Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XL/219/05 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XL/219/05

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2000 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118 poz. 112 ze zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 22 poz. 181) uchwala się co następuje:

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa:

1.  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

2.  wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,

3.  wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec.

§ 2. Regulamin wynagradzania nauczycieli ma zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mirosławiec i określa:

1.  szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,

2.  wysokość stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku,

3.  wysokość stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku,

4.  wysokość stawek dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki jego przyznawania,

5.  wysokość dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz szczegółowe warunki wypłacania tego dodatku,

6.  szczegółowy sposób obliczania i wypłacania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw.

§ 3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o :

1. szkole - rozumie się przez to szkołę, zespół szkół lub przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirosławiec,

2. pracodawcy - rozumie się prze to organ prowadzący szkołę, dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,

4. wychowawcy - należy przez to rozumieć wychowawcę klasy lub oddziału w szkole oraz każdego nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze

5. klasie - należy przez to rozumieć również oddział lub grupę przedszkolną,

6. uczniu - należy przez to rozumieć także dziecko przedszkolne,

7. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec,

8. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz.U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 ze zmian.)

§ 4. 

1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2.  Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 5. 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Okresy zatrudnienia oaz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 Rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających dodatku za wysługę lat (Dz.U. nr 22 poz. 181 ze zmian.)

3.  Dodatek przysługuje:

a)  od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b)  za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,

c)  za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za który nauczycie otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

4.  Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 6. 

1. Przydziału dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec, a dla nauczycieli i doradców metodycznych dyrektor szkoły biorąc pod uwagę:

a) dla dyrektorów szkół:

-  opinię nadzoru pedagogicznego,

-  celowe zgodne z planem wykorzystanie budżetu,

-  dbałość o estetykę obiektów szkolnych,

-  współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę,

-  udział i zaangażowanie placówki w życie środowiska społecznego,

-  doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-  racjonalną politykę personalną,

-  efekty pracy dydaktycznej,

-  umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych,

b) dla nauczycieli:

- osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności: uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela osiągnięć potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach itp,

- osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności: umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami uczniów, pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, organizacja zajęć wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

- zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a w szczególności: udział w organizowaniu imprez i uroczystości
promujących szkołę na zewnątrz, opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, aktywny udział w realizacji zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

- szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności: pisanie i realizowanie programów autorskich, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń i pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

- realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: organizacja i udział w imprezach promujących miasto i gminę, przygotowywanie i organizowanie programów promujących lokalne środowisko, udział w konkursach organizowanych przez inne organizacje (niezwiązane z oświatą),

c) dla doradców metodycznych oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich nauczycieli podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji takich zadań jak:

- diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem,

- prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych,

- organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych,

- prowadzenie warsztatów metodycznych,

- współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej),

- opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,

- prowadzenie wzorcowych gabinetów przedmiotowych oraz przyczynienie sie do ich wzbogacenia,

- podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju,

- prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego,

- wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala się na podstawie szkolnych regulaminów.

3. Podstawę obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

4. Dodatek dla dyrektorów szkół nie może przewyższać 30% podstawy, natomiast nauczycieli do 15% podstawy.

5. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

6. Dodatek motywacyjny nie jest przyznawany obligatoryjnie wszystkim nauczycielom oraz dyrektorom.

7. Dodatek motywacyjny jest pomniejszony proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowani zdrowia oraz w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

8. W funduszu wynagrodzeń zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych dla danej placówki bez dyrektorów. W ramach środków posiadanych przez szkołę fundusz motywacyjny może wzrosnąć do wysokości 3%.

9. Dla dyrektorów w funduszu wynagrodzeń zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny w wysokości 25% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych. W ramach środków posiadanych przez szkołę fundusz motywacyjny może wzrosną do 30%.

10. Dodatek wypłaca się z góry z terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. DODATEK FUNKCYJNY

§ 7. Dodatek funkcyjny jest przyznawany wg. następujących zasad:

1. Nauczycielom, którym powierzono w szkole stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli nr 1 oraz w punkcie 3.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec w granicach stawek określonych w tabeli nr 1, uwzględniając m. in. liczbę uczniów i organizację pracy w szkole. Tabela nr 1.

Lp

Stanowisko lub funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego

1

Dyrektor szkoły do 12 oddziałów

Od 300 do 600 zł. miesięcznie

Dyrektor szkoły powyżej 12 oddziałów

Od 400 do 930 zł. miesięcznie

2

Wicedyrektor szkoły

Od 150 do 310 zł. miesięcznie

3

Dyrektor przedszkola

Od 200 do 500 zł. miesięcznie

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

a) opiekuna stażu w wysokości do 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

b) wychowawstwo klasy w wysokości do 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

c) wychowawstwo w grupach przedszkolnych w wysokości do 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

d) doradcy metodycznego w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

5.  W funduszu wynagrodzeń zabezpiecza się środki na dodatek funkcyjny nauczycielom wymienionym w § 7 pkt 4 ppkt a), b), c) w wysokości do 5%. W ramach środków posiadanych przez szkołę dodatek funkcyjny może wzrosnąć do wysokości 10%.

6.  Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcyjne powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

7.  nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres.

8.  Dodatek funkcyjny jest pomniejszany proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia oraz w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

9.  W razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 7 pkt 4 nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach.

2.  Za warunki przy przyznaje się dodatki:

a) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 30% za każą przepracowaną godzinę,

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 20% za każdą przepracowaną godzinę,

3. Dodatek za warunki pracy jest pomniejszony proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia oraz w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

4. Dodatki wypłaca się z dołu.

5.  Dodatki nalicza się od wynagrodzenia zasadniczego pracowników uprawnionych do dodatku. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 9. 

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony na terenie wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze ie niższym niż połowa obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć.

2.  Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

- 3% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej osoby,

- 4% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób,

- 5% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób,

- 6% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.

3.  Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł. pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się w górę.

4.  Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z ni zamieszkujących: małżonki/a, i dzieci, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu.

5.  Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego również nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek jednemu z nich.

6.  Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7.  Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

8.  Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

-  nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

-  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

9.  Dodatek mieszkaniowy nie jest pomniejszany za dni nieobecności w pracy.

10.  Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

11.  Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania pracodawcy wszelkich zmian związanych z przyznawaniem dodatku. DODATEK WIEJSKI

§ 10. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na co najmniej ½ etatu w szkołach w miejscowościach: Mirosławiec,
Piecnik, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, przysługuje dodatek w wysokości 10%

wynagrodzenia zasadniczego.

2.  Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a)  nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,

b)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

3.  Dodatek wiejski nie jest pomniejszany za dni nieobecności w pracy. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 11. 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg. stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy.

a) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

b) Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

c) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

d) Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.

e) Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt b) ze 100% dodatkiem.

f) Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

g) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęci rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4,gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ( za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy).

h) Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniu, o którym mowa w ppkt g), nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

i) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

2.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 12. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy po uzgodnieniu z właściwymi organizacjami związkowymi.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij