Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz art. 420 z dnia 27.04.2001 r. ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 22 825 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 22 825 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę 3 422 zł. Przemieszczenie środków zawiera załącznik nr 3. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 11a do uchwały nr XV/97/2004 r. z dnia 23 lutego 2004 r. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 5. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 12 358 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a)  dochodami w kwocie 10 788 521 zł w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

b)  wydatkami w kwocie 9 880 043 zł w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

c)  wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 908 478 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

750Administracja publiczna

12 571

0


75023


Urzędy gmin

12 571

00970

Wpływy z różnych dochodów

12 571

0

758Różne rozliczenia

10 254

0


75805


Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

10 254

02920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 254

0

OGÓŁEM

22 825

0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

750Administracja publiczna

10 254


75095


Pozostała działalność

10 254


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 254


4300

Zakup usług pozostałych

5 000


852Pomoc społeczna

12 571


85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

12 571


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 697


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 520


4120

Składki na Fundusz Pracy

350


4210

Zakup materiałów i usług

345


4270

Zakup usług remontowych

300


4300

Zakup usług pozostałych

2 650
4410

Podróże służbowe krajowe

350


4440

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

925


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 434


OGÓŁEM

22 825


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

801Oświata i wychowanie

12 307

12 307

80101


Szkoły podstawowe

8 885

8 885


Zespół Szkół w Mirosławcu

7 199

7 199

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


7 199

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7 199

0


Zespół Szkół w Piecniku

1 686

1 686

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


1 686

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 686

0

80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 422

3 422


Urząd Gminy i Miasta

3 422

3 422

4300

Zakup usług pozostałych


3 422

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

3 422


854Edukacyjna opieka wychowawcza

51

51

85401


Świetlice szkolne

51

51


Zespół Szkół w Piecniku

51

51

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


51

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

51


OGÓŁEM

12  358

12 358

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 20004 r.

Przychody

Koszty

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Dział

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

80104

0830

Wpływy z usług

104 585

801

80104

Przedszkola

566 585

801

80104

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

462 000

801

80146

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

3 422

801

80146

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

3 422

RAZEM

570 007

RAZEM

570 007

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/119/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 czerwca 2004 r.

Szczegółowy plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mirosławcu na 2004 r.

Poz. / §

Treść

Kwota

I

Stan funduszu na poczek roku

30 057

1

Środki pieniężne

30 057

2

Należności 


3

Zobowiązania


II

Przychody

35 300


Wpływy z różnych opłat

35 000

069

Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

35 000

092

Pozostałe odsetki

300


Odsetki bankowe

300

III

Wydatki


1

Wydatki bieżące (własne) w tym:

65 000

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

26 136

6120

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

23 864

2

Dotacje celowe


IV

Stan funduszu na koniec roku

357

1

Środki pieniężne

357

2

Należności 


3

Zobowiązania


Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów budżetu gminy i miasta.

Dochody budżetu gminy i miasta zostały zwiększone do wysokości niezbędnych wydatków dla MGOPS, zwiększenia subwencji rekompensującej tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 1 w tym na:

- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej (zaplanowano w wysokości 60 000 zł., a otrzymano w kwocie 70 254 zł.) w wysokości 10 254 zł - pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2005 r.

2. Zwiększenia wydatków budżetu gminy i miasta.

Wydatki zwiększono w działach, rozdziałach oraz paragrafach, wyszczególnionych w załączniku nr 2 tj:

- dla MGOPS w Mirosławcu na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w rozdziale 85212 w łącznej kwocie 12 571 zł.

- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziała 75095 - Pozostała działalność o kwotę 10 254 zł na dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług pozostałych.

3. W ramach przemieszczenia planu wydatków (załącznik nr 3) zwiększono ze środków subwencji oświatowej dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli tj. na :

- dopłaty do czesnego (zgodnie z decyzją Komisji - pismo nr OSW.1227-1/2004 z dnia 27.04.2004) w kwocie 3 010 zł.

- dofinansowanie pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (środki wyodrębnione do dyspozycji Dyrektora) w kwocie 412 zł.

Plan przychodów i kosztów Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu ( po zmianach) zawiera załącznik nr 4.

4. Zmiana załącznik nr 11 a związany jest z przemieszczeniem środków między poszczególnymi paragrafami w celu sfinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niżej wyszczególnionych wydatków:

- zakupu wagi na składowisko odpadów w kwocie 7 564 zł. (§ 6120)

- montażu, elektroniki i legalizacji wagi w kwocie 16 300 zł. (§ 6120)

- sporządzenia planu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami w kwocie 15 000 zł. (§ 4300)

Szczegółowy plan finansowy GFOŚiGW w Mirosławcu ( po zmianach ) stanowi załącznik nr 5.

5. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wynika z korekty planu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania na 30.06.2004 r. (załącznik nr 3) tj:

- przeniesienie wydatków w kwocie 12 358 zł., w tym dotacji dla Przedszkola Samorządowego 3 422 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij