Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIV/91/204 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2004

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2004

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XIV/91/204

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2004

Na podstawie § 3 ust 2 załącznika nr 6 do Statutu Gminy - uchwała nr XXIV/139/21 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 47 z dnia 6 grudnia 2001 r. oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych komisji Rady.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/204

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu na rok 2004

Lp.

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Styczeń 26.01.2004 godz. 12:00

1. Informacja wykonania zadań rzeczowych z zakresu ochrony ppo za 20023 r. oraz zakres działania OSP w Mirosławcu, Piecniku i Bronikowie. Plan przedsięwzięć na rok 2004

Insp. T. Łosin

2. Informacja dot. załatwiania spraw: - możliwość kupienia działki ogrodniczej nr 630 przez użytkownika; - rozwiązanie problemu użytkowej drogi -działki nr 121/1 użyczonej przez UGiM; - działka-droga nr 119/5 i 123 przy których częściowo usunięto trelinki z drogi; - działka-droga nr 119/4 i 121/1 niewłaściwie wytyczona droga;

Insp.                                 B. Skrzypczyk

3. Informacja o planie remontów budynków komunalnych, chodników i nawierzchni ulic w 2004 r. oraz realizacja planowanych przedsięwzięć za 2003 r. Ocena stanu dróg i chodników w okresie zimowym, odśnieżanie i zabezpieczenie przed poślizgiem.

Insp. W. Kośmider

4. Zatwierdzenie planu pracy na I-wsze półrocze 204 r.Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Polityki Społecznej - podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Miejskiej

5. Nadanie nazwy ulicy w Mirosławcu.

Insp. M. Kowalska

6. Zatwierdzenie statutu OKiS.

Sekretarz

7. Ustalenie opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec. Uchwalenie stawek za wodę i kanalizację (woda do celów gospodarstw domowych i na ogródki).

8. Uchwalenie dla Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec dodatku specjalnego od 18.XI.2002-31.XII.2003 r. oraz podwyżki poborów od 01.01.2004 r.

9. Uchwalenie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów. Ustalenie terminu przelewu diet na konta.

2

Luty 23.02.2004 godz. 12:00

1. Uchwalenie budżetu na rok 2004: - zapoznanie z projektem uchwały budżetowej; - zaopiniowanie przez komisje. 

Skarbnik2. Zaopiniowanie sprawozdania z Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. Budżet planowany i jego realizacja w 2003 r. pod względem finansowo-rzeczowymi plan na 2004 r. Uchwalenie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Insp.                                A. Dybaczewska

3. Sprawozdanie z działalności GMOPS za 2003 r., planowane przedsięwzięcia na rok 2004. Współpraca z Pilskim Bankiem Żywności oraz przydział żywności dla ubogich w gminie w 2003 r. Dodatki mieszkaniowe przydzielonej w 2003 r. Planowane dodatki mieszkaniowe na 2004 r.

Kierownik MGOPS

4.Zatwierdzenie statutu Gminy i Miasta - podjęcie uchwały.

Przew. Kom

5. Zatwierdzenie statutu sołectw - podjęcie uchwały.

Insp. J. Białas

6. Zapoznanie z powiatowym programem gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - wypracowanie wniosków.

K SM Matusiak

3

Marzec 29.03.2004 godz. 12:00

1. Zmiany w budżecie Gminy i Miasta na rok 2004. -podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Skarbnik

2. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej wysłanym do RIO w sprawie udzielenia - nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2003 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec oraz wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów - podjęcie uchwał.

Insp.                                B. Skrzypczyk

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości - nowych inwestycji.

Insp. T. Stańczyk

5. Informacja o realizacji zadań ochrony środowiska i porządku publicznego w mieście i gminie za 2003 r. Planowane przedsięwzięcia  na rok 2004 r. 

K SM Mtusiak

4

Kwiecień 26.04.2004 godz. 12:00

1. Zapoznanie z oceną RIO o wykonaniu budżetu za 2003 r. Podjęcie uchwały udzielenie - nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza G i M Mirosławiec z wykonania budżetu za 2003 r.

Skarbnik

2. Ocena stanu zagrożenia i ochrona porządku publicznego za rok 2003
oraz plan pracy Komisariatu Policji Tuczno i Zespołu Mirosławiec na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i bezpieczeństwa na drogach w
gminie Mirosławiec.

Komendant Komisariatu Policji

       

3. Informacja dot. gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych w: - Mirosławcu - stawki czynszu za mieszkania. Egzekwowanie zaległości czynszowych. Zaległości opłat czynszu - Mirosławiec Górny. Gospodarka zasobem mieszkaniowym będącym w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych - rozliczenie z opłat za mieszkania. Zapoznanie z możliwością podjęcia uchwały w sprawie określenia czynszu regulowanego za mieszkania komunalne - własność gminy.

Insp. M. Kowalska

4. Zasady organizacji oddziału  zerowego przedszkola  w roku szkolnym 2004/2005 - analiza opłat za przedszkole

Dyr. Przedszkola Dyr. Zespołu Szkół

5

Maj 24.05.2004 godz. 12:00

1. Analiza wykorzystania budżetu w ZECWiK za 2003 r. oraz za I-wszy kwartał 2004 r.: - wydatki w tym płace i pochodne; - stan zatrudnienia na dzień 01.01.2003 r. i 31.12.2003 r;                               - zobowiązania

Dyr. ZECWiK

2. Przygotowanie miasta i gminy do sezonu letniego i turystyki, zagospodarowania jeziora, gospodarstwa agroturystyczne, stanica harcerska.

Insp.                               A. Dybaczewska               K SM Matusiak

3. Zapoznanie z gminnym programem gospodarki odpadami - podjęcie uchwały o gospodarce odpadami.

K SM Matusiak

4. Informacja dot. rozwoju sportu w gminie: - działalność klubu i sekcji; - sport szkolny; - zasoby finansowe.

Prezes "Mirstal"

6

Czerwiec 28.06.2004 godz. 12:00

1. Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2004 - podjęcie uchwały o zmianach w budżecie .

Skarbnik

2. Informacja o stanie dróg  gminnych i ulic oraz organizacja ruchu drogowego i ustawione znaki drogowe.

Insp. W. Kośmider

3. Gospodarka środkiem specjalnym w Zespołach Szkół Mirosławiec, Piecnik za rok szkolny 2003/2004.

Dyr. Zespołów Szkół

4. Funkcjonowanie Zespołów Szkół w Mirosławcu i Piecniku po ich utworzeniu (powołaniu) za rok szkolny 2003/2004.

5. Opracowanie i zatwierdzenie  planów pracy na II półrocze 2004 r. Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej - podjęcie uchwały.

Przew. RM, KR, KGiB, KPS

6. Promocja i funkcjonowanie informacji turystycznej w gminie: - trasy turystyczne; - informatory, wydawnictwa.

Dyr. OKiS

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/204

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY Komisji Gospodarki i Budżetu RM w Mirosławcu na I -wsze półrocze 2004 r.

Lp.

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Styczeń 05.01.2004 godz. 10:00

1. Podsumowanie i sprawozdanie z prac komisji za 2003 r.

Przew. Komisji

2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2004 r.

Viceprzew. Rady

3. Omówienie sposobu realizacji Uroczystej Sesji Noworocznej

Sekretarz

4. Zapoznanie z pismem PIP Oddział w Koszalinie.

p. Kamińska

5. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy i Miasta.

Radca Prawny

6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta 

Sekretarz

7. Propozycje wysokości diet dla radnych.

p. Kamińska

8. Zapytania, wnioski i informacje.

Przew. Komisji

2

Luty 09.02.2004 godz. 10:00

1. Sprawozdanie z działalności GMOPS za 2003 r. i zaopiniowanie planu finansowego na 2004 r. - współpraca z Pilskim Bankiem Żywności, realizacja programu w/w/ banku na terenie miasta i gminy.

D. Czerniawska

2. Opinia komisji na temat "Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami".

K SM Matusiak

3. Analiza i wnioski komisji do budżetu na 2004 r.

Skarbnik

4. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - sprawozdanie za rok 2003 i plan na 2004 ( w ujęciu finansowo-rzeczowym).

Insp.                               A. Dybaczewska

3

Marzec 23.03.2004 godz. 10:00

1. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zaakceptowanie wieloletniego programu.

K SM Matusiak

2. Analiza, dyskusja i opinia komisji - wykonanie budżetu za rok 2003.

Skarbnik

3. Zmiany w budżecie na I kwartał 2004 r.

4. Opinia komisji na temat uchwały - zwolnienia z podatków od nieruchomości z tyt. Stworzenia nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.

Insp. T. Stańczyk

5. Informacja o realizacji zadań ochrony środowiska i porządku publicznego w MiG za 2003 r. i plany na 2004 r.

K SM Matusiak

4

Kwiecień 19.04.2004 godz. 10:00

1. Zapoznanie z oceną RIO na temat wykonania budżetu za 2003 r. i wniosek na temat  udzielenia - nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Burmistrz i Skarbnik

2. Ocena stanu zagrożenia i ochrona porządku publicznego za 2003 r. oraz zamierzenia na 2004 na terenie MiG Mirosławiec.

Kom. Posterunku Policji

3. Informacja dot. gospodarowania zasobami mieszkań komunalnych (zaległości płatnicze, stawki czynszu). Gospodarka mieszkaniowa Wspólnot Mieszkaniowych (wprowadzona przez UMiG) - realizacja opłat za mieszkania.

Insp. M. Kowalska


5

Maj 17.05.2004 godz. 10:00

1. Analiza wykonania planu finansowo-rzeczowego w ZECWiK za 2003 r. w tym: płace i pochodne, stan zatrudnienia, zobowiązania.

Dyr. ZECWiK

2. Przygotowanie MiG do sezonu letniego - turystyka

Insp. A. Dybaczewska

3. Opinia komisji na temat uchwały o gospodarce odpadami na terenie MiG.

K SM Matusiak

4. Utrzymanie UMiG analiza: stanu zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń i imienne obowiązki pracowników uwzględniające wzajemne zastępstwa podczas nieobecności.

Skarbnik / Sekretarz

6

Czerwiec 21.06.2004 godz. 10:00

1. Zmiany w budżecie na I półrocze 204 r.

Skarbnik

2. Informacja o stanie dróg gminnych i ulic, organizacja ruchu drogowego.

Insp. W. Kośmider3. Informacja - gospodarka środkami specjalnymi w Zespołach Szkół za 2003 r. i w 2004 r.

Dyr. Zespołów Szkół

4. Sytuacja finansowa placówek oświatowych przed  i po reorganizacji, porównanie stanu zatrudnienia, płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków.

5. Opracowanie planów pracy komisji na II półrocze 2004 r.

Przew. Komisji

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/204

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na I półrocze 2004 r.

Lp.

Termin

Tematyka

Wykonawca

Uwagi

1

Styczeń 

1. Podsumowanie prac komisji za 2003 r. i przyjęcie sprawozdania

Przew.Komisji

Przygotowanie sprawozdania

2.Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2004 r.

3. Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m i. omówienie projektów uchwał w sprawie ustalenia dodatku specjalnego i wynagrodzeń Burmistrza GiM Mirosławiec

Przew. Rady, Radca Prawny, Sekretarz


4. Spotkanie Noworoczne

Sekretarz


5. Informacje bieżące, wnioski i zapytania.2

Luty 

1. Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m in. Omówienie projektu budżetu na 2004 r.; realizacja budżetu przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; omówienie sprawozdania GMOPS za 2003 r.

Skarbnik,                  Dyr. MGOPS


2. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych.

Członkowie komisji

Przep. kontroli w placówkach oświatowych

3. Informacje bieżące, wnioski i zapytania3

Marzec 

1. Przygotowanie wniosku do RIOw Szczecinie w sprawie udzielenia ( bądź nieudzielenia) Burmistrzowi absolutorium w sprawie wykonania budżetu za 2003 r.

Przew. Komisji

Przygotowanie sprawozdania

2. Realizacja zobowiązań podatkowych za 2003.

Insp. ds.podatkowych


3. Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m in.:
zapoznanie z miejscowym planem przestrzennego
zagospodarowania; przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie; omówienia projektów uchwał w sprawie
zwolnień od podatku osób fizycznych i prawnych.

Sekretarz, Skarbnik, Insp.ds podatkowych


         

4. Informacje bieżące, wnioski i zapytania.4

Kwiecień 

1. Ocena wykonania budżetu za I kwartał 2004 r.

Skarbnik,                  Dyr. MGOPS


2. Realizacja opłat czynszowych.

Insp ds. mieszkalnictwa

Przygotowanie sprawozdania

3. Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m in.: stan zagrożenia i bezpieczeństwa publicznego; dowóz uczniów do szkół.

Sekretarz,                    p. Szybalska


4. Funkcjonowanie obsługi finansowej przez ZS w Mirosławcu.

Dyr. ZS w Mirosławcu


5. Informacje bieżące, wnioski i zapytania.5

Maj 

1. Analiza stanu organizacyjnego i finansowego ZECWiK-u

Dyr. ZECWiKu


2. Odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez radnych w 2004 r.

Przewodniczący Rady

Przygotowanie sprawozdania

3.Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m in.: przyjęcie projektu uchwały o gospodarowaniu odpadami na terenie gminy; zapoznanie z informacją przygotowania gminy  do sezonu letniego.4. Informacje bieżące, wnioski i zapytania.6

Czerwiec 

1. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2004 r. 

Przewodniczący Komisji


2. Zaopiniowanie materiałów na posiedzenie sesji m in: przyjęcie informacji o stanie dróg gminnych.Informacje bieżące, wnioski i zapytaniaZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/204

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 stycznia 2004 r.

PLAN PRACY Komisji Polityki Społecznej na I półrocze 2004 r.

Lp.

Termin

Tematyka

Wykonawca

1

Styczeń 05.01.2004 godz. 13:00

1. Podsumowanie i sprawozdanie komisji za 2003 r.

Przew. Komisji

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2004 r.

Wiceprzew. Komisji

3. Organizacja noworocznego bankietu przez Radę Miejską dnia 16.01.2004 r. dla zaproszonych gości z województwa i powiatu oraz przedstawicieli firm i przedsiębiorstw z terenu gminy

Sekretarz

4. Zapoznanie z pismem Powiatowej Inspekcji Pracy  Oddział w Koszalinie

Radca Prawny

5. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy i Miasta.

Sekretarz

6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM.

Sekretarz, Radca Prawny

7. Propozycje wysokości diet dla radnych.

Radca Prawny

8. Zapytania, wnioski i interpelacje.

Przew. Komisji

2

Luty 16.02.2004 godz. 13:00

1. Współpraca MGOPS z Pilskim Bankiem Żywności: rozdział otrzymanej żywności w 2003 r. - kryteria podziału żywności; dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców GiM na 2004 r.

Kierownik MGOPS

2. Zapoznanie z zasadami wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz dodatku mieszkaniowego. Dodatek motywacyjny dla Dyrektorów Zespołów Szkół na terenie gminy i Dyrektora Przedszkola Samorządowego.

Burmistrz

3. Zapoznanie i przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 r.

Insp.                            A. Dybaczewska4. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2004.

Skarbnik

5. Zaopiniowanie Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Statutu Sołectw Gminy Mirosławiec.

Przew.Komit.Stat., p. Białas

6. Opinia komisji na temat Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami. 

K SM Matusiak

3

Marzec 22.03.2004 godz. 13:00

1. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zatwierdzenie wieloletniego programu.

Insp. B. Skrzypczyk

2. Informacja i sprawozdanie dot. funkcjonowania Przedszkola Samorządowego: rozliczenie kosztów utrzymania; otrzymywane dotacje na dożywianie dzieci.

Dyr. Przedszkola

3. Opinia w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji.

Insp. T. Stańczyk

4. Analiza szczegółowego rozdysponowania środków finansowych w 2003 r. przeznaczonych na sport i kulturę - dyskusja o dofinansowaniu Klubu Piłkarskiego "Mirstal" przez sponsorów oraz UGiM.

Prezes Klubu "Mirstal"

4

Kwiecień  13.04.2004 godz. 13:00

1. Zapoznanie z oceną RIO o wykonaniu budżetu za 2003 r.

Skarbnik

2. Informacja dot. gospodarowania zasobami mieszkań komunalnych  i zasobem mieszkań będących w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych: egzekwowanie zaległości czynszowych; stawki za mieszkania; sposób i realizacja opłat za mieszkanie.

 Insp.                           M. Kowalska

3. Zasady organizowania oddziału zerowego Przedszkola Samorządowego w roku szkolnym 2004/2005 - analiza opłat za przedszkole.

Dyr. Placówek Oświatowych

5

Maj 10.05.2004 godz. 13:00

1. Analiza wykonania planu finansowo-rzeczowego w ZECWIK za 2003 r.: wydatki w tym płace i pochodne; stan zatrudnienia; zobowiązania.

Dyr. ZECWiK

2. Przygotowanie GiM Mirosławiec do sezonu letniego i turystyki.


3. Zapoznanie z Gminnym Programem Gospodarowania Odpadami - zaopiniowanie uchwały w gospodarce odpadami. 

K SM Matusiak

4. Zakresy imienne obowiązków pracowników Urzędu GiM Mirosławiec z uwzględnieniem zastępstw w czasie ich nieobecności.

Burmistrz

6

Czerwiec 14.06.2004 godz. 13:00

1. Zmiany w budżecie GiM na 2004 r.

Skarbnik

2. Informacja o stanie dróg gminnych. Stan ulic oraz organizacja ruchu drogowego.

Insp.                            W. Kośmider

3. Gospodarka środkami specjalnymi w Zespołach Szkół za rok szkolny 2003/2004.

Dyr. Zespołów Szkół

4. Sytuacja finansowa Placówek Oświatowych z terenu gminy  miasta przed reorganizacją i po reorganizacji: Stan zatrudnienia, płace i pochodne, pozostałe wydatki.

5. Opracowanie planów pracy komsji na II półrocze 2004 r.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij