Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie opłaty targowej

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmian.), pkt 5 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 51 poz. 804) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązek pobierania opłaty targowej od osób fizycznych oraz osób prawnych dokonujących sprzedaży towarów na targowisku miejskim w Mirosławcu oraz na targowisku w Mirosławcu Górnym.

§ 2. 

1. Dzienna stawka opłaty targowej na obszarze gminy i miasta Mirosławiec w danym dniu wynosi:

1) sprzedaż z kosza, torby, ręki - 3,50 zł.

2) sprzedaż z samochodu- 22,00 zł.

3) sprzedaż ze stołu- 11,00 zł.

4) w przypadku sprzedaży pozostałej- 17,50zł.

2. Zwalnia się z opłaty targowej osoby zameldowane na terenie gminy i miasta Mirosławiec sprzedające własne płody rolne.

§ 3. 

1. Do poboru opłaty targowej:

1) na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu upoważniony jest inkasent - Teresa Ryjo.

2) na terenie targowiska w Mirosławcu Górnym jest inkasent - Gabriel Majchrzak

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej ustala się w wysokości 40% zainkasowanej kwoty.

3. Inkasenci wyznaczeni do poboru opłaty targowej, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 103.

4. Opłata targowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów, Oddział w Mirosławcu na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do końca danego miesiąca, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

5. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 4, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

7. Na zastępcę inkasentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1 i 2 wyznacza się pracownika straży miejskiej, bez prawa do wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004r. r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij