Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XL/222/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na I półrocze 2006 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na I półrocze 2006 r.

Status Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XL/222/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na I półrocze 2006 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy - Uchwała nr XXXII/170/2005 Rady Miejskiej Mirosławcu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 50 z dnia 17 czerwca 2005, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza Plan Pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza:

1.  Plan Pracy Komisji Polityki Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Plan Pracy Komisji Gospodarki i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych komisji Rady.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRACY Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu na rok 2006 na I półrocze

Termin realizacji

Tematyka spotkań 

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Styczeń 30.01.2006 r. godz. 12:30

1. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak

2. Ustalenie opłat za wodę na 2006 r. z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec - podjęcie uchwały w sprawie stawek za wodę i kanalizację (woda dla celów gospodarstw domowych i na ogrody).

3. Informacja o wykonaniu zadań rzeczowych z ochrony p.poż na 2005 r. OSP - Mirosławiec, Bronikowo, Piecnik zakres działania - plan i przedsięwzięcia OSP na 2006 r.

Insp. T.Łosin

4. Informacja o stanie dróg i chodników w mieście i gminie w okresie zimowym - odśnieżanie i posypywanie piaskiem - ocena utrzymania stanu dróg gminnych i chodników zimą.

Insp. W.Kośmider, Podinsp. D. Malinowski

5. Informacja o realizacji zadań ochrony środowiska w 2005 r. oraz przedsięwzięcia na 2006 r. w tym zagospodarowanie wysypiska śmieci.

Insp. A.Matusiak

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 r.

Przewodniczący stałych komisji

Luty 27.02.2006 r. godz. 12:30

1. Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. 

Insp. A.Dybaczewska


2. Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko-Gminnego Programu o przeciwdziałaniu narkomanii.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu za 2005 r. w tym planowane przedsięwzięcia na 2006 r. - planowane dodatki mieszkaniowe na 2006 r.

Kierownik MGOPS D.Czerniawska

Marzec 27.03.2006 r. godz. 12:30

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2005 r. oraz główne kierunki (pracy) działania Posterunku Policji w 2006 r.

Kier.Post. Policji W.Olszewski

2. Analiza wykorzystania budżetu w Ośrodku Kultury za 2005 r. i I kwartał 2006 r. oraz wydatki w tym płace i pochodne, - stan zatrudnienia, zobowiązania, - zamierzenia i kierunki działania na 2006 r.

Dyrektor OK. S.Orawiec

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

Insp. A.Dybaczewska

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

5. Informacja o stanie dróg gminnych i ulic miast, oznakowanie ulic, oznakowanie przejść (pasy), - bezpieczeństwo ruchu drogowego, - ustawienie znaków drogowych wmieście, na drogach gminnych, - przedsięwzięcia remontowe dróg i ulic miasta na 2006 r.

Insp.W.Kośmider, Podinsp. D.Malinowski

Kwiecień 24.04.2006 r. godz. 12:30

1. Zapoznanie się z oceną RIO o wykonaniu budżetu gminy i miasta Mirosławiec za 2005 r. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu GiM za 2005 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie - nieudzielenia
absolutorium dla Burmistrza GiM za 2005 r. Opinia RIO do wniosku
 
 

Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia - nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Przewodniczący Rady Miejskiej

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

5. Przygotowanie miasta i gminy do sezonu letniego i turystyki - zagospodarowanie jezior: Kosiakowo, Bytyń i stan dróg dojazdowych do jezior. Gospodarstwa agroturystyczne i stanica harcerska

Dyrektor OK. S.Orawiec Podinsp. P.Czech

6. Promocja i funkcjonowanie  informacji turystycznych  w gminie -informatory, wydawnictwa, trasy turystyczne.

Maj 29.05.2006 r. godz. 12:30

1. Informacja o wysokości wypłaconych zasiłków dla rodzin potrzebujących pomocy z budżetu gminy - zestawienie wypłaconych  zasiłków w 2005 r. i w I kwartale 2006 r. - przepisy prawne i sposób przyznawania zasiłków.

Kierownik MGOPS D.Czerniawska

2. Analiza wykorzystania budżetu  ZECWiK za 2005 r. i w I Kwartale 2006 r. oraz: - wydatki w tym płace i pochodne, - stan zatrudnienia w roku 2005 i I kwartale 2006 r, - zobowiązania.

Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak

3. Kalkulacja i stawki czynszu za mieszkania komunalne w gminie na podstawie materiałów źródłowych: - egzekwowanie zaległości czynszowych za mieszkania w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym za 2005 r.  I I kwartał 2006 r., - wykonanie planowanych remontów mieszkań komunalnych za 2005 r. i I kwartał 2006 r. 

4. Informacja dot. rozwoju sportu w Gminie: - działalność klubów i sesji, - sport szkolny, - działalność Klubu Sportowego "Mirstal", - zasoby finansowe.

Przewodniczący Klubu Mirstal, Dyr. Z.S. Mirosławiec, Piecnik, Dyrektor OK.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

Czerwiec 26.06.2006 r. godz. 12:30

1. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2006 r.

Insp. A.Dybaczewska

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego w gminie Mirosławiec za I półrocze 2006 r.  Oraz kierunki dalszego działania.

Kier.Post. Policji W.Olszewski

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

4. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej,  Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej od miesiąca października.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRACY Komisji Polityki Społecznejna rok 2006 półrocze I

Termin realizacji

Tekatyka spotkań

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Styczeń

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.

A.Matusiak

2. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci.

R.Stefaniak

3. Dowóz dzieci do szkół.

P.Czech

4. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


5. Wolne wnioski i zapytania


Luty

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności MGOPS za 2005 r., zapoznanie się z kierunkami działań na 2006 r.

D.Czerniawska

2. Agresja wśród dzieci i młodzieży

P.Czech

3. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


4. Wolne wnioski i zapytania.


Marzec

1. Plan zamierzeń Ośrodka Kultury na 2006 r. 

S.Orawiec

 
 

2.Zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalnych na 2006 r.

 

3. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


4. Wolne wnioski i zapytania.


Kwiecień

1. Przygotowanie gminy do sezonu letniego.

A.Matusiak

2. Promocja gminy przez turystykę.


3. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


4. Wolne wnioski i zapytania.


Maj

1. Ocena sportu w gminie (klub sportowy LKS Mirtsal, UKS-y, sport szkolny)

R.Ruta, R.Żerebiło

2. Zapoznanie z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświaty na rok 2006/2007

Dyrektorzy placówek oświatowych

3. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


4. Wolne wnioski i zapytania.


Czerwiec

1. Planowane remonty w placówkach oświatowych.


2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Dyrektorzy gimnazjów

3. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2006 r. 4. Omówienie projektów uchwał zgodnie z planem sesji RM.


5. Wolne wnioski i zapytania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/222/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRACY Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu na I półrocze 2006 r.

Termin realizacji

Tematyka spotkań

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Styczeń 25.01.2006 r. godz.12:30

1. Praca nad projektem budżetu GiM Mirosławiec na 2006 r.: - przedstawienie i zreferowanie projektu budżetu z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych, przedszkola oraz Ośrodka Kultury.

Skarbnik H.Glińska, Dyr.K.Pierzchała, A.Sudnikowicz, B.Bil, S.Orawiec 

2. Analiza ustalenia opłat za wodę, za odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych na 2006 r.

Dyr. R.Stefaniak

3. Analiza wykorzystania budżetu w ZECWiK za 2005 r.

4.Zaznajomienie się z programem działania ZECWiK Sp. z o.o. w kontekście zarządzania mieszkaniowymi zasobami gminy Mirosławiec: - finansowanie 1-osobowej spółki skarbu państwa, - polityka kadrowa spółki.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu RM w Mirosławcu za rok 2005.

V-ce Przewodniczący komisji Z.Gocłowski

6. Sprawy różne.


Luty                                22.02.2006 r.     godz. 12:30

1. Wysłuchanie sprawozdania z działalności MGOPS w Mirosławcu za 2005 r.: - planowane przedsięwzięcia na 2006 r, - wysokość planowanych dodatków mieszkaniowych na 2006 r., - inne świadczenia będące w gestii MGOOPS w Mirosławcu, - planowanie zagospodarowania nowego lokalu.

Kierownik MGOPS D.Czerniawska


2. Zapoznanie się z projektem uchwał w sprawie zmian w budżecie GiM Mirosławiec na 2066 r.

Skrbnik H.Glińska

3. Wysłuchanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

4. Wysłuchanie sprawozdania o stanie zaawansowania prac nad "Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec" w kontekście Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mirosławiec 2005-2006, 2007-2013

Sekretarz Gminy J.Kamińska

5. Sprawy różne


Marzec                      22.03.2006 r.   godz. 12:30

1. Zapoznanie się z prowadzoną polityką kadrową Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w latach 2003-2005 z uwzględnieniem zakresu obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, ich stanu osobowego i zaangażowania środków finansowych na ich działalność.

Sekretarz Gminy J.Kamińska

2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Mirosławiec i okolicach za 2005 r.: - główne kierunki działania Posterunku Policji w Mirosławcu w 2006 r., - kiedy nastąpi znacząca poprawa w porządku publicznym w naszym mieście?

Kier.Post.Policji W.Olszewski

3. Zapoznanie się z projektami uchwał: - miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, - w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r.

Insp. A.Dybaczewska

4. Sprawy  różne


Kwiecień 19.04.2006 r. godz. 12:30

1. Zapoznanie się z informacją nt: - bezpieczeństwo ruchu drogowego (znaki poziome i pionowe), - stan dróg gminnych i ulic miasta, - utrzymanie porządku i czystości w gminie w ramach akcji POSESJA

Insp. W.Kośmider, Komendant SM A.Matusiak


2. Zapoznanie się z analizą wykonania planu finansowo-rzeczowego gospodarki mieszkaniowej stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Mirosławiec

Dyr. R.Stefaniak

3. Zapoznanie się z planem kapitalnych remontów zasobów mieszkaniowych na terenie gminy.

4. Analiza wykonania budżetu spółki ZECWiK za rok 2005 i planowanego budżetu 2006 - I kwartał: - wpływy z tytułu opłat czynszowych lokali komunalnych i wynikającej windykacji w tym zakresie, - kalkulacja i stawki czynszu za mieszkania komunalne w Gminie Mirosławiec.

5. Zapoznanie się ze stanem przygotowania miasta i gminy do sezonu letniego i turystycznego: - zagospodarowanie jezior (stan pomostów, dróg dojazdowych, plaż), - gospodarstwa agroturystyczne, stanice harcerskie, - oznakowanie traz turystycznych.

Insp. P.Czech

6. Sprawy różne.


Maj                          24.05.2006 r.  godz. 12:30

1. Analiza wykonania budżetu spółki ZECWiK za rok 2005 i planowanego budżetu 2006 r.  - I kwartał, - stan zatrudnienia w 2005 r. - wydatki w tym płace i pochodne, - wpływy z tytułu opłat czynszowych lokali komunalnych i wynikającej windykacji w tym zakresie, - kalkulacja stawek czynszu za mieszkania komunalne w Gminie Mirosławiec.

Dyr. R.Stefaniak

2. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

3. Analiza wykonania planu finansowego Klubu "MIRSTAL" w Mirosławcu.

Prezes KS Mirstal J.Kropielnicki

4. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007

Dyr.placówek oświatowych


5. Sprawy różne


Czerwiec 21.06.2006 r. godz. 12:30

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Mirosławiec za I półrocze 2006 r. w kontekście obiecanej poprawy w tym zakresie oraz kierunki dalszego działania

Kier.Post.Policji W.Olszewski

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.

Skarbnik H.Glińska

3. Ocena realizacji remontu dróg gminnych i ulic w mieście po okresie zimowym.

Insp. W.Kośmider

4. Wypracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na II półrocze 2006 r.

Przew. Kom.Gos. I Bud.

5. Sprawy różne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/222/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRACY Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Mirosławcu na I półrocze 2006 r.

Termin realizacji

Tematyka spotkań

Osoby zaproszone (wykonawcy)

Styczeń 

1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 r.


2. Kontrola działalności służb komunalnych z uwzględnieniem stanu przygotowania do okresu zimowego.


Luty                                

1. Kontrola działalności UGiM Mirosławiec pod względem: - zatrudnienia i płac, - zakresu działalności i obsługi petentów, - wykonania zaleceń pokontrolnych, - sprawy bieżące.


Marzec                      

1. Ocena wykonania budżetu za 2005 r. wraz z wypracowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec absolutorium


Kwiecień 

1. Ocena działalności Ośrodka Kultury za 2005 r. oraz I kwartał 2006 r. z uwzględnieniem realizacji planu rzeczowo-finansowego.


Maj                          

1. Kontrola całokształtu przedsięwzięć związanych z ochroną p.poż oraz działalnością jednostek OSP na terenie Gminy Mirosławiec.


Czerwiec 

1. Kontrola problemowa oceny stanu przygotowania gminy i miasta do sezonu turystycznego z uwzględnieniem: - bazy gastronomicznej, - bazy noclegowej, - planu imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych na sezon letni wraz z zabezpieczeniem finansowym na ich realizację, - informacja turystyczna.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij