Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XL/216/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Status uchwały Uchylona

Treść

UCHWAŁA NR XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 323 00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 323 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie 30 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 245 759 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 2 363 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 10 500 zł.

§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/205/2005 z dnia 24 listopada2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 8. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr .

§ 9. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. "Szczegółowy plan funduszu celowego na 2005 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

a)  dochodami w kwocie 13 285 775 zł. w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2 001 213 zł.

b)  wydatki w kwocie 12 831 591 zł., w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2 001 213 zł.

c)  wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

700Gospodarka mieszkaniowa

200 000


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000


0750

Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

21 000


0830

Wpływy z usług

92 000


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

87 000


750Administracja publiczna 

12 500


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

12 500


0740

Dywidendy i kwoty  uzyskane ze zbycia praw majątkowych 

12 500


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

100 000


75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

70 0000310

Podatek od nieruchomości

70 00075616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

30 000


0310

Podatek od nieruchomości

15 000


0340

Podatek od środków transportowych

15 000


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000


90095


Pozostała działalność

10 000


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

10 000


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500


2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500


Ogółem

323 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność

16 000


60016


Drogi publiczne gminne

16 000


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 000


630Turystyka

141 002


63095


Pozostała działalność

141 0026050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

141 002


700Gospodarka mieszkaniowa

12 500


70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

12 500


3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 500


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

121 998


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 00090095


Pozostała działalność

101 9986050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

101 998


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 500


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 500


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10 500


926Kultura fizyczna i sport

21 000


92601


Obiekty sportowe

21 000


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 000


OGÓŁEM

323 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Przemieszczenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 000

30 000

75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


30 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych


30 000

75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

30 000


0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000


OGÓŁEM

30 000

30 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność


1 171

60016


Drogi publiczne i gminne


1 171

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


1 171

700Gospodarka mieszkaniowa

38 715

68 715

70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

38 715

68 715

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 500


4260

Zakup energii


30 000

4270

Zakup usług remontowych


38 715

4300

Zakup usług pozostałych 

31 215


750Administracja publiczna

103 655

18 081

75022


Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000

1 746


4210

Zakup materiałów i wyposażenia


336


4300

Zakup usług pozostałych


4104410

Podróże służbowe krajowe


1 000


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000


75023


Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu)

96 655

16 335

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 360


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


1 430

4120

Składki na Fundusz Pracy

975


4170

Wynagrodzenia bezosobowe


1 137

4260

Zakup energii


13 768

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000


4270

Zakup usług remontowych

5 000


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 320


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

81

81

75107


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

81

81

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

81


4300

Zakup usług pozostałych


81

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

285

285


75412


Ochotnicze Straże Pożarne

285

285

4120

Składki na Fundusz Pracy


285

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

285


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki wiązane z ich poborem

709

709

75647


Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżetowych

709

709

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102


4120

Składki na Fundusz Pracy

15


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

592


4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego


709

801Oświata i wychowania

90 493

71 053

80101


Szkoły podstawowe

80 080

49 190


Zespół Szkół w Mirosławcu

48 980

41 990

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń


4 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


34 200

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


1304110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 600


4120

Składki na Fundusz Pracy


140

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 780


4260

Zakup energii


2 620

4270

Zakup usług remontowych

43 600Zespół Szkół w Piecniku

31 100

7 200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


4 700

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 500


4120

Składki na Fundusz Pracy

600


4210

Zakup materiałów i wyposażenia


2 500

4270

Zakup usług remontowych

27 000


80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

400

400


Zespół Szkół w Piecniku

400

400

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300


4120

Składki na Fundusz Pracy

100


80110


Gimnazja

7 650

19 100
Zespół Szkół w Mirosławcu

7 650

4 300

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń


4 300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 100


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000


4120

Składki na Fundusz Pracy

550Zespół Szkół w Piecniku


14 800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


14 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


700

4120

Składki na Fundusz Pracy


100

80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 363

2 363


Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

2 363

2 363

4300

Zakup usług pozostałych


2 363

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

2 363


851Ochrona zdrowia

9 929

9 929

85121


Lecznictwo ambulatoryjne


9 929

4260

Zakup energii


9 929

   

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 929


 

85154


     

4300

Zakup usług pozostałych 

9 929


852Pomoc społeczna

1 570

44 570

85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

580


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

340


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

210


4120

Składki na Fundusz Pracy

30


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


23 000

3110

Świadczenia społeczne


23 000

85215


Dodatki mieszkaniowe


20 000

3110

Świadczenia społeczne


20 000

85219


Ośrodki pomocy społecznej

710

1 290

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60


4120

Składki na Fundusz Pracy

550


4300

Zakup usług pozostałych


1 290


85228


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

280

280


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2304120

Składki na Fundusz Pracy

504170

Wynagrodzenia bezosobowe


280

854Edukacyjna opieka wychowawcza


19 440

85401


Świetlice szkolne


19 440


Zespół Szkół w Mirosławcu


10 340

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń


1 260

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


8 600

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


400

4120

Składki na Fundusz Pracy


80


Zespół Szkół w Piecniku


9 100

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników


7 800

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


1 200

4120

Składki na Fundusz Pracy


100

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

322

739

90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

322
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

322


90095


Pozostała działalność


739


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


739

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


10 986

92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


10 986

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


10986

Ogółem

245 759

245 759

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego -

Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 2005 r.

Przychody

Koszty

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

801

80104

0830

Wpływy z usług

91 640

801

80104

Przedszkola

586 920

801

80104

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

495 280

801

80146

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

4 515

801

80146

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

4 515

RAZEM

591 435

RAZEM

591 435

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY IWESTYCYJNE Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 

Okres realizacji

Łaczne nakłady finansowe

w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych  latach 

UwagiBudżet gminy 2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Mirosławiec Górny wraz z parkingiem

GiM Mirosławiec

2002

2005

496 291

462 571

0

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR)

GiM Mirosławiec

2006

2007

118 720

0

30 000

88 720


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi ul. Żurawia w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2006

2006

105 000

0

0

105 000


600

60016

Drogi publiczne gminne

Chodnik i droga osiedlowa przy ul. Parkowej 3 w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2005

33 165

33 165

0

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka

GiM Mirosławiec

2005

2006

40 000

5 000

35 000

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Zakup 2-wóch wiat  przystankowych ul. Dworcowa i Plac Wolności w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2005

7 428

7 428

0

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi do Drzewoszewa

GiM Mirosławiec

2007

2008

150 000

0

0

15 000


600

60016

Drogi publiczne gminne

Dokumentacja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo

GiM Mirosławiec

2006

2007

30 000

0

30 000

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi ul. Jaśminowa i ul. Jeziorna

GiM Mirosławiec

2006

2006

130 000

0

130 000

0


600

60016

Drogi publiczne gminne

Zakup witaczy 

GiM Mirosławiec

2005

2005

16 000

16 000

0

0


Suma dział 600

1 126 604

524 164

225 000

208 720


630

63095

Pozostała działalność

Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży

GiM Mirosławiec

2005

2006

159 702

141 002

18 700

0


Suma dział 630

159 702

141 002

18 700

0


750

75022

Urzędy gmin

Zakup kserokopiarki

GiM Mirosławiec

2005

2005

7 000

7 000

0

0


750

75023

Urzędy gmin

Zakup licencji do USC

GiM Mirosławiec

2005

2005

3 721

3 721

0

0


750

75023

Urzędy gmin

Zakup programu do elektronicznego obiektu dokumentów

GiM Mirosławiec

2005

2005

7 320

7 320

0

0


750

75023

Urzędy gmin

Zakup serwera sieciowego, drukarki laserowej oraz dwóch zestawów komputerowych z drukarkami

GiM Mirosławiec

2005

2005

20 000

20 000

0

0


750

75023

Urzędy gmin

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zespół Szkół w Piecniku

2006

2006

44 74

0

44 764

0


750

75023

Urzędy gmin

Zakup kotła CO wraz z montażem oraz ułożenie  terakoty w kotłowni

Zespól Szkół w Mirosławcu

2005

2005

23 000

23 000

0

0


Suma dział 750

105 805

61 041

44 764

0


801

80101

Zespół Szkół                   w Piecniku

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku

GiM Mirosławiec

2006

2009

1 240 000

0

35 000

0


801

80101

Zespół Szkół                      w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

1 260 045

19 716

0

1 240 329

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł.

801

80104

Przedszkole Samorządowe                 w Mirosławcu

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2007

395 920

12 772

0

383 148

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł.

801

80104

Przedszkole Samorządowe                  w Mirosławcu

Wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu

GiM Mirosławiec

2005

2006

35 200

5 200

30 000

0


801

80101

Zespół Szkół                      w Piecniku

Wymiana stolarki okiennej w starej cześci Zespołu Szkół w Piecniku

GiM Mirosławiec

2005

2005

21 024

21 024

0

0


801

80101

Zespół Szkół                      w Mirosławcu

Zakup dwóch kominów jednościennych do instalacji CO i ciepłej wody 

GiM Mirosławiec

2005

2005

19 350

19 350

0

0


Suma dział 801

2 971 539

78 062

65 000

1 623 477


851

85121

Przychodnia Zdrowia

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2006

368 174

966

358 208

0

Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł.

851

85121

Przychodnia Zdrowia

Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia dla potrzeb MGOPS

GiM Mirosławiec

2005

2005

34 800

34 800

0

0


Suma dział 851

402 974

44 766

358 208

0


852

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dofinansowanie zestawu komputerowego

MGOPS w Mirosławcu

2005

2005

3 000

3 000

0

0


852

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie MGOPS (budynek Przychodni Zdrowia ul. Polna 23 w Mirosławcu)

MGOPS w Mirosławcu

2005

2005

3 000

3 000

0

0


Suma dział 852

6 000

6 000

0

0


853

85395

Pozostała działalność

Zakup samochodu osobowego  typu mikrus do przewozu osób niepełnosprawnych 

GiM Mirosławiec

2005

2005

108 795

108 795

0

0


Suma dział 853

108 795

108 795

0

0


900

90015

Oświetlenie ulic, placów      i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego

GiM Mirosławiec

2002

2007

156 822

50 322

52 000

54 500


900

90015

Oświetlenie ulic, placów             i dróg

Budowa oświetlenia ul. Jeziorna w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2005

20 000

20 000

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pl. Wolności 5 Mirosławiec

GiM Mirosławiec

2005

2005

16 018

16 018

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki

GiM Mirosławiec

2006

2007

50 000

0

25 000

25 000


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi

GiM Mirosławiec

2006

2007

250 000

0

150 000

100 000


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Żurawia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

45 309

682

42 517

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Krucza w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 309

682

42 517

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Jastrzębia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 553

926

42 517

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci kanalizacyjnej  ul. Leśna w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

46 306

678

42 518

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul. Żurawia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 916

678

25 238

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul.Krucza w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 916

678

25 238

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa sieci wodociągowa  ul. Jastrzębia w Mirosławcu 

GiM Mirosławiec

2004

2006

25 917

678

25 239

0


900

90095

Pozostała działalność

Plac zabaw w Mirosławcu Górnym

GiM Mirosławiec

2005

2005

19 632

19 632

0

0

Zwrot 10 000 zł WAM OR w Szczecinie

900

90095

Pozostała działalność

Modernizacja chodnika ul. Nowa i ul. Zamkowa w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2006

195 000

136 998

58 002

0


900

90095

Pozostała działalność

Przyłącze energetyczne ul. Sprzymierzonych

GiM Mirosławiec

2005

2005

4 100

4 100

0

0


900

90095

Pozostała działalność

Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo

GiM Mirosławiec

2005

2006

431 955

27 999

403 956

0

Pożyczka WFOŚiGW

900

90095

Pozostała działalność

Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy

GiM Mirosławiec

2006

2007

50 000

0

0

50 000


900

90095

Pozostała działalność

Plac zabaw w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2006

2006

20 000

0

20 000

0


Suma dział 900

1 476 753

280 071

954 742

229 500


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2008

1 334 877

24 586

0

0

Wniosek odofinansow anie NMF/EOG -               1 071 414 zł

921

92109

   

GiM Mirosławiec

2005

2006

400 056

175 000

225 056

0


   

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku

               

921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Świetlica w Próchnowie  - wykonanie dachu

GiM Mirosławiec

2005

2005

23 073

23 073

0

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Świetlica w Próchnowie  - wykonanie szamba

GiM Mirosławiec

2005

2005

9 917

9 917

0

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Świetlica w Próchnowie  - modernizacja budynku

GiM Mirosławiec

2005

2006

30 000

0

30 000

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo

GiM Mirosławiec

2005

2007

296 373

90 000

206 373

0


921

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem 

GiM Mirosławiec

2005

2007

440 067

12 877

260 851

166 339

Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł.

Suma dział 921

2 534 363

335 453

722 280

166 339


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki

GiM Mirosławiec

2007

2007

45 000

0

0

45 000


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Jabłonkowo

GiM Mirosławiec

2007

2007

45 000

0

0

45 000


926

92601

Obiekty sportowe

Boisko gminne we wsi Jadwiżyn

GiM Mirosławiec

2006

2006

15 000

0

15 000

0


926

92601

Obiekty sportowe

Budowa boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu

GiM Mirosławiec

2005

2005

81 000

81 000

0

0

Dofinansowanie 29
944,38 zł z
Kontraktu
wojewódzkiego
                       

Suma dział 926

186 000

81 000

15 000

90 000


Razem wszystko 

9 078 535

1 660 354

2 403 694

2 318 036


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/216/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2005 r.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. / §

Treść

Kwota

I

Stan funduszu na początek roku

19 566

1

Środki pieniężne

19 566

2

Należności 


3

Zobowiązania


II

Przychody

34 512

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

915


Wpływy z różnych opłat

32 567

069

Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

32 567

092

Pozostałe odsetki

1 030


Odsetki bankowe

1 030

III

Wydatki

54 078

1

Wydatki bieżące (własne) w tym:

38 333

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 153

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 381

4210

Zakup materiałów

10 900

4300

Zakup usług pozostałych

14899

2

Wydatki inwestycyjne w tym:

15745

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

15 745

3

Dotacje celowe


IV

Stan funduszu na koniec roku


1

Środki pieniężne


2

Należności 


3

Zobowiązania


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 323 000 zł. z tego:

- ze środków pozyskanych z tytułu dywidendy z "AGROPLON" 12 500 zł.

- ze środków ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24.11.2005 r. na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu na zakup nowości wydawniczych w wysokości 500 zł.

- ze środków pozyskanych od WAM w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie na podstawie porozumienia z dnia 3.06.2005 r. w sprawie udzielenia dofinansowania na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górny w wysokości 10 000 zł.

- z dochodów własnych gminy w wysokości 30 000 zł.

w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 323 000 zł. z przeznaczeniem na:

1. Zakup 4 witaczy w kwocie 16 000 zł.

2. Zagospodarowanie j. Kosiakowo z budową pomostu, z wyposażeniem oraz oświetlenie plaży w kwocie 141 002 zł.

3. Wypłatę kaucji mieszkaniowych (rozdział 70004 § 3030) w kwocie 12 500 zł.

4. Budowę oświetlenia ul. Jeziornej w kwocie 20 000 zł.

5. Modernizacja chodników ul. Zamkowa i Nowa w kwocie 101 998 zł.

6. Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w kwocie 10 500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowości wydawniczych (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 500 zł.

- opłacenie faktur za c.o. w kwocie 10 000 zł.

7. Budowa boiska do piłki koszykowej - wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie opaski z polbruku w kwocie 21 000 zł.

w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 2.

Przemieszczenie dochodów w łącznej kwocie 30 000 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 245 759 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:

1. Zmniejszenie limitu wydatków na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Mirosławiec Górny o kwotę 1 171 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 60016) wynosić będzie 462 571 zł.

2. Ustalenie limitu na zakup witaczy (rozdział 60016) w kwocie 16 000 zł.

3. Ustalenie limitu na zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu z wyposażeniem oraz oświetlenie plaży (rozdział 63095) w kwocie 141 002 zł.

4. Ustalenie limitu na zakup kserokopiarki dla potrzeb Rady Miejskiej (rozdział 75022) w kwocie 7 000 zł.

5. Ustalenie limitu na zakup programu "Oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów" (rozdział 75023) w kwocie 7 320 zł.

6. Ustalenie limitu na zakup serwera sieciowego, drukarki laserowej oraz 2 zestawów komputerowych z drukarkami (rozdział 7523) w kwocie 20 000 zł.

7. Ustalenie limitu na zakup kotła c.o. do budynku Urzędu (rozdział 75023) w kwocie 23 000 zł.

8. Zwiększenie limitu na modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę 322 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90015) wynosić będzie 50 322 zł.

9. Ustalenie limitu na budowę oświetlenia ul. Jeziorna (rozdział 90015) w kwocie 20 000 zł.

10. Zwiększenie limitu na kanalizację sanitarną ul. Plac Wolności 5 o kwotę 1 018 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 16 018 zł.

11. Korekta limitów na budowę sieci wod - kan (rozdział 90095) zmniejszenie o kwotę 4 758 zł, w tym:

- budowa sieci wod - kan ul. Żurawia - zmniejszenie o kwotę 1 369 zł.

- budowa sieci wod - kan ul. Krucza - zmniejszenie o kwotę 1 369 zł.

- budowa sieci wod - kan ul. Jastrzębia - zmniejszenie o kwotę 1 370 zł.

- budowa sieci wodociągowej ul. Leśna - zmniejszenie o kwotę 650 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na inwestycje (rozdział 90095) wynosić będzie 0 zł.

12. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia (rozdział 90095) w kwocie 682 zł.

13. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Krucza (rozdział 90095) w kwocie 682 zł.

14. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia (rozdział 90095) w kwocie 926 zł.

15. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.

16. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Żurawia (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.

17. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Jastrzębia (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.

18. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Krucza (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.

19. Zwiększenie limitu na modernizację chodnika ul. Nowa i Zamkowa o kwotę 101 998 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 136 998 zł.

20. Zmniejszenie limitu na budowę oczyszczalni dla Jabłonkowa o kwotę 2 001 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 27 999 zł.

21. Zmniejszenie limitu na wykonanie szamba dla świetlicy w Próchnowie o kwotę 5 083 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 9 917 zł.

22. Zmniejszenie limitu na adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażenie i zagospodarowaniem o kwotę 5 903 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 12 877 zł.

23. Zwiększenie limitu na budowę boiska do piłki koszykowej o kwotę 21 000 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92601) wynosić będzie 81 000 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 344 746 zł. tj. do kwoty 1 660 354 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij