Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIV/95/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statut u Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statut u Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XIV/95/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz nadania statut u Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 13 poz. 123 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mirosławcu poprzez nadanie nazwy "Ośrodek Kultury w Mirosławcu".

§ 2. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Traci moc:

a) uchwała nr XVIII/124/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 10 września 1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Mirosławiec, nr VI/47/90 z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Mirosławiec z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu;

b) uchwała nr XX/137/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Mirosławcu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/95/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 9 lutego 2004 r.

STATUT Ośrodka Kultury w Mirosławcu

I. Postanowienia ogólne:

§ 1. 

1. Ośrodek Kultury w Mirosławcu zwany dalej "ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały nr VI/47/90 rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 19. grudnia 1990 r. w sprawie połączenia Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Mirosławiec z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.

2. Ośrodek prowadzi działalność w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.)

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i i prowadzeniu działalności kulturalnej (dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zmian.),

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 ze zmian.),

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dz.U. nr 5 poz. 24 ze zmian.),

- niniejszego statutu.

§ 2. 

1. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Mirosławiec.

2. Ośrodek ma siedzibę w Mirosławcu, a terenem jego działania jest Gmina Mirosławiec.

3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu z podanym adresem siedziby.

§ 3. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 4. 

1. W strukturach Ośrodka funkcjonują:

- Dom Kultury

- Biblioteka Publiczna

- Muzeum Walk o Wał Pomorski

- świetlice wiejskie

2. Ośrodek prowadzi swoją działalność w obiektach:

-  budynku merytoryczno - administracyjnym w Mirosławcu przy ul. parkowej 1,

-  budynkach świetlic wiejskich.

§ 5. Organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres działania poszczególnych działów ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zaciągnięciu opinii Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, zwanego dalej Burmistrzem.

II. Cele, przedmiot i zakres działania Ośrodka

§ 6. 

1. Ośrodek prowadzi działalność kulturową w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury narodowej oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

2) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;

5) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych oraz lokalnych obchodów świąt rocznicowych;

6) nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej na terenie miasta i gminy;

7) prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi ośrodkami oraz z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi;

8) upowszechnianie czytelnictwa;

9) tworzenie warunków dla ludowej działalności artystycznej oraz zbieractwa;

10) tworzenie warunków do odpoczynku i rozrywki;

11) wydawanie czasopisma o zasięgu gminnym;

12) opracowywanie wniosków i prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania środków pomocowych w celu dodatkowych środków pozabudżetowych.

§ 7. Podstawowe zadania Ośrodka w zakresie Biblioteki Publicznej:

1) zakup książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych;

2) opracowywanie zbiorów zgodnie z przypisami;

3) udostępnianie , wypożyczanie książek i czasopism;

4) prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;

5) prowadzenie kronik dokumentujących życie społeczne i gospodarcze mieszkańców oraz gromadzenie zbiorów opisujących ziemię mirosławiecką;

6) prowadzenie form rozpoznania potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

7) prowadzenie edukacji z zakresu umiejętności korzystania z księgozbioru, jak lekcje biblioteczne, pokazy, ćwiczenia;

8) wzbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez np. organizację wystaw, konkursów, prostych inscenizacji teatralnych, spotkań z pisarzami i dziennikarzami, publikacje w mediach;

9) prowadzenie punktów bibliotecznych;

10) prowadzenie zbiorów specjalnych dla czytelników niepełnosprawnych;

11) współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi czytelnictwem i działalnością kulturalną.

§ 8. Podstawowe zadania Ośrodka w zakresie Muzeum Walk o Wał Pomorski:

1) gromadzenie dóbr kultury w statutowa określonym zakresie;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej;

7) udostępnianie zbirów do celów naukowych i edukacyjnych;

8) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

9) prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 9. Podstawowe zadania w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego i organizacji imprez realizowane przez Ośrodek:

1) prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań;

2) organizacja imprez kulturalnych;

3) organizacja imprez zleconych, okolicznościowych, rocznicowych, obrzędowych;

4) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom oświatowym, organizacjom, stowarzyszeniom zainteresowanym działalnością kulturalną;

5) organizowanie wystawiennictwa i spotkań z twórcami kultury;

6) organizowanie koncertów, występów zespołów zawodowych i amatorskich z innych placówek;

7) organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów, aukcji;

8) działalność wydawnicza;

9) gromadzenie i udostępnianie zbirów, pamiątek z przeszłości i teraźniejszości ziemi mirosławieckiej;

10) organizacja zbiorowych wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne w innych ośrodkach;

11) organizacja form wypoczynku i rozrywki jak zabawy taneczne, festyny, turnieje rekreacyjne;

12) usługi w zakresie wypożyczania strojów, rekwizytów, sprzętu technicznego;

13) rozpoznanie na bieżąco oczekiwań kulturalnych społeczeństwa.

§ 10. Podstawowe zadania w zakresie administracyjno - gospodarczym Ośrodka:

1) prowadzenie obsługi finansowej Ośrodka;

2) dzierżawa pomieszczeń;

3) remonty;

4) zaopatrzenie;

5) zapewnienie obsługi technicznej imprez i pracy zespołów, klubów i sekcji;

6) utrzymanie czystości i porządku w obiekcie i na podległym terenie;

7) prowadzenie punktu informacji turystycznej.

III. Gospodarka finansowa

§ 11. 

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora i zatwierdzony przez Organizatora.

3. Plan działalności zawiera głównie:

-  plan usług

-  plan remontów i konserwacji środków trwałych,

-  plan przychodów i kosztów,

-  plan inwestycji.

4. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie projektu planu rzeczowo - finansowego działalności Ośrodka na kolejny rok budżetowy zgodnie z trybem prac nad projektem ustalonym przez organizatora.

5. Rozliczanie przyznanych dotacji następuje w terminach, formie i na zasadach określonych przy przyznawaniu dotacji przez Organizatora.

§ 12. 

1. Źródłami finansowania Ośrodka są:

1)  dotacja Organizatora,

2)  przychody własne z prowadzonej działalności,

3)  środki otrzymane na imprezy zlecone,

4)  środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny),

5)  inne źródła.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1)  najmu, dzierżawy, wypożyczeń składników majątkowych,

2)  organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;

3)  sprzedaży biletów na imprezy własne;

4)  wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp;

5)  usług reklamowych, licytacji, aukcji dzieł sztuki;

6) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów komputerowych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp;

7) działalności wydawniczej;

8) promocji firm na imprezach własnych;

9) innych usług związanych z działalnością statutową.

3. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

4. Dotacja organizatora jest przekazywana na rachunek MGOK w miesięcznych ratach.

§ 13. Ośrodek dysponuje wydzieloną częścią mienia.

§ 14. Fundusze i środki finansowe środka gromadzone są na własnym rachunku bankowym.

§ 15. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor lub osoba upoważniona przez Dyrektora.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

IV. Organizacja i zarządzanie

§ 16. 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor. Reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie zadań Ośrodka, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

2. Powoływanie dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz, który jest jego służbowym przełożonym.

4. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy Kierownika Biblioteki.

§ 17. 

1. Dyrektor jest odpowiedzialny przed organami gminy za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka pod względem merytorycznym, finansowym i odpowiedzialny materilnie za powierzone ośrodkowi mienie gminy.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)  planowanie, sprawozdawczość i kierowanie działalnością Ośrodka;

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy;

3) gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka i zarządzanie majątkiem;

4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka;

5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

6) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

3. Dyrektor Ośrodka składa Burmistrzowi informację z działalności finansowo-rzeczowej Ośrodka najpóźniej do 1 marca za rok poprzedni lub w innym terminie na żądanie organów gminy.

§ 18. Pracownicy Ośrodka działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 19. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz, który w szczególności zatwierdza roczne plany działania oraz sprawozdania z działalności Ośrodka.

V. Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij