W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r.

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 169 850 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 169 850 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 130 627 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 4 i 5.

§ 5. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 17 000 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i mIasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 602 018 zł. w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 759 072 zł,

b) wydatkami w kwocie 12 147 834 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 759 072 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność

1 350


60016


Drogi publiczne gminne 

1 350


0690

Wpływy z różnych opłat

327


0970

Wpływy z różnych dochodów

1 023


700Gospodarka mieszkaniowa

93 800


70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

29 500


0970

Wpływy z różnych dochodów

29 500


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

64 300


0750

Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 300


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

58 000


710Działalność usługowa

700


71095


Pozostała działalność

700
0970

Wpływy z różnych dochodów

700


750Administracja publiczna 

34 000


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

34 000


0690

Wpływy z różnych opłat

7 000


0970

Wpływy z różnych dochodów

27 000


758Różne rozliczenia

33 000


75814


Różne rozliczenia finansowe

33 000


0920

Pozostałe odsetki

33 000


801Oświata i wychowanie

7 000


80101


Szkoły podstawowe

7 000


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł

7 000


Ogółem

169 850


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność

48 829


60016


Drogi publiczne gminne

48 829


4270

Zakup usług remontowych

47 479


4300

Zakup usług pozostałych

1 350


700Gospodarka mieszkaniowa

29 500


70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

29 500


4300

Zakup usług pozostałych

29 500


750Administracja publiczna

5 793


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 193


4300

Zakup usług pozostałych

2 193


75095


Pozostała działalność

3 600


4300

Zakup usług pozostałych

3 600


801Oświata i wychowanie

25 500


80101


Szkoły podstawowe

8 500Zespół Szkół w Mirosławcu

7 000


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000Zespół Szkół w Piecniku

1 500


4300

Zakup usług pozostałych

1 500


80104


Przedszkola

17 000


2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

17 000


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45 408


90015


Oświetlenie ulic , placów i dróg

40 650


4260

Zakup energii

31 830


4300

Zakup usług pozostałych

3 820


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

5 000


90095


Pozostała działalność

4 758


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 758


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 020


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 020
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000


4300

Zakup usług pozostałych

4 000


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 020


926Kultura fizyczna i sport

4 800


92601


Obiektysportowe

4 800


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 800


OGÓŁEM

169 850


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600Transport i łączność

17 072

17 072

60016


Drogi publiczne gminne

17 072

17 072

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 997


4270

Zakup usług remontowych

10 000


4300

Zakup usług pozostałych

2 075
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 


16 5006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


572

700Gospodarka mieszkaniowa

65 985

5 985

70004


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

65 985

5 985

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

862


4120

Składki na Fundusz Pracy

123


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000
4270

Zakup usług remontowych


5 985

4300

Zakup usług pozostałych

60 000


710Działalność usługowa


30 000

71004


Plany zagospodarowania przestrzennego


30 000

4300

Zakup usług pozostałych


30 000

750Administracja publiczna

21 000

21 901

75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19 000

21 901

4010

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000


4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne


1 857

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


4 101

4300

Zakup usług pozostałych


15 943

75095


Pozostała działalność

2 000


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000


751Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 624

1 321

75101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

303


4300

Zakup usług pozostałych

303


75108


Wybory do Sejmu i Senatu

1 321

1 3214110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176


4120

Składki na Fundusz Pracy

25


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 120


4300

Zakup usług pozostałych


1 321

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 000

7 000

75412


Ochotnicze Straże Pożarne

7 000

7 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


6 000

4120

Składki na Fundusz Pracy


1 000

4300

Zakup usług pozostałych

7 000


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

598


75647


Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych

598


4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

86


4120

Składki na Fundusz Pracy

12


4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500


801Oświata i wychowanie

7 920

12 800

80101


Szkoły podstawowe

5 300

12 800
Zespół Szkół w Mirosławcu


12 800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia


12 800


Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

5 300


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

5 300


80104


Przedszkola

2 620Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

2 620


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

2 620


851Ochrona zdrowia

180


85121


Lecznictwo ambulatoryjne

180


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

180


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


30 000

90003


Oczyszczanie miast i wsi 


30 000

4300

Zakup usług pozostałych 


30 000

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 700


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 700


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

4 700


926Kultura fizyczna i sport

4 548

4 548

         
 

92601


Obiekty sportowe

4 548


4260

Zakup energii

4 548


92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


4 548

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


4 548

OGÓŁEM

130 627

130 627

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Mirosławcu na 2005 r.

Źródła dochodów

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

801

80101

0830

Wpływy z usług

12 500

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000


801

80101

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500


801

80101

4260

Zakup energii

2 000


801

80101

4270

Zakup usług remontowych

1 000


801

80101

4300

Zakup usług pozostałych 

1 000

RAZEM

12 500

RAZEM

12 500

801

80101

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 000

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500


801

80101

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500

RAZEM

5 000

RAZEM

5 000

OGÓŁEM

17 500

OGÓŁEM

17 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Piecniku na 2005 r.

Źródła dochodów

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

801

80101

0830

Wpływy z usług

12 300

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200


801

80101

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 200


801

80101

4260

Zakup energii

900


801

80101

4270

Zakup usług remontowych

1 000


801

80101

4300

Zakup usług pozostałych 

12 300

RAZEM

12 300

RAZEM

12 300

801

80101

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

300

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

RAZEM

300

RAZEM

300

OGÓŁEM

12 600

OGÓŁEM

12 600

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 2005 r.

Przychody

Koszty

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej

Kwota

801

80104

0830

Wpływy z usług

91 640

801

80104

Przedszkola

585 920

801

80104

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

494 280

801

80156

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

2 152

801

80146

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

2 152

RAZEM

588 072

RAZEM

588 072

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 169 850 zł. z tego:

- z dochodów własnych gminy 162 850 zł.

- ze środków pozyskanych przez ZS w Mirosławcu (umowa o udzielenie dotacji nr 24/KB/2004 zawarta w dniu 11 stycznia 2005 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu pn; "Gęsie pióra z Mirosławca" w kwocie 7 000 zł.

w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 169 850 zł. z przeznaczeniem na:

1. Remonty dróg (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 47 479 zł. z tego:

- naprawa drogi w Piecniku w kwocie 30 000 zł.

- remont dróg gruntowych w kwocie 6 500 zł.

- dofinansowanie remontu drogi ul. Parkowa w kwocie 10 979 zł.

2. Zimowe utrzymanie dróg (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1 350 zł.

3. Dofinansowanie usług pozostałych (WAM) (rozdział 70004 § 4300) w kwocie 29 500 zł.

4. Zakup usług pozostałych (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 2 193 zł.

5. Wykonanie folderu promującego Gminę (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 3 600 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespół Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 7 000 zł.

7. Uzupełnienie oświetlenia w Zespole Szkół w Piecniku (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 1 500 zł.

8. Dotacja dla Przedszkola na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej ( rozdział 80104 § 2650) w kwocie 17 000 zł.

9. Dofinansowanie oświetlenia dróg gminnych (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 31 830 zł.

10. Dofinansowanie konserwacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 3 820 zł.

11. Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 5 000 zł.

12. Sfinansowanie projektów sieci wodno - kanalizacyjnych w kwocie 4 758 zł (rozdział 90095 § 6050) z tego:

- ul. Żurawia w kwocie 1 369 zł.

- ul. Jastrzębia w kwocie 1 370 zł.

- ul. Krucza w kwocie 1 369 zł.

- ul. Leśna w kwocie 650 zł.

13. Dofinansowanie remontu lokalu świetlicy w Bronikowie w łącznej kwocie 6 000 zł. z tego na:

- zakup materiałów do remontu (rozdział 92109 § 4210) w kwocie 2 000 zł.

- wykonanie podłogi (rozdział 92109 § 4300) w kwocie 4 000 zł.

14. Dofinansowanie audytu i projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 4 020 zł.

15. Dofinansowanie budowy boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 4 800 zł.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 130 627 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3 w tym:

1. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 5 300 zł.

2. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 2 620 zł.

3. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (rozdział 85121 § 6050) w kwocie 180 zł.

4. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 4 700 zł.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.

1. Zmniejszenie limitu wydatków na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej o kwotę 16 500 zł. Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej (rozdział 60016) wynosić będzie 463 742 zł.

2. Zmniejszenie limitu wydatków na zakup przystanków autobusowych o kwotę 572 zł. Łączny nakład (po korekcie) na zakup przystanków autobusowych (rozdział 60016) wynosić będzie 7 428 zł.

3. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu o kwotę 5 300 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu (rozdział 80101) wynosić będzie 12 800 zł.

4. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę 2 620 zł. Łączny nakład ( po korekcie) na termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (rozdział 80104) wynosić będzie 10 120 zł.

5. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu o kwotę 180 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Przychodni w Mirosławcu (rozdział 85121) wynosić będzie 7 680 zł.

6. Zwiększenie limitu na częściowe dofinansowanie zestawu komputerowego dla potrzeb MGOPS (rozdział 85212) o kwotę 1 400 zł.

7. Zwiększenie limitu wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę 5 000 zł. Łączny nakład (po korekcie) na modernizację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) wynosić będzie 50 000 zł.

8. Zwiększenie limitu wydatków na wykonanie projektów wodno - kanalizacyjnych (rozdział 90095) w łącznej kwocie o kwotę 4 758 zł. z tego na:

- ul. Żurawią w kwocie 1 369 zł.

- ul. Jastrzębią w kwocie 1 370 zł.

- ul. Kruczą kwocie 1 369 zł.

- ul. Leśną w kwocie 650 zł.

9. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 8 720 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Ośrodka Kultury (rozdział 92109) wynosić będzie 16 220 zł.

10. Zwiększenie limitu wydatków na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu w kwocie 34 800 zł. Łączny nakład (po korekcie) na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601) wynosić będzie 60 000 zł. (w tym dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego w kwocie 30 000 zł.)

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 45 706 zł. tj. do kwoty 1 189 663 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane