Na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenia wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

9. Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od dnia otrzymanego wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonywaniu zaleceń.

10. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stanowi odrębne zadania kontrolne.

11. Rada Gminy i Miasta Mirosławiec otrzymuje informację o wynikach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

Załącznik Nr 5 do Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

1. Zasady usytuowania, sprzedaży, podawania, spożywania napojów alkoholowych w stosunku do istniejących już punktów sprzedaży nie stosuje się, jeśli ich działalność prowadzona na podstawie dotychczas uzyskanych koncesji jest zgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zmian.) i nie powoduje zakłóceń porządku publicznego oraz zakłóceń działalności instytucji i organizacji chronionych.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w punktach o stałej zabudowie - w sklepach zakładach gastronomicznych których usytuowanie nie koliduje z obiektami kultu religijnego, zakładami opieki zdrowotnej i społecznej, obiektami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektami zajmowanymi przez organy ścigania, obiektami sportowymi, plażami i kąpieliskami zorganizowanymi.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu może odbywać się w godz. 6:00 - 22:00

4. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona:

- w sklepach branżowych z napojami alkoholowymi,

- w wyodrębnionych stoiskach sklepów ogólnospożywczych oraz winnocukierniczych.

5. W wyjątkowych przypadkach udziela się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w godz. 22:00 - 6:00, w punktach które nie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim sąsiedztwie.

6. Rada Gminy i Miasta Mirosławiec może wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Mirosławiec w związku z mającymi w gminie ważnymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym lub innym.

7. Wobec tego, że w Mirosławcu znajduje się Jednostka Wojskowa, zasady usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie OsiedlA XXX-lecia LLP podlegają zaciągnięciu opini dowódcy garnizonu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego