W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XIX/110/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w wysokości 7 795 288 zł. z tego:

1)  dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7 340 422 zł.

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikami 1,2,3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 8 229 088 zł. z tego:

1)  wydatki związane z realizacją zadań własnych 7 774 222 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,5,6.

§ 3. 

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 433 800 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

§ 4. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla zakładu budżetowego i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.

§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2001 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Dział

Nazwa

Kwota

10

Rolnictwo i łowiectwo

300

700

Gospodarka mieszkaniowa

653 500

750

Administracja publiczna

149 000

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli, Sądownictwa

866

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500

756

Dochody od osób prawnych i fizycznych

2 907 041

758

Różne rozliczenia

3 700 081

853

Opieka społeczna

307 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

75 000


RAZEM

7 795 288

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU W 2001 r. wg ważniejszych źródeł

Źródła dochodów

Kwota w zł.

Dochody własne

3 640 341

1. Podatki:

1 674 842

a) od nieruchomości

1 254 442

b) rolny

184 600

c) leśny

177 300

d) od środków transportowych

17 500

e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

30 000

f) od spadków i darowizn

0

g) od posiadania psów

11 000

2. Opłaty:

208 100

a) skarbowa

120 000

b) eksploatacyjna

0

c) lokalne (targowa, klimatyczna, administracyjna)

9 800

d) inne

78 300

w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

75 000

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 078 399

a) w podatku dochodowym od osób fizycznych

1 048 399

b) w podatku dochodowym od osób prawnych

30 000

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

0

5. Dochody z majatku.

643 500

6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

0

7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę.

0

8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy.

34 000

9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek.

0

10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

1 500

11. Spadki, zapisy, darowizny.

0

12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

0

Subwencje ogólne.

3 700 081

Dotacje

454 866

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,  inne zadania zlecone ustawami

0

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

0

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 

0

4. Dotacje z funduszów celowych.

0

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

0

RAZEM

7 795 288

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lp

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota w zł.

1

750

75011

201

Administracja publiczna

71 000

2

751

75101

201

Urzędy naczelnych organów władzy 

866

3

754

75414

201

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000

4

853

85314

201

Opieka społeczna

203 000


85316


16 000


85319


88 000

5

900

90015

201

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

75 000

RAZEM

454 866

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

WYDATKI Z BUDŻETU GMINY na 2001 r. wg. działów i rozdziałów

Dział

Rozdział 

Treść

Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogólna kwota wydatków bieżących 

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń

010

01095

Pozostała działalność (Izby Rolnicze)

28 900

28 900
Razem

28 900

28 900


600

60016

Drogi publiczne gminne

49 000

39 000

10 000Razem

49 000

39 000

10 000

630

63095

Pozostała działalność

28 000

28 000
Razem

28 000

28 000


700

70004

Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom.

805 000

563 000

242 000Razem

805 000

563 000

242 000

710

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

44 000

44 00071014

Opracow. geodez i kartog.

22 000

22 000
Razem

66 000

66 000


750

75011

Urzędy Wojewódzkie

71 000

71 000

71 000


75022

Rada Gminy i Miasta

96 488

96 48875023

Urząd Gminy i Miasta

1 236 000

1 214 000

1 004 088
22 000


75047

Pobór podatków

2 134

2 13475095

Pozostała działalność

11 000

11 000

10 000Razem

1 416 622

1 394 622

1 085 088
22 000

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

866

866
Razem

866

866


754

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

63 000

63 00075414

Obrona Cywilna

3 300

3 300
Razem

66 300

66 300


757

75705

Obsługa kredytów podmiotów krajowych

30 000

30 00030 000

Razem

30 000

30 00030 000801

80101

Szkoły podstawowe

2 128 000

2 128 000

1 744 000


80104

Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach

37 000

37 000

30 000


80110

Gimnazja

1 173 000

600 000

504 000
573 000


80113

Dowożenie uczniów do szkół

107 000

107 00080114

Zespół ekon.-admin. Szkół

186 000

186 000

163 000Razem

3 631 000

3 058 000

2 441 000
573 000

851

85121

Lecznictwa ambulatoryjne

49 000

49 00085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 000

75 000
Razem

124 000

124 000


853

85314

Zasiłki i moc w naturze

264 688

264 68885315

Dodatki mieszkaniowe

225 000

225 00085316

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

16 000

16 00085319

Ośrodek Pomocy Społecznej

177 970

177 970

154 030


85328

Usługi opiekuńcze

19 342

19 342

16 722


85395

Pozostała dzialalność

40 000

40 000
Razem

743 000

743 000

170 752

854

85401

Świetlice szkolne

48 000

48 000

42 000


85404

Przedszkola

345 000

345 000


345 000

85414

Stołówki szkolne

127 000

127 000

118 000Razem

520 000

520 000

160 000

345 000
900

90003

Oczyszczalnie miast i wsi

42 000

42 00090004

Utrzymanie zieleni w mieście

17 000

17 00090015

Oświetlenia ulic, placów dróg

187 000

187 00090095

Pozostała działalność

45 400

35 400

10 000Razem

291 400

281 400

10 000

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

362 000

362 000


362 000


Razem

362 000

362 000


362 000
926

92695

Kultura fizyczna i sport

67 000

67 000


67 000


Razem

67 000

67 000


67 000


RAZEM

8 229 088

7 342 088

3 856 840

774 000

30 000

0

857 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział

Rozdział 

Treść

Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogólna kwota wydatków bieżących 

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń

750

75011

Urzędy Wojewódzkie

71 000

71 000

71 000Razem

71 000

71 000

71 000

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

866

866
Razem

866

866


754

75414

Obrona cywilna

1 000

1 000
Razem

1 000

1 000


853

85314

Zasiłki i pomoc w naturze

203 000

203 00085316

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

16 000

16 00085319

Ośrodek Pomocy Społecznej

88 000

88 000

81 030Razem

307 000

307 000

81 030

900

90015

Oświetlenie ulic, placów, dróg

75 000

75 000
Razem

75 000

75 000
RAZEM

454 866

454 866

152 030

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2001 r. związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów

Dział

Rozdział 

Treść

Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogólna kwota wydatków bieżących 

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń

010

01095

Pozostała działalność 

289 000

28 900
Razem

289 000

28 900


600

60016

Drogi publiczne gminne

49 000

39 000

10 000Razem

49 000

39 000

10 000

630

63095

Pozostała działalność

28 000

28 000
Razem

28 000

28 000


700

70004

Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom.

805 000

563 000

242 000Razem

805 000

563 000

242 000

710

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

44 000

44 00071014

Opracow. geodez i kartog.

22 000

22 000
Razem

66 000

66 000


750

75022

Rada Gminy i Miasta

96 488

96 48875023

Urząd Gminy i Miasta

1 263 000

1 214 000

1 004 088
22 000


75047

Pobór podatków

2 134

2 13475095

Pozostała działalność

11 000

11 000

10 000Razem

1 345 622

1 323 622

1 014 088
22 000

754

75412

Ochotnicza Straż Pożarna

63 000

63 00075414

Obrona Cywilna

2 300

2 300
Razem

65 300

65 300


757

75705

Obsługa kredytów podmiotów krajowych

30 000

30 00030 000

Razem

30 000

30 00030 000801

80101

Szkoły podstawowe

2 128 000

2 128 000

1 744 000


80104

Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach

37 000

37 000

30 000


80110

Gimnazja

1 173 000

600 000

504 000
573 000


80113

Dowożenie uczniów do szkół

107 000

107 00080114

Zespół ekon.-admin. Szkół

186 000

186 000

163 000Razem

3 631 000

3 058 000

2 441 000
573 000

851

85121

Lecznictwa ambulatoryjne

49 000

49 00085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 000

75 000
Razem

124 000

124 000


853

85314

Zasiłki i moc w naturze

61 688

61 68885315

Dodatki mieszkaniowe

225 000

225 00085319

Ośrodek Pomocy Społecznej

89 970

89 970

73 000


85328

Usługi opiekuńcze

19 342

19 342

16 722


85395

Pozostała działalność

40 000

40 000
Razem

436 000

436 000

89 722

854

85401

Świetlice szkolne

48 000

48 000

42 000


85404

Przedszkola

345 000

345 000


345 000

85414

Stołówki szkolne

127 000

127 000

118 000Razem

520 000

520 000

160 000

345 000
900

90003

Oczyszczalnie miast i wsi

42 000

42 00090004

Utrzymanie zieleni w mieście

17 000

17 00090015

Oświetlenia ulic, placów dróg

112 000

112 00090095

Pozostała działalność

45 400

35 400

10 000Razem

216 400

206 400

10 000

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

362 000

362 000


362 000


Razem

362 000

362 000


362 000
926

92695

Kultura fizyczna i sport

67 000

67 000


67 000


Razem

67 000

67 000


67 000


RAZEM

7 774 222

6 917 222

3 704 810

774 000

30 000


857 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w 2001 r.

Dział

Rozdział

Lp.

Jednostka realizacji programów (lub koordynującego jego wykonanie)

Nazwa zadania

Rok

Nakłady finansowe w złotówkach

Rozpoczęcie

Zakończenie

Ogółem

W tym wydatki

 2001 r

2002 r

2003 r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600

60016

1


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Osiedle XXX-lecia LLP

2001

2004

500 000

10 000

50 000

200 000

600

60016

2


Zmiana nawierzchni dróg w mieście

2001-2003

systematycznie


10 000

50 000

70 000

600

60016

3


Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim

2002

2002

4 000


4 000


600

60016

4


Równanie dróg gminnych

2002

wg potrzeb

100 000


10 000

50 000

600

60016

5


Budowa drogi do Drzewoszewa

2002

2008

500 000


30 000

50 000

600

60016

6


Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j. Kosiakowo

2002

2003

20 000


5 000

15 000

900

90095

7


Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy

2002

2002

25 000


25 000


900

90095

8


Projekt uzbrojenia terenów - osiedle Orla

2002

2003

15 000


5 000

10 000

900

90095

9


Sieć wodociągowa Piecnik

2000

2002

80 000


80 000


900

90095

10


Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec

1999

2003

870 000


154 000

20 398

900

90095

11


Zmiana nawierzchni chodników w mieście

2002

systematycznie50 000

50 000

900

90095

13


Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Jabłonowo

2002

2002

15 000


15 000


900

90095

14


Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Sadowo

2003

2003

15 00015 000

900

90095

15


Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki

2001

2004

50 000


10 000

30 000

900

90095

16


Remont przystanków PKS

2002

wg potrzeb

15 000


5 000

5 000

900

90095

17


Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska

2000

2002

200 000


200 000


900

90095

18


Ustalenie zasobów ujęć wodnych Kol.Piecnik i Hanki + operatory

2000

2002

25 000


17 200

7 800

900

90095

19


Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

2001

2005

35 000


10 000

10 000

900

90095

20


Uzbrojenie terenów działek w Piecniku

2000

2003

50 000


15 000

32 800

900

90095

21


Współfinansowanie remontu pomostu w Pilofie

2003

2003

10 00010 000

900

90095

22


Wykonanie przyłącza (ciepłociągu) do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczani

2002

2003

6 0006 000

900

90095

23


Przyłącza energetyczne

2002

wg potrzeb10 000

15 000

900

90095

24


Przyłącza gazowe

2002

wg potrzeb15 000

15 000

700

70095

25


Dokumentacja techniczna na modernizację  budynku przy Pl.Wolności 4

2003

2003

20 00020 000

700

70095

26


Remont dachów komunalnych i wykonanie elewacji

2001

systematycznie

500 000

242 000

30 000

150 000

700

70095

27


Remont dachu klubu w Piecniku

2002

2003

50 000


30 000

20 000

700

70095

28


Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu

2002

2003

150 000


50 000

100 000

700

70095

30


Budynek mieszkalny nr 1 (Osiedle XXX-lecia LLP) kupno+remont

2001

2003

250 000


50 000

200 000

801

80110

31


Rozbudowa szkoły z budową łącznika w Mirosławcu

2000

2002

2 500 000

573 000

677 000


801

80110

32


Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych Mirosławiec

2002

2002

15 000


15 000


801

80110

33


Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej Piecnik

2002

2002

20 000


20 000


921

92109

34


Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury

2002

2003

30 000


20 000

10 000

926

92601

35


Boisko treningowe -zakończenie modernizacji

2001

2004

120 000


10 000

60 000

630

63095

36


Dalsza budowa pomostu na j.Kosiakowo

2001

2004

60 000


10 000

15 000

630

63095

37


Projekt zagospodarowania j.Kosiakowo

2002

2002

15 000


15 000


750

75023

38


Remont pomieszczeń Urzędu

2002

2003

200 000


100 000

100 000

750

75023

39


Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu

2003

2003

60 00060 000

750

75023

40


Zakup środków trwałych 

2001


22 000

22 000RAZEM
857 000

1 787 200

1 346 998

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych

Przychody

Wydatki

Przychody własne

Dotacje budżetu

Ogólna kwota wydatków

Wydatki na wynagrodzenia  i składniki naliczane od wynagrodzeń

Wydatki inwestycyjne

157 400

345 000

502 400

362 800


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2001r.

Przychody

Wydatki

35 000

35 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego

Dział

Rozdział

Rodzaj dotowanej jednostki

Kwota dotacji

854

85404

Przedszkole Samorządowe

345 000

Dotacje na dofinansowanie instytucji kultury

Dział

Rozdział

Dotowana jednostka

Przeznaczenie dotacji

Kwota dotacji

921

92109

Ośrodek Kultury i Sportu

działalność

399 000

Dotacje na dofinansowanie sportu

Dział

Rozdział

Dotowana jednostka

Przeznaczenie dotacji

Kwota dotacji

926

92604

Klub sportowy 

działalność

30 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/110/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2001 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Mirosławiec na lata 1998-2006

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

A. Dochody, z tego

6 998 179

7 361 314

7 392 985

7 763 088

9 406 220

10 173 797

10 682 486

11 216 610

11 77 464

2

dochody własne

3 311 602

3 384 124

3 772 690

3 563 761

4 619 400

4 994 937

5 244 684

5 506 91

5 782 264

3

subwencja ogólna

2 674 796

2 808 753

3 093 447

3 744 461

3 554 631

3 845 888

4 038 182

4 240 092

4 452 100

4

dotacje z budżetu państwa

985 164

1 150 494

522 348

454 866

1 232 189

1 332 972

1 399 620

1 469 600

1 543 100

5

dotacje z j.s.t.

26 617

17 943

4 500

0

0

0

0

0

0

6

B. Wydatki, z tego:

7 290 592

7 415 154

7 671 881

8 196 088

8 891 820

9 915 197

10 429 592

11 058 010

11 618 864

7

wydatki bieżące

5 567 003

6 168 397

6 961 767

7 339 088

7 422 622

8 277 440

8 709 947

9 252 380

9 722 864

8

wydatki majątkowe

1 723 589

1 246 757

710 114

857 000

1 369 198

1 637 757

1 719 645

1 805 630

1 896 000

9

C. Wynik (A-B)

-292 413

-53 840

-278 896

-433 800

514 400

258 600

252 894

158 600

158 600

10

D. Finansowanie

292 413

53 840

278 896

433 800

514 400

0

0

0

0

11

D1. Przychody ogółem z tego:

292 413

53 840

393 896

793 000

0

0

0

0

0

12

kredyty bankowe

0

0

200 000

793 000

0

0

0

0

0

13

pożyczki

292 413

53 840

193 896

0

0

0

0

0

0

14

spłaty pożyczek udzielonych


15

nadwyżka z lat ubiegłych


16

papiery wartościowe


17

obligacje j.s.t


18

prywatyzacja majątku j.s.t


19

inne źródła


20

D2. Rozchody ogółem z tego:115 000

359 200

514 400

258 600

252 894

158 600

158 600

21

spłaty kredytów0

99 200

259 400

158 600

158 600

158 600

158 600

22

pożyczki udzielone


23

spłaty pożyczek 115 000

260 000

255 000

100 000

94 294

0

0

24

wykup papierów wartościowych


25

wykup obligacji samorządowych


26

inne cele


27

E1. Dług na koniec roku z tego:909 294

1 343 094

828 694

570 094

317 200

158 600

0

28

wyemitowane papiery wartościowe


29

zaciągnięte kredyty200 000

893 800

634 400

475 800

317 200

158 600

0

30

zaciągnięte pożyczki709 294

449 294

194 294

94 294

0

0

0

31

przyjęte depozyty


32

wymagalne zobowiązania:


33

* jednostek budżetowych


34

* wynikające z ustawy i orzeczeń sądów


35

* wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji


36

* wynikające z innych tytułów


37

* pozostałych jednostek organizacyjnych


38

Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1)%12,29

17,22

7,53

5,6

2,96

1,41


39

E2. Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:157 363

513 231

708 300

394 956

351 500

219 978

189 290

40

raty kredytów z odsetkami0

129 831

423 300

281 356

250 600

219 978

189 200

41

raty pożyczek z odsetkami157 363

383 400

285 000

113 600

100 900

0

0

42

potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami


43

wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.


44

Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / 1)%2,12

6,58

4,2

3,88

3,29

1,96

1,6

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego