Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 109 200 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 109 200 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 47 988 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały XXXVI/194/2005 z dnia 29 września 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 5. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 743 164 zł, w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1791 018 zł.;

b) wydatkami w kwocie 12 288 980 zł w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 791 018 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

758Różne rozliczenia

31 200


75814


Różne rozliczenia finansowe

31 200


0920

Pozostałe odsetki

31 200


853Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

78 000


85395


Pozostała działalność

78 000


6260

Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

78 000


Ogółem

109 200


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

104 000


85395


Pozostała działalność

104 000Urząd Gminy i Miasta

104 000


6060


104 000


801Oświata i wychowanie

5 200


80104


Przedszkola

5 200


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

5 200


OGÓŁEM

109 200


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

750Administracja publiczna

22 888

8 638

75023


Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

22 888

8 638

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 638


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne


8 638

4270

Zakup usług remontowych 

14 250


801Oświata i wychowania

10 850

1 085

80101


Szkoły podstawowe

10 850

10 850


Zespół Szkół w Mirosławcu

10 850

10 850

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3 500


4210

Zakup materiałów i wyposażenia


3 500

4270

Zakup usług remontowych


7 350

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 350


852Pomoc społeczna

14 250

28 500


85212


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 633


4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

910


4120

Składki na Fundusz Pracy

123


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400


4300

Zakup usług pozostałych

600


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 600


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe


28 500

3110

Świadczenia społeczne


28 500

85219


Ośrodki pomocy społecznej

2 617


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 617


Ogółem

47 988

47 988

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 109 200 zł. z tego:

- z dochodów własnych Gminy 31 200 zł.

- ze środków pozyskanych z PFRON(umowa nr 1/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ze Starostwem Powiatowym na realizację programu pn: "Program wyrównywania różnic między regionami" w kwocie 78 000 zł.

w działach i rozdziałach wskazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 109 200 zł. z przeznaczeniem na:

1) zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (rozdział 85395, § 6060) w kwocie 104 000 zł.

2) sfinansowanie projektu 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 5 200 zł.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 47b 988 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3 , w tym:

1) wydatków na włączenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych (rozdział 75023 § 4040 na § 4010) w kwocie 8 638 zł.

2) wydatków na remont pomieszczeń MGOPS dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej (rozdział 75023 § 4270) w kwocie 14 250 zł.

3) wydatków na zakup 2 kominów jedno ściennych do instalacji c.o i ciepłej wody (rozdział 80101 § 6050) oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850 zł.

4) zwiększenie, z dniem 01.11.2005 r. wydatków na wynagrodzenie (wzrost o 1/2 etatu - główny księgowy), podwyższenie wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne (2 osoby) w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków (zaliczki alimentacyjne), zwiększenie wydatków na opłaty związane z wypłatą świadczeń przez bank, oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zestawu komputerowego) oraz sieci w nowej siedzibie MGOPS (rozdział 85212) w kwocie 11 633 zł.

5) zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w nowej siedzibie MGOPS w kwocie 2 617 zł.

Zmiany planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:

1) zwiększenie limitu wydatków na zakup 2 kominów jedno ściennych o kwotę 7 350 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na zakup w/w kominów (rozdział 80101) wynosić będzie 19 350 zł.

2) zwiększenie limitu na wykonanie projektu 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu (rozdział 80104) o kwotę 5 200 zł.

3) zwiększenie limitu na częściowe dofinansowanie zestawu komputerowego dla potrzeb MGOPS (rozdział 85212) o kwotę 1 600 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na zakup zestawu komputerowego (rozdział 85212) wynosić będzie 3 000 zł.

4) zwiększenie limitu na wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie MGOPD (rozdział 85212) o kwotę 3 000 zł.

5) zwiększenie limitu na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85395) o kwotę 104 000 zł.

6) zmniejszenie limitu na wykonanie dachu w świetlicy w Próchnowie o kwotę 15 000 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie dachu (rozdział 92109) wynosić będzie 23 073 zł.

7) zwiększenie limitu na wykonanie szamba dla potrzeb świetlicy w Próchnowie (rozdział 92109) o kwotę 15 000 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 121 150 zł. tj. do kwoty 1 310 813 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij