W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XV/97/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.
Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz uchwały nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 1) w wysokości 10 169 337 zł. z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2 ) w wysokości 9 844 380 zł. w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości) oraz korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111 cyt. ustawy) (załącznik nr 3) - 80 000 zł.

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 324 957 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości 9 260 859 zł. z tego:

1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 7) w wysokości 80 000 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 324 957 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta z przeznaczeniem na spłatę rat w wysokości 908 478 zł.

- pożyczki z WFOŚiGW - 94 294 zł.

- kredytu w BGŻ Wałcz 112 500 zł.

- kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec - 325 800 zł.

- kredytu w BOŚ Koszalin - 375 884 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 92 600 zł.

§ 5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego jednostki budżetowej oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 462 000 zł.

§ 9. Ustala się dotację dla (instytucji kultur) Ośrodka Kultury w Mirosławcu (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej) przeznaczoną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 280 000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje (stowarzyszenia) pozarządowe:

1) Klub Sportowy "Mirstal" w wysokości 70 000 zł.

2) Uczniowski Klub Sportowy "Keja" w wysokości 7 000 zł.

3) Ludowy Klub Sportowy w Jabłonowie w wysokości 3 000 zł.

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu - 1 500 zł.

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Piecniku - 1 500 zł.

6) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka" - 5 000 zł.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2008 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości 350 000 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2004 r.

Dział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota ( w zł )

1

2

3

4

700


Gospodarka mieszkaniowa

612 500

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

11 000

0750

Dochody z najmu  i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

89 000

0830

Wpływy z usług

350 000

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

158 500

0920

Pozostałe odsetki

4 000

710


Działalność usługowa

8 000

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000

750


Administracja publiczna

96 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 000

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł

24 000

751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

957

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

957

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

1 000

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

4 733 215

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 351 615

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

234 000

0310

Podatek od nieruchomości

2 510 000

0320

Podatek rolny 

207 900

0330

Podatek leśny

165 300

0340

Podatek od środków transportowych

59 000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

15 000

0370

Podatek od posiadania psów

10 000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

19 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

17 600

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

3 500

 

Wpływy z opłaty administracyjnej

 
 

0450

 

300

0480

Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40 000

758


Różne rozliczenia

4 465 665

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 465 665

852


Pomoc społeczna

252 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

252 000

OGÓŁEM

10 169 337

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2004 r.

Dział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota ( w zł )

1

2

3

4

700


Gospodarka mieszkaniowa

612 500

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

11 000

0750

Dochody z najmu  i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

89 000

0830

Wpływy z usług

350 000

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

158 500

0920

pozostałe odsetki

4 000

710


Działalność usługowa

8 000

0690

Wpływy z różnych opłat

8 000

750


Administracja publiczna

24 000

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł

24 000

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000


0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

1 000

756


Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

4 733 215

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 351 615

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

234 000

0310

Podatek od nieruchomości

2 510 000

0320

Podatek rolny 

207 900

0330

Podatek leśny

165 300

0340

Podatek od środków transportowych

59 000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

15 000

0370

Podatek od posiadania psów

10 000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

19 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

17 600

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

3 500

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej

300

0480

Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40 000

758


Różne rozliczenia

4 465 665

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 465 665

OGÓŁEM

9 844 380

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2004 r.

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

80 000

75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80 000


0480

Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

80 000

OGÓŁEM

80 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

750


Administracja publiczna

72 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 000

751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

957

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

957

852


Pomoc społeczna

252 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

252 000

OGÓŁEM

324 957

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2004 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010


Rolnictwo i łowiectwo

144 806

13 306

131 500


01030

Izby rolnicze

4 158

4 15801095

Pozostała działalność

140 648

9 148

131 500

600


Transport i łączność

63 600

33 600

30 000


60016

Drogi publiczne gminne

63 600

33 600

30 000

700


Gospodarka mieszkaniowa

730 056

730 05670004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

702 056

702 05670005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28 000

28 000


710


Działalność usługowa

86 000

86 00071004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 00071013

Prace geodezyjne i kartograficzne

10 000

10 00071014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000

10 00071035

Cmentarze

16 000

16 000


750


Administracja publiczna

1 464 800

1 464 800

1 043 800


75011

Urzędy wojewódzkie

72 000

72 000

72 000


75022

Rady gminy

59 200

59 20075023

Urząd Gminy i Miasta

1 275 000

1 275 000

965 200


75095

Pozostała działalność

58 600

58 600

6 600

751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

957

95775101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

957

957


754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

108 200

108 200

4 760

3 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

98 000

98 000

4 760

3 000

75414

Obrona cywilna

2 000

2 00075416

Straż Miejska

8 200

8 200


757


Obsługa długu publicznego

260 000

260 000260 000
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

260 000

260 000260 000758


Różne rozliczenia

92 600

92 60075818

Rezerwy ogólne i celowe

92 600

92 600


801


Oświata i wychowanie

4 157 105

4 081 761

2 824 070

462 00075 344


80101

Szkoły podstawowe

2 467 711

2 392 367

1 875 940
75 344


80104

Przedszkola

462 000

462 000


462 000

80110

Gimnazja

1 049 540

1 049 540

943 310


80113

Dowożenie uczniów do szkół

151 600

151 60080114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

4 820

4 820

4 820


80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

21 434

21 434


851


Ochrona zdrowia

143 960

143 960

5 520


85121

Lecznictwo ambulatoryjne

63 960

63 96085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80 000

80 000

5 520

852


Pomoc społeczna

1 130 814

1 130 814

179 856


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5 000

5 00085214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

410 000

410 00085215

Dodatki mieszkaniowe

336 000

336 00085216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18 000

18 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

193 154

193 154

160 930


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21 660

21 660

18 926


85295

Pozostała działalność

147 000

147 000


853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 000

5 000


5 000

85395

Pozostała działalność

5 000

5 000


5 000
854


Edukacyjna opieka wychowawcza

132 360

132 360

118 850


85401

Świetlice szkolne

126 690

126 690

113 180


85495

Pozostała działalność

5 670

5 670

5 670

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 000

305 000

50 000


90003

Oczyszczanie miast i wsi

109 000

109 00090004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 000

6 00090015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

140 000

90 000

50 000


90095

Pozostała działalność

100 000

100 000


921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

305 601

305 601


280 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

305 601

305 601


280 000
926


Kultura fizyczna i sport

80 000

80 000


80 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80 000

80 000


80 000
OGÓŁEM

9 260 859

8 974 015

4 176 856

830 000

260 000

0

286 844

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYTADKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2004 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010


Rolnictwo i łowiectwo

144 806

13 306

131 500


01030

Izby rolnicze

4 158

4 15801095

Pozostała działalność

140 648

9 148

131 500

600


Transport i łączność

63 600

33 600

30 000


60016

Drogi publiczne gminne

63 600

33 600

30 000

700


Gospodarka mieszkaniowa

730 056

730 05670004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

702 056

702 05670005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28 000

28 000


710


Działalność usługowa

86 000

86 00071004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 00071013

Prace geodezyjne i kartograficzne

10 000

10 00071014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000

10 00071035

Cmentarze

16 000

16 000


750


Administracja publiczna

1 392 800

1 392 800

971 800


75022

Rady gminy

59 200

59 20075023

Urząd Gminy i Miasta

1 275 000

1 275 000

965 200


75095

Pozostała działalność

58 600

58 600

6 600

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

108 200

108 200

4 760

3 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

98 000

98 000

4 760

3 000

75414

Obrona cywilna

2 000

2 00075416

Straż Miejska

8 200

8 200


757


Obsługa długu publicznego

260 000

260 000260 000
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

260 000

260 000260 000758


Różne rozliczenia

92 600

92 60075818

Rezerwy ogólne i celowe

92 600

92 600


801


Oświata i wychowanie

4 157 105

4 081 761

2 824 070

462 00075 344


80101

Szkoły podstawowe

2 467 711

2 392 367

1 875 940
75 344


80104

Przedszkola

462 000

462 000


462 000
                   

80110

Gimnazja

1 049 540

1 049 540

943 310


80113

Dowożenie uczniów do szkół

151 600

151 60080114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

4 820

4 820

4 820


80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

21 434

21 434


851


Ochrona zdrowia

143 960

143 960

5 520


85121

Lecznictwo ambulatoryjne

63 960

63 96085154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80 000

80 000

5 520

852


Pomoc społeczna

878 814

878 814

90 856


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

410 000

410 00085215

Dodatki mieszkaniowe

336 000

336 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

104 154

104 154

71 930


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21 660

21 660

18 926


85295

Pozostała działalność

147 000

147 000


853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 000

5 000


5 000

85395

Pozostała działalność

5 000

5 000


5 000
854


Edukacyjna opieka wychowawcza

132 360

132 360

118 850


85401

Świetlice szkolne

126 690

126 690

113 180


85495

Pozostała działalność

5 670

5 670

5 670

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 000

305 000

50 000


90003

Oczyszczanie miast i wsi

109 000

109 00090004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 000

6 00090015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

140 000

90 000

50 000


90095

Pozostała działalność

100 000

100 000


921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

305 601

305 601


280 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

305 601

305 601


280 000
926


Kultura fizyczna i sport

80 000

80 000


80 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80 000

80 000


80 000
OGÓŁEM

8 935 902

8 649 058

4 015 856

830 000

260 000

0

286 844

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

851


Ochrona zdrowia

80 000

8 000

1 180


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80 000

80 000

1 180

OGÓŁEM

80 000

80 000

1 180


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750


Administracja publiczna

72 000

72 000

72 000


75011

Urzędy wojewódzkie

72 000

72 000

72000

751


Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

957

957


                   

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

957

957


852


Pomoc społeczna

252 000

252 000

89 000


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5 000

5 00085214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

140 000

140 00085216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18 000

18 00085219

Ośrodki pomocy społecznej

89 000

89 000

89 000

OGÓŁEM

324 957

324 957

161 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

1. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Przychody

Koszty

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

801

0830

Wpływy z usług

104 585

801

80104

Przedszkola

566 585

801

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

462 000

RAZEM

566 585

RAZEM

566 585

2. Plany przychodów i kosztów środków specjalnych jednostek budżetowych

Przychody

Koszty

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

801

0830

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 500

801

80101

Szkoły podstawowe

30 200

801

0830

Wpływy z usług

13 000

RAZEM

19 500

RAZEM

30 200

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Przychody

Koszty

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Dział

Paragraf

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

1

2

3

4

5

6


7

8

900

0690

Wpływy z różnych opłat

35 000

900

90011


Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

65 000

900

0920

Pozostałe odsetki

3006110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

65 000

RAZEM

35 300

RAZEM

65 000

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Poz. / §

Treść

Kwota

I

Stan funduszu na początek roku

30 057

1

Środki pieniężne

30 057

2

Należności 


3

Zobowiązania


II

Przychody

35 300


Wpływy z różnych opłat

35 000

069

Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

35 000

092

Pozostałe odsetki

300


Odsetki bankowe

300

III

Wydatki


1

Wydatki bieżące (własne) w tym:

65 000

4210

Zakup materiałów


6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

65 000

2

Dotacje celowe


IV

Stan funduszu na koniec roku

357

1

Środki pieniężne

357

2

Należności 


3

Zobowiązania


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2004-2008

Lp

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

A.Dochody

9 394 676

8 961 482

10 169 337

10 000 000

10 100 000

10 100 000

10 100 000

2

B. Wydatki

11 488 758

10 117 088

9 260 859

9 115 816

9 045 716

9 480 134

8 820 000


 z tego:
3

wydatki bieżące

8 751 666

9 359 260

8 974 015

8 815 816

8 745 716

9 180 134

8 520 000

4

wydatki majątkowe

2 737 092

757 828

286 844

300 000

300 000

300 000

300 000

5

C. Rozchody ogółem

309 400

624 764

908 478

884 184

1 054 284

619 866

1 280 000


z tego:
6

1) spłaty kredytów

209 400

524 764

814 184

884 184

1 054 284

619 866

1 280 000

7

2) pożyczki udzielone
8

3) spłaty pożyczek

100 000

100 000

94 294

9

4) wykup papierów wartościowych
10

5) wykup obligacji samorządowych
11

6) inne cele
12

D. Wynik (A - B - C)

2 403 482

1 780 370


13

E. Finansowanie

2 492 882

2 000 000z tego:
14

1) kredyty bankowe

2 492 882

2 000 000


15

2) pożyczki udzielone
16

3) spłaty pożyczek udzielonych
17

4) nadwyżka z lat ubiegłych
18

5) papiery wartościowe
19

6) obligacje j.s.t
20

7) prywatyzacja majątku j.s.t
21

8) inne źródła
22

F. Umorzenie pożyczki
23

G. Dług na koniec roku

5 169 050

4 959 472

4 038 334

2 954 150

1 899 866

1 280 000z tego:
24

1) wyemitowane papiery wartościowe
25

2) zaciągnięte kredyty

3 177 282

4 652 518

3 838 334

2 954 150

1 899 866

1 280 000


26

3) zaciągnięte pożyczki

194 294

94 294


27

4) przyjęte depozyty
28

5) wymagalne zobowiązania:

1 797 474

212 660

200 000

29

a) jednostek budżetowych organu (02 r. wg Rb-28S)

1 718 439

181 284

200 000

30

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
31

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
32

d) wynikające z innych tytułów
33

e) pozostałych jednostek organizacyjnych

79 035

31 376


34

H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23 / poz. 1) w %

55,02

55,34

39,71

29,54

18,81

12,67


35

I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia

451 866

853 985

1 168 478

1 087 039

1 204 465

716 508

1 316 027


z tego:
36

1) raty kredytów z odsetkami

333 222

742 734

1 069 422

1 087 039

1 204 465

716 508

1 316 027

37

2) raty pożyczek z odsetkami

118 644

111 251

99 056

38

3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
39

4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t
40

J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ( poz.35 / poz.1)%

4,81

9,53

11,49

10,87

11,93

7,09

13,03

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołany samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gminy. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej ( tzn. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek Gminy)

Z mocy prawa Gmina nabyła:

1) mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych,

2) nieruchomości:

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

- niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów niebędących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego. Z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu.

Na wniosek, w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1 454 160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W pierwszym półroczu 2003 r. na wniosek skierowany do Wojewody Gmina nabyła nieodpłatnie dwie działki w miejscowości Drzewoszewo, obręb nr 27 Jabłonowo na wartość 22 300 zł.

Rozdysponowanie mienia komunalnego w 2003 r:

1. Sprzedaż lokali na wartość 75 010 zł (47 627,50)

2. Sprzedaż działek o wartości 123 165 zł

3. Sprzedaż działek rolnych 42 257 zł.

Stan mienia komunalnego:

Lp.

Mienie

Stan na dzień 30.09.2002

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 30.09.2003

1

Place, tereny zielone, cmentarze itp.

29 17929 179

2

Tereny rekreacyjne

20 994,10

22 300


43 294,10

3

Działki budowlane

2 919,62

140 300

123 465

19 754,62

4

Grunty rolne

901 644,60


182 557

719 087,60

5

Działki przemysłowe

19 170,4819 170,48

6

Budynki mieszkalne

744 352,22


75 010

669 342,22

7

Oświata

1 340 826,751 340 826,75

8

Budynki pozostałe

1 170 7001 170 700

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)

1 104 6001 104 600

10

Urządzenia

78 19378 193


SUMA

5 412 579,77

162 600

381 032

5 194 147,77

Przewidywana sprzedaż mienia na rok 2004 - 158 500 zł.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2003 r.

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  ( m² )

Wycena             ( zł )

Cena sprzedaży               ( zł )

Położenie

Uwagi

1

72

895

6,023

7,170

ul. Leśna


2

59

763

5,860

6,470

ul. Żurawia


3

58

745

5,722

6,270

ul. Żurawia


4

52

768

5,391

6,565

ul. Żurawia


5

56

765

6,487

7,480

ul. Żurawia


6

57

764

6,479

7,480

ul. Żurawia


7

53

777

6,589

7,580

ul. Żurawia


8

54

766

6,496

7,480

ul. Żurawia


9

109

1320

9,174

10,210

ul. Krucza


10

110

1355

9,417

10,410

ul. Krucza


11

685

2272

13,677

15,360

ul. Jeziorna


12

467/2

440

6,098

10,100

ul. Wolności


13

132

2000

2,180

3,030

Łowicz Wałecki


2. Działki rolne i ogrodnicze:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  ( ha )

Wycena             ( zł )

Cena sprzedaży               ( zł )

Położenie

Uwagi

1

183/1

1,90

6,335

6,767

Obręb 43 M-c


2

265/11

1,44

4,551

6,570

Obręb 43 M-c


3

578

1,26

4,828

5,860

Obręb 43 M-c


4

373/1

0,42

1,625

2,630

Obręb 43 M-c


5

373/2

0,41

1,586

2,530

Obręb 43 M-c


6

163/5

0,10

441,000

860

Mirosławiec


             

7

163/6

0,08

372,000

810

Mirosławiec


8

27-lut

0,10

549,000

900

Mirosławiec


9

343

0,12

660,000

1,120

Mirosławiec


10

72

0,60

1,963

2,530

Setnica


11

73

0,49

1,603

2,230

Setnica


12

99

0,79

2,916

4,000

Łowicz Wałecki


13

170

0,41

1,888

5,750

Mirosławiec


14

954/7

1,02

3,478

5,56

Mirosławiec


3. Lokale użytkowe:

1 lokal użytkowy położony przy Placu Wolności 4U/1 wyceniony na kwotę 14 040 zł. sprzedany w przetargu na wartość 38 500 zł.

4. Lokale mieszkalne:


- ul. Wolności 16/10 wycena 10 416 zł. po zniżkach 2 604 zł.

- ul. Orla 3/10 wycena 7 086 zł po zniżkach 1 771,50 zł.

- ul. Wolności 42/1 wycena 10 081 zł po zniżkach 2 520,25 zł.

- ul. Parkowa 3/6 wycena 8 927 zł po zniżkach 2 231,75 zł.

5. Sprzedaż działek uzupełniających:

- działka nr 503/2 za kwotę 3 000 zł.

- działka nr 430 za kwotę 1 620 zł.

- działka nr 239/7 za kwotę 1 600 zł.

6. Sprzedaż garaży:

- działka nr 443/13 o pow. 18 m² zabudowana garażem, wycena 1 950 zł., sprzedaż na rzecz najemcy po wycenie biegłego tj. 1 950 zł.

- działka nr 952 o pow. 18 m² zabudowana garażem , wycena 1 950 zł., sprzedaż na rzecz najemcy po wycenie biegłego tj. 1 950 zł.

- działka nr 953 o pow. 26 m² zabudowana garażem, wycena 2 653 zł., sprzedaż w przetargu za kwotę 3 350 zł.

- działka nr 178/8 o pow. 26 m² pod budowę garażu, wycena 1 500 zł., sprzedaż w przetargu 1 720 zł.

Do sprzedaży w roku bieżącym zostały wytypowane jeszcze nieruchomości, z których dochód wyniesie ok. 35 00 zł.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

PREMILARZ kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

I. Planowane dochody : 80 000 zł.

II. Planowane wydatki : 80 000 zł.

w tym:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie rodzinom, w których wystEpują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez m. in.

- współfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 5 520 zł.

- kontynuowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży MGOKiS M-ec oraz doposażenie świetlic ( mat. biurowe, gry, węgiel, wynagrodzenie opiekuna itp.) - 27 500 zł.

- dofinansowanie remontu i doposażenie w sprzęt audiowizyjny świetlic środowiskowych oraz modernizacja boisk sportowych - 18 930 zł.

RAZEM 51 950 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez okolicznościowych dla dzieci oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu problematyki alkoholowej - 4000 zł.

RAZEM 4 000 zł.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez wspieranie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży jako działania służące promowaniu zdrowego trybu życia, rozwijanie prawidłowej relacji społecznej, identyfikacji z prawidłowymi wzorami osobowymi (Klub Sportowy "Mirstal", Koło wędkarskie "Sum", "Lin", Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze , UKS, ZHP itp.). Dzialania głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych - 15 000 zł.

RAZEM 15 000 zł.

4. Kontynuowanie działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wynagrodzenie członków komisji za posiedzenia - 2 400 zł.

- koszty obsługi biura i komisji (zakup niezbędnych materiałów, refundacja kosztów dojazdu itp.) - 6 000zł.

- wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia - 650 zł.

RAZEM 9 050 zł.

Środki dodatkowo uzyskane w roku 2004 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane