Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.) oraz art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 9 416 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 9 416 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 41 382 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 1 000 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 3 800 zł.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/200/2005 z dnia 24 października 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r".

§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 5.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 835 955 zł, w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 874 433 zł.

b) wydatkami w kwocie 12 381 811 zł. w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z datacji na zadania zlecone i własne 1 874 433 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

750Administracja publiczna 

1 000


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1 000


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł

1 000


758Różne rozliczenia

4 616


75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 616


2920

Subwencje ogólne z budżetu

4 616


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 800


92116


Biblioteki

3 800


2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3 800


Ogółem

9 416


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

801Oświata i wychowanie

5 616


80101


Szkoły podstawowe

4 616
Zespół Szkół w Piecniku

4 6164210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 616


80104


Przedszkola

1 000


2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 

1 000


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 800


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 800


2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 800


OGÓŁEM

9 416


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność


4 000

60016


Drogi publiczne i gminne


4 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


4 000

750Administracja publiczna


3 000

75023


Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu)


3 000

4260

Zakup energii


3 000

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

1 427

1 427

75107


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1 427

1 427

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

191


4120

Składki na Fundusz Pracy

27


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 209


4300

Zakup usług pozostałych


1 427

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki wiązane z ich poborem

3 000


75647


Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

3 000


4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

3 000


801Oświata i wychowania

9 568


80101


Szkoły podstawowe

6 916Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

6 916


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 916


80104


Przedszkola

2 652Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

2 652


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

2 652


851Ochrona zdrowia

2 286


85121


Lecznictwo ambulatoryjne

2 286


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

2 286


852Pomoc społeczna

11 940

11 940

85212


Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z

1 366

4 986

     

ubezpieczenia społecznego

   

3110

Świadczenia społeczne


1 912

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


3 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 366


4120

Składki na Fundusz Pracy


74

85219


Ośrodki pomocy społecznej

10 574

6 954

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 627


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 570


4120

Składki na Fundusz Pracy

212


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

165


4300

Zakup usług pozostałych


6 954

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 795

4 795

85395


Pozostała działalność

4 795

4 795

4430

Różne opłaty i składki


4 795

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 795


921Kultura iochrona dziedzictwa narodowego

8 366

16 220

92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8 366

16 220
Termomodernizacja Ośrodka Kultury 

8 366


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 366Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem


16220

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


16 220

Ogółem

41 382

41 382

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 2005 r.

Przychody

Koszty

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

801

80104

0830

Wpływy z usług

91 640

801

80104

Przedszkola

585 920

801

80104

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

494 280

801

80156

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

2 152

801

80146

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

2 152

RAZEM

588 072

RAZEM

588 072

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 listopada 2005 r.

Uszczegółowienie limitów wydatków inwestycyjnych na wieloletni program inwestycyjny pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2005-2008

Program pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec" składa się z czterech etapów, tj.:

1. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz sali gimnastycznej.

3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

4. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Lp.

Nazwa etapu zadania

Wartość zadania ogółem w zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Środki własne w latach 

2005

2006

2007

2008

1

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu

368 174

304 477

9 966

53 731
dofinansowanie w 2006 r.

2

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Sali gimnastycznej

1 260 045

1 054 279

19 716


186 050

dofinansowanie w 2007 r.

3

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu

395 920

325 676

12 772


57 472dofinansowanie w 2007 r.

4

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu 

1 334 877

1 071 414

24 586238 877


dofinansowanie w 2008 r.

Łączne nakłady inwestycyjne

3 359 016

2 755 846

67 040

53 731

243 522

238 877

Uzasadnienie

uzasadnieniE

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 9 416 zł z tego:

- ze środków pozyskanych z PZu 1 000 zł.

- ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowania wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-22g/2005 w kwocie 4 616 zł.

- ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury a podstawie porozumienia nr 6061 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" Priorytet i Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów w kwocie 3 800 zł

w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 9 416 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Pieniku (rozdział 80101, § 4210)na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w kwocie 4 616 zł.

2. Zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej (rozdział 80104 § 2650) w kwocie 1 000 zł.

3. Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 3 800 zł.

w działach i rozdziałach wskazanych w załączniku nr 2.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 41 382 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:

1. Zmniejszenie limitu wydatków na odwodnienie drogi w Łowiczu Waleckim o kwotę 4 000 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 60016) wynosić będzie 0 zł.

2. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 6 916 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 80101) wynosić będzie 19 716 zł.

3. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 2 652 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 80104) wynosić będzie 12 772 zł.

4. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 2 286 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 85121) wynosić będzie 9 966 zł.

5. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz opracowanie wniosku o kwotę 8 366 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 24 586 zł.

6. Zmniejszenie limitu na adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem o kwotę -16 220 zł.

Łączny limit wydatków po korekcie na ww inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 18 780 zł.

7. Zwiększenie limitu wydatków na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości opłat za rejestrację i ubezpieczenie samochodu o kwotę 4 795 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 85395) wynosić będzie 108 795 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 4 795 zł, tj. do kwoty 1315 608 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij