Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXII/121/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXII/121/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 załącznika nr 6 do Statutu Gminy - uchwala nr XXIV/139/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 47 z dnia 6 grudnia 2001 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 20001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych komisji rady.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/121/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

PLAN PRACY sesji rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

Lp

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Wrzesień 27.09.2004          godz. 10:00

1. Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2004 r.

Skarbnik

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004

3. Analiza wykonania planu finansowo-rzeczowego w Ośrodku Kultury za I półrocze w tym: płace, pochodne, stan zatrudnienia, zobowiązania.

Dyrektor OK.

4. Informacja o stanie dróg gminnych i ulic oraz organizacja ruchu drogowego i ustawione znaki.

Inspektor Kośmider

2

Październik 25.10.2004                    godz. 10:00

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne GiM Mirosławiec

Inspektor Skrzypczyk

2. Podjęcie uchwały w sprawie czynszów za dzierżawę gruntów na terenie GiM Mirosławiec.

3. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie opłaty prolongacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk.

Inspektor Dybaczewska

3

Listopad 29.11.2004              godz. 10:00

1. Zapoznanie z projektem budżetu na 2005 r.

Skarbnik

2. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat na 2005 r.

Inspektor Stańczyk, Kowalska, Kośmider, Skrzypczyk, Ins. ds. Rady

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za reklamy.

4. Informacja o sposobie załatwienia zgłaszanych skarg i zażaleń przez mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

5. Przeciwdziałanie patologii, działania podejmowane przez policję, Straż Miejską, służbę zdrowia i dyrektorów Zespołów Szkół w okresie  roku szkolnego 2003/2004.

Kom.Policji, Kom.SM Dyr.ZS, lekarze

4

Grudzień 30.12.2004                    godz. 10:00

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004

Skarbnik

2. Informacja w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Mirosławiec.

Kom. SM

3. Ocena utrzymania stanu dróg gminnych i chodników w okresie zimowym.

Inspektor Kośmider

4.  Sprawozdania stałych komisji z działalności kontrolnej za rok 2004.

Przewodniczący komisji

5. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji i Rady Miejskiej na 2005 r. 

Przewodniczący komisji i Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/121/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

PLAN PRACY Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

Lp

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Wrzesień 13.09.2004          godz. 10:00

1. Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2004 r.

Skarbnik

2. Zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004 - omówienie projektu uchwały o zmianach w budżecie

3. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych i ulic oraz organizacja ruchu drogowego.

Inspektor Kośmider

4. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2004/2005.

Dyr. ZS i Przedszkola

2

Październik 11.10.2004                    godz. 10:00

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne GiM Mirosławiec

Inspektor Skrzypczyk

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie czynszów za dzierżawę gruntów na terenie GiM Mirosławiec.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

4. Zaopiniowanie projektu  uchwaly w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Inspektor Stańczyk5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk.

Inspektor Dybaczewska

3

Listopad 15.11.2004              godz. 10:00

1. Zapoznanie z projektem budżetu na 2005 r.

Skarbnik

2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprwie podatków i opłat na 2005 r.

Inspektor Stańczyk, Kowalska, Kośmider, Skrzypczyk, Ins. ds. Rady

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za reklamy.

5. Przeciwdziałanie patologii, działania podejmowane przez policję, Straż Miejską, służbę zdrowia i dyrektorów Zespołów Szkół w okresie  roku szkolnego 2003/2004.

Kom.Policji, Kom.SM Dyr.ZS, lekarze

4

Grudzień 16.12.2004                    godz. 10:00

1. Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004 - omówienie projektu uchwały o zmianach w budżecie

Skarbnik

2. Zaopiniowanie informacji w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Mirosławiec.

Kom. SM

3. Ocena utrzymania stanu dróg gminnych i chodników w okresie zimowym.

Inspektor Kośmider

4.  Podsumowanie i sprawozdania stałych komisji z działalności kontrolnej za rok 2004.

Przewodniczący komisji

5. Opracowanie planu  pracy  komisji na 2005 r. 

Przewodniczący komisji i Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/121/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

PLAN PRACY Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

Lp

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Wrzesień 13.09.2004          godz. 10:00

1. Informacja o realizacji budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2004 r.

Skarbnik

2. Zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004 - omówienie projektu uchwały o zmianach w budżecie

3. Realizacja planu finansowo-rzeczowego w Ośrodku Kultury za I półrocze ( w tym płace pochodne oraz zobowiązania

Dyr. OK.

2

Październik 11.10.2004                    godz. 10:00

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne GiM Mirosławiec

Inspektor Skrzypczyk

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie czynszów za dzierżawę gruntów na terenie GiM Mirosławiec.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Inspektor Stańczyk

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk.

Inspektor Dybaczewska

       

3

Listopad 15.11.2004              godz. 10:00

1. Zapoznanie z projektem budżetu na 2005 r.- wnioski i propozycje radnych

Skarbnik

2. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie podatków i opłat na 2005 r.

Inspektor Stańczyk, Kowalska, Kośmider, Skrzypczyk, Ins. ds. Rady

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za reklamy.

4

Grudzień 16.12.2004                    godz. 10:00

1. Projekt budżetu na rok 2005 - wnioski i propozycje radnych

Skarbnik

2. Zmiany w budżecie GiM Mirosławiec 2004 r.

3. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2004

Przewodniczący komisji

4.  Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2005 r.

5. Informacja w zakresie ochrony środowiska na terenie GiM Mirosławiec

Kom SM

6. Ocena stanu przygotowania do okresu zimowego (zabezpieczenie dróg i chodników)

Inspektor Kośmider

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/121/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

PLAN PRACY - KONTROLI
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na II półrocze 2004 r.

Lp

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Wrzesień 

1. Ocena realizacji przygotowania gminy do sezonu turystycznego z uwzględnieniem: - stanu bazy noclegowej, biwakowej i gastronomicznej; - działalność OKiS w miesiącach letnich, w tym: organizacja festynów i imprez rekreacyjnych; - zorganizowanie formy wypoczynku dla młodzieży szkolnej w okresie wakacji; - działalność punktu informacji turystycznej; - promocji Gminy (prasa, internet, propaganda wizualna); - utrzymanie bazy rekreacyjnej i wypoczynkowej


2. Wypracowanie wniosków komisji dot. realizacji budżetu gminy po I półroczu 2004 r.

2

Październik 

1. Kontrola pracy Burmistrza w tym wydanych rozporządzeń i ich realizacja.


2. Realizacja skarg i wniosków mieszkańców oraz wniosków i interpelacji radnych.

3

Listopad 

1. Kontrola problemowa dotycząca stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2004 r.


2. Wypracowanie wniosków komisji dotyczących projektu budżetu na 2005 r.


4

Grudzień 

1. Kontrola problemowa funkcjonowania gospodarki komunalnej.


 
   

2. Podsumowanie pracy komisji na 2004 r. oraz opracowanie projektu planu pracy kontroli na I półrocze 2005 r. 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij